(1982): Escultura de época romana hallada en Bardornon (Gijón)

September 26, 2017 | Autor: C. Fernández Ochoa | Categoría: Roman Sculpture, Roman Archaeology
Share Embed


Descripción

0

1

2

° 7

72

°

°

72 íg

2

7

°

°

úRô POs

T W ) LLLM1

)M1gí)

3UYqkUH9—U t989ñ(15ñ

1289

T d 2 t Z 9 J EÍw»—fk Rk—0KÁq:'0k: É ZUÉU'“: “UZ 0N—N'UZ JNH%Á 5N“—>”KU» áN9UÁ

XiusmeisirVS

YN— tèH¡ c G i—I EX.PgFgqE;g T Z0 K —' k: É ':qK—:ZU»: c g;fqè TwHyè

“UZ

Cbu

Yk'qN—

7K:'

R:——UçN

“U

- k—:'“:S

YN— ciu

2 : Á H U“:ZZ:Á “U 7KZk: T Z0:É“U U' Z:Á U^YNÁk0kN'UÁ ':0kN':ZUÁ “U á UZZ:Á T —qUÁS Y N— RfíEqyE L2qíñEX OE -;Xg gZ

0N'0U­N

“U

M kZZ: Fk0kNÁ:S

ÁU”¡'

UZ

cbb R:q:Áq—N

“U

g'ÁU':“:S

YN—

tG VG h¡;EX OE agHy;è

crC

gÁY%qKZ: “U0N—:“: Y—N0U“U'qU “UZ - :”“:ZU'kU'ÁU “U Z:

0KUF: “U JkqN

áKÁqkZZNS YN— tG - G c èw ;E AèIgqfZZè

ccu

5:H ’' ,w—U» “U T É : Z: É 2 : 5UFkÁq: k9w—k0:n êñ ' :

iatmS YN— tG tG cgípZfq GGG

NYk'k’' NZFk“:“: “U ,:Z:0kN M :Z“wÁ ÁN9—U áU'kqN ,w—U»

B :Z“ ’Á[ S

YN— S èEZ c G RgZfH

cai

á N'N 0:—ZkÁq: : G: F N — “U í

R :—ZNÁ - :—>: “U ZNÁ íNZN—UÁ XR :—ZNÁ M 11VS Y N—

tgUfE; R E ;O E,è LfyYEH êJNY’'kH NÁ

:ÁqK—k:'NÁ

uiC “U

N—k”U'

UK ÁhU—:[S

YN—

r;gqífHíè

ig;í”g

TE;ZgqYg

uia

g Z Y:“—U “U í :—>N “U 5U”NÉNÁ É UZ GU——N0:——kZ

“U

2 :'”—UNS

Y N—

- :e

' K U Z rG - U E ZZè

,—U0kÁkN'UÁ

csb

:0U—0:

ubC “U

Z:

qkYNZN”>:

“UZ

Yk0N

:ÁqK—kU'ÁUS

YN—

cgqwEZ

h¡;EX h¡;EX

uba

gÁ0KZqK—: “U wYN0: —NH:': f:ZZ:“: U' á:Z“N—'N'

XB k­’ ' VS YN— ag;I Eq

rE;q2qOEX áíñèg

uCa

gZ á KUÉ “U - : — XR %'0U— Y:”K—KÁV U' Z: k0qkN'kHk: :ÁqK—k:':S YN— n I f. Zfè Tg;;fwHè rE;q2qOEX ñ ' : Z%Yk“: : ZNÁ Z:—UÁ Fk:ZUÁ

ucu U'

RNH 9:

XT ZZ:' “ UVS

Y N—

- qyèqfè ig;.

í”g Vfqg;EH

uub

)—”:'k»:0k’' ÁN0k:Z É U0N'’Hk0: “U Z: T ÁqK—k:Á 0:Áq—Uç: U' wYN0: Y—Ue ——NH :':S YN— Sg;ífHè LgqyèH NgqYwgH

usC

g Z —Uq:9ZN GZ:H U'0N “U Z:Á Z:HU'q:0kN'UÁS YN— r;gqífHíè OE agHè

sia

g Z ”—UH kN “U H :—U:'qUÁ “U Bk­’'S YN— Vwífgqè agHyg:—q

sbC

2 : Á :9:“>:Á :ÁqK—k:':Á “U Y:q—N':qN —U:Z U'

UZ

Ák”ZN

L M 11S

Y N—

n ZU f.

;è cg;y”qEX 2:

k'“KÁq—k:

0:—9N'>GU—: UÁY:çNZ: É UÁYU0k:ZHU'qU

sCa :ÁqK—k:': U' UZ Áke

”ZN L 1L S YN— Vgw;Egqè hEZ2EX -ZFEqOEg BKqkw——U» “U JNZU“NS N9kÁYN “U ) FkU“N XibuueibsaV

suC 5 UGN—H : U0ZUÁk%Áqk0:

U' Z: T ÁqK —k:Á 9:­NH U“kUF:ZS YN— rG tgUfE; rE;q2qOEX aèqOE ,—UÁU'q:0k’' “ UZ Zk9—N êí:qNÁ É “N0KHU'qNÁ Y :—: K': fkÁqN—k:

saC H k'U—:

U k'“KÁq—k:Z “U T ÁqK —k:Á[S “U íN' 2KkÁ T “ : —N 5K>»S YN— 7 nG agHg;fEYèG

atb

0

1

° 7

2

72

°

°

72 íg

2

7

°

°

C DAT

T W ) LLLM1

)M1gí)

3UYqkUH9—U l»­»éQj¿é

1289

l éY~k»6; Béwfxe J R ig 9R TR oR ú Re OOáO OgDi

1H Y—U'q: ê2 T R 5 ñ j [ ( k­N Á “U 5N”UZkN 2 : 9 —: “ N — ,U“—U”:Z B —:'“:e3kU—N X) FkU“NVS iasm

O

PcnD

Aíóasnl

taó

ahsutníh i

^^^Fk

nlhsnsusí

ta

U h s u , n U l í h ú±QR POs

3 U Y q kU H 9 — U eí k0 kU H 9 — U

R 15 R ñ 4 3 J T 4 R 1T x 2 g x g 4 í T í g 2 R ) 5 ) 4 g 2 J ) - T 3 5 ) í 5 1B ñ g j á ) á g 3

XiusmeisirV

,)5

5JT: 2R 3J2:v Ctotú:Zt

14J5)íñRR1)4

L;»—­»V»é—V; ­;— xf ­éxéj¿f­»~— é— 2f—­«ék6é¿ S3¿f— o¿é6f 0NHN :Ze ”K'N “U ÁKÁ Y—NGUÁN—UÁ 0NHN UZ HkÁHN íkU”N R:É’'S É: HU'0kN':“NS QKU :çNÁ H %Á q:—“U f :9—% “U f:0U— K' RU—qkGk0:“N : Z: :'0k:': - :' KUZ: “U Z: 1”ZUÁk:S q—:Á Z: H KU—qU “UZ 0N—N'UZ JNH %Á áN9UÁS É U' Z: ÁNZk0kqK“ “U YU'Ák’' Y N— Z: HkÁH:S UÁ0—k9kU'“N êQKU 0N'N0k’ : áN9UÁ 0N' N0:Ák’' “U Y—UY :—:—ZN Y :—: Yke ZNqNS “U 0KÉNÁ UÁqK“kNÁ Á:Zk’ 0N' Z:Á H U­N—UÁ 'Nq:ÁS : Á:qkÁG:00k’' “U qN“NÁ ÁKÁ Y—NGUÁN—UÁ Y N— ÁK :YZk0:0k’' É q:ZU'qNS f:9kU'“N :ÁkÁqk“N : Z: R %qU“—: 0N' qNe “: YK'qK:Zk“:“ É 9KU': 0N'“K0q:[ XitV

RG 'Nq: :'qU—kN— HwD;gG J:H 9kw' (

“NS iaurS Y%” XiiV

RG

2

L Fh M Sq F ñ

gÁY:Á: R:ZYUS iabrS Y%” XimV XibV

RG

z F h I n Iq F ñ n W F t t D . TèFEHG ) FkUe

rs qF

u n Rú h D TèFEH è EZ VE—q OE VèH VZgqèHG - :“—k“S

itsy -

z F h I n Iq Fñ n W F t t D . ZNU

0kq S Y%”Á

CteCi

:Z —UÁYU0qN fq­;gG TYw'“k0U 1 íUÁ0N'N0UHNÁ Z:Á 0k—0K'Áq:'0k:Á U' QKU NYU—:9: Z: 0kq:“: Gk—H : “U

Z: QKU U' UZ HNHU'qN “U —U“:0q:— Z:Á Y—UÁU'qUÁ Y%”k':Á 0:—U0UHNÁ “U k'GN—H :e 0k’'

:K'QKU UÁ H KÉ YNÁk9ZU QKU ÁK :0qkFk“:“ ÁK—”kUÁU q—:Á 0UÁ:— UZ HN'NYNe

ZkN “U 2 : BKkYK»0N:': É q—:Á Z:Á H U“k“:Á “UZ k'qU'“U'qU T 9:ZNÁ

,—UÁKH kH NÁ

QKU UZ ”—KUÁN “U ÁK 0NHU—0kN ZN 0N'ÁqkqK>:' UZ 0:0:NS :çkZUÁ É :Z”N“N'UÁ

RK:'e

“N á N9UÁ H :'“: UZ VfYE;èM ZNÁ 0NHU—0k:'qUÁ YU'k'ÁKZ:—UÁ YN“>:' :0qK:— Ák' 0NHYUqU'0k:S 0N'q—NZ:'“N qNq:ZHU'qU UZ HU—0:“N FU'U»NZ:'N É ­K ” : — 0N' Z: NGU—q: É Z: “UH :'“: Y :—: FU'“U— 0:—NÁ ZNÁ Y—N“K0qNÁ QKU q—:>:' “U g ÁY:ç: É 0NH Y—:— 9:—:qNÁ ZNÁ G—KqNÁ 0—kNZZNÁ 0NH Y—:eFU'q:S

g' —U:Zk“:“ 'N ÁU Y—N“K0>: ÁkQKkU—: K':

Ák'N ê K' HU—N k'qU—0:H9kN “U Y—N“K0qNÁ

:”—>0NZ:Á UÁY:çNZUÁS

f:—k':Á É 0:Z“NÁ É H :'KG:0qK—:“NÁ 0:—NÁS UÁY:çNZUÁ É U^q—:'­U—NÁS —U0:—”:“NÁ U' ÁK Y—U0kN k'k0k:Z YN— “U—U0fNÁS GZUqUÁ É ÁU”K—NÁ YN— G—KqNÁ FU'U»NZ:'NÁS G—K e qNÁ QKU Z:Á ”:ZU—:Á U^q—:' ­U—:Á YN“>:' k'qU—0:H9k:—ÁUS 'N Á’ZN H %Á G:FN —:9ZUe HU'qU U' 0K:'qN :Z Y—U0kNS Ák'N : ZNÁ 9kU'UÁ ÁNÁqU'k“NÁ U' UZ q—KUQKUS H :'Ke G:0qK—:“NÁ H %Á 9:—:qNÁ ÉS ÁN9—U qN“NS UÁ0Z:FNÁS :YU—NÁS H :QKk':—k:S Uq0 [ XRG M d , S F t d ñ n h q . nZ IfEOè g Zg AEUèZwíf—qG Vg Zwíñg Dè; Zg ZfFE;ygO Eq REqEXwE. ZgG g“ XirV

JU0'NÁS - :“—k“ iauaS Y%” RG

2

L F h M Sq F ñ

qF

aC u n R ú h D TèFEHM 0kq

Y%”

iim T ÁkH kÁH N iiC É ÁÁ

3:9UH NÁ Y N— Nq—: Y:—qU QKU ZNÁ U'F>NÁ : “Nç: - :'KUZ “U Z: 1”ZUÁk: É 0N' UZ qkUHYN 'N ÁU ZkH kq:—N' ¡'k0:HU'qU : H :'“:Á U' HUq%Zk0N “U» “U R:Áq—N VèEG afyGM Y%”Á

gZ HkÁHN á U—H ¡ e

ibueibsS —UY—N“K0U K': 0:—q: “UZ 0NHU—0k:'qU É

0N'Ák”':q:—kN 2N—U'»N B :—0>: 7NFUS “U 2 : B K:k—:S “:q:“: UZ i “U “k0kUH 9—U “U isir XUÁ “U0k—S 0K:q—N “>:Á :'qUÁ “U QKU UZ 0N—N'UZ áN9UÁ U'0N'q—:ÁU Z: H KU—e

6é é— d¿»­fUA Y;¿ xf !Fé f!FÑx xé f—F—­»f f V;' hgZg­è)M 0N'Ák”':“:Á : ZNÁ ÁUçN—UÁ , Z% É ,N—q:Z XiCV

T K' Q K U L FhM SqFñ

qF

u n R ú h D . VèEG ífyGM 'N “k”: QKU á N9UÁ fK 9kU—: Ák“N

Y—N0UÁ:“NS 'KH U—NÁNÁ :KqN—UÁ 0N'qUHYN—%'UNÁ É : qU'N— “U “kFU—Á: 9 k9 ZkN ”—:e G>: ZN “:' YN— 0kU—qN XRG

YN— U­UH YZN B

M n R S h . LfI—q T èZ”Ug; XU“

UÁY VS g“

B —k­:Z9 N S - w^k0NS iactS Y%” iuaVS “:'“N k'0ZKÁN :Z :çN ists 0NHN UZ “UZ ­Kk0kN TÁkH kÁH N 7 z y F h F q dn . c EI è;fgH HèF;E ZgH AEUèZwífèqEH OE REqEXwEZgM , : e —>ÁS isaCS Y%”

ismS UÁ0—k9Un

êgÁqKFN Y—UÁN É Y—N0UÁ:“N U' ,KU—qN R :9UZZN YN—

ÁK H :'U­N U' K' 9KQK U 0N—Á:—kN F:ZkNÁN “UZ BU'

( 2 M

T

ÁK FU» 0N'q:HNÁ 0N' UZ qUÁqkHN'kN H KÉ

q S u D S q h n Y y D t R ú F dI . :KqN— “U c EI èf;H è­ LfI—q T è .

Z”Ug;M h;EHfOEqy V fFE;gyè; è­ yñE AEDwFZfí è­ a è Zè I F fg z gqO è­ ñfH h;fqífDgZ i EqE;g ZHz

íèID;fHfqY

g LEí;Ey BfHyè;ú

è­

yñE

A EUèZwyfèq

gqO yñE nUEqyH

(íñfíñ h;EíEOEO fy ­;èI istu yè yñE h;EHEqy PfIEM áU'qZUÉS isbtS JNH N 1S Y%e ”k': ismS QKU Y:—U0U “ UGk' kqkFNn

ê)9qKFN UZ H :'“N “U K': 0:çN'U—: ”K :—“ :

0NÁq:Á Y :—: kH YU“k— UZ G—:K “ U U' YU—­Kk0kN “U Z: :“K:':

g' ZK ” : — “U :YN“Ue

—:—ÁU “U ZNÁ 0N'q—:9:'“kÁq:ÁS ÁU “U­’ 0NH Y—:— É ZNÁ Y —N qU ” >: y É “UÁ0K9kU—qN É “U'K'0k:“NS GKw U^YKZÁ:“N É ÁU'qU'0k:“N : F:—kNÁ HUÁUÁ “U 0%—0UZ[ XicV

RG

HwD;g 'Nq: XiCV É Y:—qk0KZ:—H U'qU UZ qUÁqkHN'kN “U q S u D S q h n Y

1”'N—:H NÁ U' QKw GU0f: á N9UÁ ÁU k'k0k: U' Z: Y—%0qk0: “UZ 0N'q—:9:'“NS U k'e 0ZKÁN Ák ÁK 9 : ­: U' UZ 9U—”:'q>' VfYE;è “U ZNÁ 0:q:Z:'UÁ , Z% É ,N—q:ZS Y :—: N9e qU'U— UZ H :'“N “U K' ”K:—“:e0NÁq:ÁS GKw k'k0k:qkF: ÁKÉ: N “U ÁKÁ HkÁHNÁ :—e H :“N—UÁS 0N' N9­UqN “U qU'U— K' F:ZU“N— É fNH 9—U “U 0N'Gk:'»: : Z: fN—: “U U­U—0 U— 0N' 0kU—q:Á ”:—:'q>:Á “U w^kqN K' 0N'q—:9:'“N ÁNZ:Y:“NS É U' UZ QKU UÁq:9:' 0NH YZk0:“NÁ É:S 'N Á’ZN ZNÁ Hk'kÁq—NÁ “U ( :0kU'“:S Ák'N ZNÁ HkÁHNÁ UH YZU:“NÁ “UZ —UÁ”K:—“N

T

UÁqU —UÁYU0qN UÁ Y—NGK'“:H U'qU UÁ0Z:—U0U“N— K'

“N0KHU'qN QKU ÁU k'0ZKÉU U' F ag;gígHM R:—:0:ÁS iaCu Xñ ' kF

n h u dt t n z n h dn R XU“ V nZ AEgZ aèqHwZgOè OE

RU'q

MU'U»KUZ:S mCCVS Y%”

miaS “N'“U ÁU “k0U

Q K Un ê4 k' ”K ' : “U UÁq:Á k'q—k”:Á ÁU N0KZq:' : ZNÁ 0NHU—0k:'qUÁS Á:9U' UZ 0N'e q—:9:'“N QKU ÁU Y —UY:—:S UZ QKU ÁU k'q—N“K0US ZNÁ ”w'U—NÁ “U QKU 0N'Áq:S ZNÁ :0qN—UÁS ZNÁ 0’HYZk0UÁS ZNÁ Y :—q>0kYUÁy YU—N 'k'”K'N ÁU :q—UFU : —UFUZ%—ÁUZN :Z 7UGUS YN—QKU qUHU' q:Z FU» :“ Q Kk—k— K' 0N'q—:—kN YN“U—NÁN N H :'0f:—ÁU 0N' Z: 'Nq: “U “ UZ:qN—[ XÁU q—:q: “U K': 0:—: —UÁU—F:“: : 7NÁw “U B %ZFU»S GU0f:“: U' R :—:0:Á UZ m “U H :ÉN “U iusCV XiuV

4 N ÁU—>: “U U^q—:ç : — QKU áN9UÁ 0NHN R:Ykq%' “UZ VfYE;è “U ZNÁ 0:e

q:Z:'UÁ , Z% É , N —q:Z U kH YKUÁqN “UÁ“U UZ Y—kH U— HNHU'qN U' ZNÁ qU­UH :'U­UÁ “UZ 0N'q—:9:'“N KZq—:H :—k'NS fK9kU—:

:0UYq:“N U' 0N''kFU'0k: 0N' ÁKÁ HkÁe

HNÁ :—H :“N—UÁS Z: :0UYq:0k’' “U K' YKUÁqN U' Z: :“K:': É: “UZ YKU—qN “U 2 : B K :k—:S É: “U ,KU—qN R:9UZZNS “UÁ“U UZ QKU ÁU YK“kU—: “NH k':— Z: ÁkqK:0k’' 4 N NZFk“UH NÁ QKU “UÁ“U :çNÁ :q—%Á É “UÁ“U Z: kH YZ:'q:0k’' “UZ 0NHU—0kN Zke 9 —U XiuusV ÁU F k” kZ:9: UZ q—%Gk0N É ÁN9—U qN“N :Z QKU ZZUF :9 :' : UGU0qN “UqU—H ke ':“:Á YU—ÁN':ÁS fU0fN

QKU

FUHNÁ 0Z:—N U' Z:

0NHK'k0:0k’' “UZ k'qU'“U'qU

T9:ZNÁS 0K:'“N U'0:—U0>: : ZNÁ Hk'kÁq—NÁ “U ( :0kU'“: ZN0:ZUÁ QKUS ê :K'QKU Z:Á Y—U0:K0kN'UÁ —UGU—k“:Á 0N'q—: UZ 0N'q—:9:'“N f:' “U ÁU— ”U'U—:ZUÁ Y :—: qN“:Á Z:Á ':FUÁ QKU q—:Gk:KU' U' UÁU YKU—qNS ÁU N9ÁU—F:—:' 0N' ”—:' —k”N — ü UÁ0—KYKZNÁk“:“ —UÁYU0qN “U ZNÁ 0:q:Z:'UÁ U' ZNÁ —U”kÁq—NÁ QKU ÁU ZUÁ 0N'0U“:'S YKUÁS Y N— —UYUqk“:Á U^YU—kU'0k:Á ÁU Á:9U' ÁN' H KÉ :“k0qNÁ :Z 0N'q—:9:'“N ü

—; ­;—6é—6;k ­;— xfk w¿f­»fk Vé !Fé éx Zéü x;k «f ­;xQfV;A ü xf é%6¿f;¿V»—f

nDi

7)3g -

B)-gjeJTáT4g5T

—k: NYKZU'0k: : QKU f: ZZU”:“N YN— UÁqU HU“kN ÁK ,—NFk'0k:S :Y—NFU0f:' qN“:Á Z:Á N0:ÁkN'UÁ “U Y —kF : — “U ÁKÁ ­KÁqNÁ “U—U0fNÁ :Z HkÁHN QKU ÁU UÁq% “UÁFUZ:'e “N Y N— ÁK GUZk0k“:“V XRG T —0f kFN BU'U—:Z “U Z: 4:0k’'S R:—:0:ÁS 1'qU'“U'0k:S JNHN M 11S GNZkN bti

5UY—N“K0k“N U' (

UEqEXèZgqgG R:—:0:ÁS iacr X1'Áq

,:':H

, nhu

n

“U BUN”

u y S F u D R . BgífEqOg íèZèqfgZ U (kÁq

iutVS Y%”Á

imreimcV

T ' qU qN“NÁ UÁqNÁ :'qU0U“U'qUÁ YKUÁ YN“—>: YU'Á:—ÁU QKU áN9UÁS KqkZk»:“N “U Y—%0qk0N YN— ZNÁ 0N'q—:9:'“kÁq:Á k'qU—UÁ:“NÁS YK“N ZZUF: — : 0:9N K' Ák'G>' “U :0qkFk“:“UÁ kZ>0kq:ÁS k'0ZKÁN UZ 0N—ÁNS f:Áq: ÁU— “UÁ0K9kU—qN É Y—N0UÁ:“N XisV

g' K': 'Nq: :'qU—kN— XRG

HwD;g '

irV É: ÁU f: fU0fN —UGU—U'0k: :

2N—U'»N B :—0>: 7NFUS :ÁqK—k:'N —:“k0:“N U' 2 : B K :k—: SÉ H KÉ YNÁk9ZUH U'qU 0N——UÁYN'Á:Z N 0N'ÁN0kN “U ZNÁ , Z% É ,N—q:Z U' ÁK q—%Gk0N 0N' Z: ,U'>'ÁKZ:

T

'KUÁq—N ­Kk0kN GKU H KÉ YNÁk9ZUHU'qU Z: YU—ÁN': QKU HU“k’ Y :—: Z: 0N'HKq:e 0k’' “U Z: YU': “U á N9UÁ YN— Z: “U 0N'Gk':HkU'qN U' Z: 0kK“:“ “U R:Z:9N»N XiaV

RG

, S dt t F h M D M D h D I . nZ D;èíEHè OE fqyEY;gíf—q OE REqEXwEZg Xiuuce

iuauVS T 0:“ XmtV

4:0

RG

( kÁqN—k:S RNZ

êgZ 2 k9 —N - U' N —[ '¡H

bS R:—:0:ÁS iauu

M d, S F t d ñnh q . nZ IfEOè g Zg AEUèZwíf—qM 0kq Y%”

XmiV

RG

, S dt t F h M D M D h D I

ma

VèEG ífyG - %Á :ÁUQKk9ZU Y :—: UZ ZU0qN— UÁY:çNZ

É “UZ H kÁH N M D h D I . UÁ T ;EU E BfHyè;fg OE REqEXwEZgM YK9Zk0:“: 0N' K' Y—’ZN”N “UZ , —N G

íUH Uq—kN 5:HNÁS YN— gÁY:Á: R:ZYU

“—k“S iauaS 0G Y%” XmmV

RG

3UZU00kN'UÁ T K Áq—: Z

XcsVS - : e

iiu

, S dt t F h M D M D h D I . T ;EUE BfHyè;fg OE REqEXwEZgM 0kq Y%”

XmbV

2:

iiu

NZk”:—QK>: 0—kNZZ:S QKU 0N'ÁqkqKk—%' ZNÁ ZZ:H :“NÁ êH :'qK:'NÁ[ N

H :'qK:':­US Y N— Z: :——:k”:“ : 0NÁqKH9—U QKU qU'>:' ÁKÁ H K­U—UÁ “U YU—ÁN':—e ÁU U' ZNÁ qUHYZNÁ ZNÁ “>:Á GUÁqkFNÁS 9 : ­N K' H:'qN QKU Y:Á’ : ÁU— Á>H9NZN “U ÁK 0Z:ÁUS U—:' q:H 9kw' 0N'N0k“NÁ 0NHN ”—:'“UÁ ê 0:0:NÁ[ S :Z 0N'q—NZ:— Y—%0qke 0:HU'qU qN“: Z: Y—N“K00k’' :”—>0NZ: “U UÁqU Y—N“K0qN :Hw' “U Nq—NÁ “U íg. ;2íyE; YU0K:—kN

3kqK:“NÁ U' Z: 0kH: “U Z: Yk—%H k“U ÁN0k:Z FkF>:' 0N' ”—:' ZKe

­N É “UÁ:fN”N É U' ÁK H :ÉN—>: U—:' ê9Z:'0NÁ[ N “UÁ0U'“kU'qUÁ “k—U0qNÁ “U ZNÁ 0N'QKkÁq:“N—UÁ N Y—kH U—NÁ 0NZN'k»:“N—UÁ d ñn h q . VèEG ífyGM Y%”Á XmrV —k0:S iais

RG

B

, U —: H %Á “Uq:ZZUÁ “U ZNÁ HkÁHN -

CteCC

M k0 U ' qU B N ' »%ZU»S RfOg OE tG rG AfFgHG - :“—k“S g “kqN—k:Z T H we

2 N Á ZZ:H :“NÁ Dg;OèHM QKU 0N'ÁqkqK>:' Y—%0qk0:HU'qU K': 0:Áq: ÁNe

0k:ZS Y—N“K0qN ÁN9—U qN“N “ UZ HUÁqk»:­U —:0k:ZS U—:' U' ÁK H :ÉN— Y:—qU IwZg. yèH É XgIFèHM “UÁ0U'“kU'qUÁ “U 'U”—NÁ UÁ0Z:FNÁ k'q—N“K0k“NÁ N—k”k':—k:H U'qU U' M U'U»KUZ: Y :—: UZ 0KZqkFN “U Z:Á qkU——:ÁS YN— ZN QKU U—:' 0N'Ák“U—:“NÁ “U N—k”U' k'G:H U Y N— qN“NÁ ZNÁ 9Z:'0NÁ QKU k'qU”—:9:' Z: 0Z:ÁU 0—kNZZ:

3N9—U ÁK

ÁkqK:0k’' U' K' HNHU'qN QKU “UÁ“U Z: - Uq—’YNZk É 0N' FkÁq:Á : N9qU'U— —Ue 0K—ÁNÁ Y :—: Z:Á ”KU——:Á ÁNÁqU'k“:Á 0N' B —:' á —Uq:ç: ÁU 'U”N0k: Z: 0w“KZ: “U ê B —:0k:Á :Z Á:0:—[ S “:“: U' T —:' ­K U» UZ it “U GU9—U—N “U iuaCS UQKkY:—%'“Ne ZUÁ ZU”:ZH U'qU É : qN“NÁ ZNÁ UGU0qNÁ 0N' ZNÁ 9Z:'0NÁS ÁU qkU'U fNÉ 'KH U—NÁ: “Ne 0KHU'q:0k’' ÁN9—U qN“N ZNÁ k'GN—H UÁ QKU 0N'q—: q:Z H U“k“: —U:Z UH kqkU—N' UZ T ÉK'q:H kU' qN “U R:—:0:Á Xms “U 'NFkUH 9—U “U iuacOV á Z: ' 0 N É 5

T »Y K —K : S nUV{$ S:çUO yi Y%”Á

—UY—N“K0k“N Y N— 7

z

msaemasS :Á> 0NHN UZ “:“N YN— Z:

nDn

R15Rñ 43JT 4R 1T x 2gxg4íT íg2 R)5)4g2 á)ág3

5UY—UÁU'q:0k’' “ UZ R Z:KÁq—N “U Z: ñ 'kFU—Ák“ :“ “U R :—:0:Á XmN “U N0qK9—U “U istbVS —UY—N“K0k“N YN— d t F nt U' ÁK BfHyè;fg OE Zg CqfUE;HfOgO OE ag;gígHM R:—:0:ÁS iscbS Y%”Á bmc É ÁÁ S É “U ZNÁ QKU YKU“U' U'0N'q—:—ÁU —UÁKe HU'

YN—H U'N—k»:“N

U'

':Á ima É ÁÁ S 'Nq: ic

-

d ñ n h q . nZ

IfEOè

g

Zg

g' UZ HNHU'qNS U' QKU 7

z

AEUèZwíf—qM 0kq

Y % ” ke

5 k9:Á :ÁKH U ÁK —UY—Ue

ÁU'q:0k’'S ”—:' Y:—qU “U ZNÁ Y:—“NÁ ÁU “U“k0:9:' : “kFU—Á:Á :—qUÁ É NGk0kNÁ U k9 : ' kH YN'kU'“N Y:KZ:qk':H U'qUS 'N Ák' ”—:FUÁ —N0UÁ É qU'ÁkN'UÁS UZ HygywH QKU f:9>:' 0N'ÁU”Kk“N HU“k:'qU Z: 5 U:Z Rw“KZ: É: 0kq:“: XmCV

, : — : UZ UÁqK“kN N 0N'N0kHkU'qN “U Z: YU—ÁN':Zk“:“ “U z—:'0kÁ0N “U

- k—: ' “ : 0N'q:HNÁ 0N' k'”U'qU 9k9ZkN”—:G>:S HK0f:Á FU0UÁ 0N'q—:“k0qN—k: N9Áq:'qU QKk»%Á ÁU:' ¡qkZUÁ

Y :—:

K':

FkÁk’' “U

0N'­K'qN

6

3

4N

h DLFhúRDI.

r;gqífHíè OE cf;gqOg ú Zg AEUèZwíf—q OE Zg - I ¡;fíg EHDg:èZgM áN”Nq%S iaisy v

M

n

, S dt n h .

-Dè;ygífèqEH g Zg FfèY;g­”g OE cf;gqOgM ,K 9Z

“kNÁ TH U—k0:'NÁS 3UFkZZ:S iaiay W OgM R :—:0:ÁS iabby É B

I

uFú F

RU'q—N “U gÁqKe

q n W dt n . TfèY;g­”g OE r;gqífHíè OE c f;gq.

R n h h d . - UEqyw;g ú y;gYEOfg OE Oèq r;gqífHíè

OE cf;gqOgM R:—:ÁS iabCS Zk9—NÁ qN“NÁ UZZNÁ “U ZNÁ QKU fUHNÁ “kÁYKÁUqN : Z: fN—: “U U Z:9 N —:— UÁqU U'Á:ÉNS :Z k”K:Z QKU Z: 0N'N0k“: N9—: “U 3 T èZ”Ug ; U' “NÁ FNZ¡H U'UÁ X- :“ —k“ S g“

qF

HNÁ “U :ZK “ k— F :—k:Á FU0UÁ U' UZ 0K—ÁN “UZ HkÁHNS :Z k”K:Z QKU : k SgífI fEqyè OE wq c wqOè HU'qU —k”K—NÁ: XR G XmcV

RG

0:Y

M n q n h dn , n .

gÁY:Á:eR:ZYUS iauaVS : Z: QKU f :9—Ue

sT è Z”Ug ;éM - :“—k“S g“

T ”K kZ:—S

ntqD

z hnIB.

iaCaS 'N U^0UÁkF:e

111V

h D L F h ú R D I . Vf­EM FNZ

iiS Y%”

iCt , : —: K': 0N'Ák“U—:0k’' H k'Ke

0kNÁ: “U ZNÁ fU0fNÁ f:É QKU ÁU”Kk— 'N N9Áq:'qU UZ qUÁqkHN'kN “U ZNÁ fNH 9—UÁ QKU GK U—N' qUÁqk”NÁ É : FU0UÁ Y—Nq:”N'kÁq:Á “U ZNÁ HkÁHNÁS q:ZUÁ 0NHN á N Z>F:—S , :Z:0kN z :­:—“ N S 5NÁ0>NS gÁYU­NS Uq0 qN—k:“N— FU'U»NZ:'N R

XmuV

í Uq:ZZU

:ÁkHkÁHN ZNÁ “:qNÁ QKU :YN—q: UZ fkÁe

G n h h n G FhFñ U' ÁK BfHyè;fg OE Zg h ;fI E;g AED"FZfíg

OE REqEXwEZgM R:—:0:ÁS iauay É 3

'Nq: mc

RG

qF

M n q n h dn , n . TèZ”Ug;

ÁN9—U ZNÁ fU0fNÁ U' R

1S Y%”Á

mst É ÁÁ

G n h h n G F h F ñ . BfHyè;fgGGG 0kq

HwD;g

2 : N0KY:0k’' ÁU fk»N H kU'q—:Á - k—:' “: UÁq:9: —UqU'k“N U' R :—:0:Á

U' K' H :— “U “kÁ0KÁkN'UÁ É H kU'q—:Á ÁU Y Z:'U:9: Z: —UN—”:'k»:0k’' “UZ Gk:Ó H :'qU U­w—0kqN “U ZNÁ Y:q—kNq:ÁS ÁkU'“N Z: qNH: “U Z: 0kK“:“ —UZ:qkF:H U'qU G% e 0kZ Y :—: - N'qUFU—“U : —:>» “U Z: “UÁU—0k’' “U Z:Á GkZ:Á —UYK9Zk0:':Á “U K' q: 7K:' - N' q:Z9N

UÁY:çNZ QKU H :'“:9: Z: 0:9:ZZU—>:

gÁ Ák”'kGk0:qkFN QKU : Z:

qNH: “U M :ZU'0k: Á:ZkUÁU :Z U'0KU'q—N “U - N'qUFU—“U qN“: Z: 0ZU—U0>:S GUZk0ke q%'“NZU Y N— ÁK q—kK'GN É :ÁU”K—%'“NZU QKU UZ YKU9ZN ZU UÁYU—:9: 0NHN Á:ZF:“N— XR G

) XmsV

t F n h Y . cEI è;fgHM FNZ

1S Y%”Á

Cr É ÁÁ V

g Z Y:YUZ QKU :ÁKHU 3kH’' á N Z>F :— 'N YKU“U Y:Á:—ÁU U' :ZqN U' H :e

'U—: :Z”K':S “:“N QKU YKU“U “:—'NÁ K': k“U: “U Z: ê“N9ZU YU—ÁN':Zk“:“[ QKU :ÁKHk’ U' ZNÁ k'k0kNÁ “U Z: ”K U——: 0kFkZ QKU UÁq:ZZ: : —:>» “U Z: Y—N0Z:H :0k’' “U Z: 1 5 UY¡9Zk0:

T Á > É U' Z: wYN0: ÁK9Ák”KkU'qU : ÁK —UqN—'N : MU'U»KUZ:S

á NZ>F:—S : ZNÁ N­NÁ “U H K0f: ”U'qU É ÁN9—U qN“N “U ZNÁ êN 9ÁU—F:“N—UÁ[ UÁY:çNe ZUÁS ÁU Y—UÁU'q: 0NHN K' :0:K“:Z:“N qU——:qU'kU'qUS ¡'k0:HU'qU N0KY:“N U' :“e H k'kÁq—:— ÁK Y:q—kH N'kNS Y—NH NFkU'“N Z: k——k”:0k’' “U ÁKÁ Gk'0:Á É Z: YZ:'q:e 0k’' “U è'“k”N X:ç kZVS U'G—U'q%'“NÁU 0N' :Z”K'NÁ FU0k'NÁ 0N' ZNÁ QKU H :'qkUe 'U ­Kk0kNÁ gwE Ák—FU' Y :—: “ kÁq—:U— : Z:Á :KqN—k“:“UÁ U' Z: 0N'ÁYk—:0k’' QKU q—:H :' á N Z>F : — É Nq—NÁ ­’FU'UÁS ú QKU q—:U—% 0NHN 0N'ÁU0KU'0k: Z: Y —N0Z:H :e

nDa

7)3g -

B)-gjeJTáT4g5T

0k’' “U Z: 1 5 UY¡9Zk0: É Z: UZU00k’' “UZ H N“U—:“N - k—:'“:S QKU 0N'Ák“U—:9: : á N Z>F : — ê­NFU'»KUZN YUZk”—NÁN[ XRG Y n I F R . AEZgíf—qM FNZ 1S Y%” CVS Y :—: UZ YKUÁqN ÁKY—UHNS f:0kU'“N “UZ HkÁHN Y:—: 3kH’' K' YUZk”—NÁN N9Áq%0KZN Y:—: UZ Y N“U— QKU Y—UqU'“>:S “:'“N Fk“: :Á> : K': ÁU—kU “U “kÁ0—UY:'0:kÁ É qU'ÁkNe 'UÁ QKU 0KZH k':' 0K:'“N á NZ>F:—S QKU ZZU”: :Z ”—:“N “U JU'kU'qU RN—N'UZ U' UZ U­w—0kqN Y:q—kNq: XiaitVS ÁU f: Y—UÁqk”k:“N 0NHN ”KU——U—N É “UGkU'“U ,KU—qN R :9UZZN :'qU UZ :ÁU“kN “U Z:Á GKU—»:Á —U:ZkÁq:Á É YkU—“US q—:Á Z: “UÁU—0k’' “U K'N “U ÁKÁ ÁU”K'“NÁS UZ zKU—qU “U 3:' zUZkYU É H %Á q:—“U Z: YZ:»: “U ,KU—qN R :9UZZN :'qU K' - k—: ' “ : kH Y:ÁkFN QKU FU É: YU—“k“: Z: 0:KÁ: “U Z: 5UY¡9Zk0:S 0N'0kq%'“NÁU :Á> Z: :'kH :“FU—Ák’' “U ZNÁ :—q>Gk0UÁ “U Z: HkÁH: XmaV 1 1 SY%”Á

, : —: “Uq:ZZUÁ RG

R

bCu É ÁÁ TÁkH kÁH N B

”k':Á ibbeibCy : Z: FU» QKU 3 0:Y>qKZN L M 1 1 1 S Y%”Á

G n h h n G F h F ñ . BfHyè;fgGGG 0kq M n R S h . LfI—q TèZ”Ug;M 0kq

qF

HwD;gM 'Nq: mcS FNZ

HwD;gS 'Nq: iCS Y%ó

M n qn hdn, n . TèZ”Ug;GGG 0kq 'Nq: mCS 1S qN“N UZ

biCebbCS U' UZ QKU Z: Gk”K—: “UZ GKqK—N 2 k9 U—q:“ N — 'N

QKU“: 9kU' Zk9 —: “ : É U' UZ QKU :ÁkHkÁHN ÁU 'NÁ “:' Z:Á 0Z:FUÁ “U Z:Á qU'ÁkNe 'UÁ “U ÁK 0NH YZU­: YU—ÁN':Zk“:“ XbtV

3N9—U UZ q—kÁqU Gk' “U - k—:' “: É Z:Á q—k9KZ:0kN'UÁ QKU ÁKG—U UZ :'0k:e

'N B U'U—:Z>ÁkH N : Y :—qk— “U ÁK U'q—U”: : - N'qUFU—“U f:É 'KH U—NÁ: 9 k9ZkN ”—:e G>:

RG

'N N9Áq:'qU Z: UH NqkF: Y%”k': QKU ZU “U“k0: U' UZ k'Áq:'qU ÁKY—UH N

“U ÁK —U0ZKÁk’' U' R%“k»S T

M dv n h F R . nZ VfFE;ygOè;M R:—:0:ÁS iacaS Y%”

mbuS

U' K' 0:Y>qKZN U' UZ QKU ÁU “:' H KÉ k'qU—UÁ:'qUÁ “Uq:ZZUÁS H U“k:'qU GKU'qUÁS “U ZNÁ ÁK0UÁNÁ QKU Y—U0U“U' : ÁK :fU——N­:H kU'qN QKU U' 0kU—qN HN“N Y—Nq:”Ne 'k»: á N Z>F:—S É: :ZK“k“NÁ É “Uq:ZZ:“NÁ HwD;gM 'Nq: ma XbiV

g' ÁK É : 0Z%Ák0N AEHwIEq OE Zg BfHyè;fg OE REqEXwEZg OEHOE EZ OEH.

íwF;fI fEqyè OE Hw yE;;fyè;fè Dè; ZèH ígHyEZZgqèH Eq EZ HfYZè k R M ñgHyg EZ g:è iuau XisriVS 5

-

L n h n t ú . 0:Y>qKZN L M 1 “U“k0:“N : ê ,N9Z:0k’'[ S ÁU “k0U qU^e

qK:ZHU'qU n ê2 : YN9Z:0k’' “U MU'U»KUZ: U—: q:' fUqU—UN”w'U: 0NHN ÁKÁ ZUÉUÁ ( :ZZ%9 : ÁU “ kFk“k“: U' 0Z:ÁUÁ “kÁqk'q:ÁS 'N YN— H U—NÁ :00k“U'qUÁ Ák'N YN— UZ :Zó qN F : ZZ: “ : — “U Z:Á ZUÉUÁ É “U Z:Á 0NÁqKH9—UÁ

( : 9 >: UÁY:çNZUÁ 0—kNZZNÁS ”U'qUÁ

“U 0NZN— Zk9—UÁS UÁ0Z:FNÁ U k'“kNÁ[ XbmV

T

qF

- w^k0NS iaccS Y%”

y S M L D t q ú . nqHgúè DèZ”yfíè HèF;E EZ A Efqè OE Zg S wEUg nHDg:gM CiS 0Z:ÁkGk0: ZNÁ ”—KYNÁ ÁN0k:ZUÁ fkÁY:'Ne:H U—k0:'NÁS “%'e

“NZUÁ 9kU' N H :Z Z: “U'NHk':0k’' “U 0:Áq:Á

JU^qK:ZH U'qU É —UGk—kw'“NÁU : Z:

YN9Z:0k’' “U 4 K U F : gÁY:ç:S “k0U ZN Ák”KkU'qUn

ê2 : YN9Z:0k’' H U^k0:': UÁq%

0NHYKUÁq: “U ZNÁ HkÁHNÁ UZUHU'qNÁ QKU Z: “U Z:Á “H U%Á 0NZN'k:Á UÁY:çNZ:Á ( : É ÁkUqU 0:Áq:Á “kÁqk'q:Án i :S ZNÁ k'“kFk“KNÁ ':0k“NÁ U' gK—NY:S ZZ:H :“NÁ FKZe ”:—H U'qU ”:0fKYk'UÁy m :S ZNÁ UÁY:çNZUÁ 0—kNZZNÁ N ZNÁ 9Z:'0NÁ “U —:»: UK—NYU: ':0k“NÁ U' T H w —k0 : y b :S ZNÁ HUÁqk»NÁ “UÁ0U'“kU'qUÁ “U 9Z:'0N É “U k' “ k: y r :S ZNÁ H KZ:qNÁ “UÁ0U'“kU'qUÁ “U 9Z:'0NÁ É “U ' U ” —N Á y C :S ZNÁ »:H9NÁS “UÁ0U'“kU'e qUÁ “U 'U”—NÁ É “U k'“kNÁy

c :S ZNÁ HkÁHNÁ k'“kNÁS N ÁU: Z: H kÁH : —:»: 9—N ' e

0U:“: “U ZNÁ k'“>”U':Áy É u :S ZNÁ 'U”—NÁ :G—k0:'NÁ “kFkÁkN'UÁS —UÁKZq:' 0K:q—N 0:Áq:Á Y—k'0kY:ZUÁn ­N Z: “U'NH k':0k’' ”U'U—:Z “U UÁY:çNZUÁy

í U­:'“ N : K' Z:“N Z:Á ÁK9e

2 N Á 9Z:'0NÁS 0NHY—U'“k“NÁ 9 :e

ZNQ 'U9—NÁy ZNÁ k'“kNÁS É ZNÁ fNH e

9 —U Á “U —:»: H k^q:S HU»0Z:“NÁ “U UK—NYUNÁS “U :G—k0:'NÁS “U k'“kNÁ :H U—k0:e

—;k ú Vé Qfxfü;km Y;¿!Fé ­;— xf H¿é­Fé—6é ­;QF—»­f­»~— !Fé f :É é—6¿é t­Í

R 15 Rñ 43JT4R 1T x 2gxg4íT íg2 R)5)4g2 á)ág3

nDs

YKZ0N É Z:Á zkZkYk':ÁS ÁN' HK0fNÁ ZNÁ k'“kFk“KNÁ “U N—k”U' :Ák%qk0NS É: 0fk'NS É: H :Z:ÉN QKU ÁU f:' UÁq:9ZU0k“N U' 4 K UF: g ÁY:ç :[ XbbV

RG

7

, d t z D S h ú D S t . nZ ñèIF;E ú Zg BfHyè;fgM UÁ0—kqN U' isat É U“ke

q:“N U' - : “ —k“ Á “ S Y%”

rsera ( :É QKU qU'U— U' 0KU'q:S Y N— Nq—: Y:—qUS QKU

y S M L D t q ú f:9>: ÁUç:Z:“N Y :—: MU'U»KUZ: É U' istt K': YN9Z:0k’' “U K'NÁ stt ttt f:9kq:'qUÁS UÁqkH:0k’' QKU ÁU 'NÁ :'qN­: U^0UÁkF: “:“N QKU UZ 0U'ÁN “U iusu Y :—: qN“N UZ Y:>ÁS 0N' U^0UY0k’' “U á :—k' :Á É - :—:0:k9NS “: K': YNe 9Z:0k’' “U bbb tit f:9kq:'qUÁS : “kÁq—k9Kk— wq'k0:HU'qU U' 9Z:'0NÁ Xua mbiVy k':kNÁ q—k9Kq:—kNÁ N ÁNHUqk“NÁ Xmu CcrVy Xiru CcrVy É UÁ0Z:FNÁ XCb tCCV

k'“kNÁ Zk9—UÁ XmC CatVy Zk9—UÁ “U 0NZN—

R kG—:Á QKU 'NÁ “:' >U “U Z: kH YN—q:'0k: “UHNe

”—%Gk0: “U K':Á 0N'0—Uq:Á 0:Áq:Á U' K' Y:>Á Y—%0qk0:H U'qU “UÁf:9kq:“N XtSb f:9kq:'qUÁ YN— 8 H mVS 0KÉ: YN9Z:0k’' ÁU U'0KU'q—: 0N'0U'q—:“: U' YUQKUçNÁ '¡0ZUNÁ K—9:'NÁS U'q—U ZNÁ QKU 0:9U “UÁq:0:— :'qU qN“N : R:—:0:ÁS 0N' ÁK YKU—e qNS 2 : B K : É — : y Z: H N“U—': YZ:»: GKU—qU “U ,KU—qN R:9UZZNS M :ZU'0k:S á :—Q K ke ÁkHUqNS R:Z:9N»NS Uq0

gÁ N9FkN QKU K': H :ÉN—>: “U Z: YN9Z:0k’' XK' ctA V ÁU

Y—UÁU'q: 0N'ÁqkqKk“: YN— 'U”—NÁ É Y:—“NÁ É QKU ZNÁ 9Z:'0NÁ 0N'ÁqkqK>:' Hk'Ne —>:S 0N'q—NZ:'“N Z: U0N'NH>: “U Y—N“K00k’'S 0NHU—0k:Zk»:0k’' É U^YN—q:0k’' 4 N 0N'ÁqkqK>:' UH YU—N K' ”—KYN fNHN”w'UN É: QKU ZNÁ ZZ:H :“NÁ FZgqíèH OE è;fZZgM :—qUÁ:'NÁS :Á:Z:—k:“NÁS 0NHU—0k:'qUÁ É qU'“U—NÁ É U'”U'U—:Z ”U'qUÁ Y—Ne 0U“U'qUÁ “U Z: UH k”—:0k’' YU'k'ÁKZ:— QKU ÁU k“U'qkGk0:' H %Á 9kU' 0N' ZNÁ Y :—e “NÁS :YU':Á qkU'U' QKU FU— • 0NHN 'N ÁU “U' Y:—qk0KZ:—UÁ 0k—0K'Áq:'0k:Á• 0N' ZNÁ ”—:'“UÁ

ígígèHM qU——:qU'kU'qUÁ É Y—NYkUq:—kNÁ Z:qkGK'“kÁq:ÁS f:0U'“:Ie

“NÁ “KUçNÁ “U kH YN—q:'qUÁ 0N'qk'”U'qUÁ “U UÁ0Z:FNÁS “NH k':“N—UÁ “U ZNÁ 0:e 9kZ“NÁ É ­U GU Á “U Z: H kZk0k: 0NZN'k:Z É QKU 9:Á:9:' :ÁkHkÁHN ÁK HygywH Y —kFkZUe ”k:“N U' Z: Y—NYkU“:“ “U Z:Á qkU——:Á QKU “UÁ“U ÁK Y—kH U—: kH YZ:'q:0k’' f:9>:' k“N :0—U0U'q:'“N YN— F>:Á q:'qN ZU”:ZUÁ 0NHN kZU”:ZUÁS “UÁ“U ZNÁ M :ZZUÁ “U R :e —:0:Á :Z —UÁqN “U Z: Y—NFk'0k:S YN— UZ 4 6

f:0k: RN—NS f:0k: UZ 3 : 2 N Á 2Z:'NÁS

:Á> 0NHN : Z:Á »N':Á N—kU'q:ZUÁ É N00k“U'q:ZUÁ

gÁqU ”—KYN “U ”—:'“UÁ ÁUçN—UÁ

H N'NYNZk»:9: Y—%0qk0:H U'qU qN“:Á Z:Á qkU——:Á 0KZqkF:9UÁ É “U Y:ÁqNÁ 0N'q—Ne Z:'“N qN“:Á Z:Á GK U—»:Á Y—N“K0qkF:ÁS Fk'kU'“N : 0N'ÁqkqKk— K': H k'N—>: “NH ke ':'qU

XÁKY—:UÁq—K0qK—:VS

Y—NFk'0k:ZkÁq0U——:“: QKU

0Kk“:9:

U' H :'qU'U—

ÁKÁ êGK U—N Á[ G—U'qU : Z: 9K—N0—:0k: UÁY:çNZ:S 0N' Z: QKU H :'qU'>: Z: —kF:Zk“:“ YNZ>qk0:S YU—N q:H 9kw' G—U'qU : Z: H :Á: “U Y:—“NÁ É fNH 9—UÁ “U 0NZN— : ZNÁ QKU 0N'Ák“U—:9: 0:Áq: k' GU—kN— H :—”k'%'“NZUÁ

( U'NÁ :'qU Z: NZk”:—QK >: 0—kNe

ZZ: N Igqywgqg : Z: QKU YU—qU'U0>: á NZ>F:—S U' q:'qN QKU : á N9UÁ 0:9U 0N'Áke “U—%—ÁUZU 0NHN K' FZgqíè OE è;fZZgG XbrV

, : —: Z: H kÁH : ÁN' GK'“:H U'q:ZUÁ “kFU—Á:Á N 9—:Á 0kq:“:Á YN— g

y D L R L n k M . AEFEZOEH D;fI fyfUèHM 0kq YN“k“N H :' U­:— “k—U0q:HU'qU

HwD;g 'Nq: iS Y%”Á

7

CCeCcS QKU 'N fUHNÁ

,U—N ÁU 'NÁ :'qN­: QKU qKFN YN— GKU—»: QKU qUe

' U— :GZN—:0kN'UÁ Y :—:ZUZ:Á U' Z: MU'U»KUZ: “NH k':“: YN— K': NZk”:—QK >: “U qU——:qU'kU'qUÁ U' 0kU—qN HN“N ÁkH kZ:— : Z: QKU 0N'N0U UZ —Uk'N “U Z:Á “NÁ 3k0ke Zk:Á U' ZNÁ Ák”ZNÁ L M 1 1 1 É L 1L XbCV

T ZK “ kH N Á 0N'0—Uq:HU'qU : 2 : R:H N——:S QKU :GZN—: :ÁkHkÁHN U' UZ

cEXXèYfè;qè kq:Zk:'NS É QKU kHYN'U F>'0KZNÁ “U “UYU'“U'0k: q>Yk0N “U 0NHKe 'k“:“UÁ Ák' ZUÉ É U' Z:Á QKU UZ YN“U— ÁU :”ZKqk': U' qN—'N : ZNÁ '¡0ZUNÁ ZN0:e ZUÁ T Z k”K :Z QKU U' Z: - :Gk:S ÁK GN—H : H %Á q>Yk0: —:“k0: U' Z: Y—NqU00k’' Y :e qU—':ZkÁq:S ÁkU'“N ÁK “UqU'q:“N— K' H:”':qU N 0:0kQKU ZN0:Z 0N' ÁK 0KU—YN “U

nDD

7)3g -

B)-gjeJTáT4g5T

0ZkU'qUÁ É ÁU—Fk“N—UÁ É Z: —U“ “U fq­ZwEqífg 0k—0K'“:'qU É QKU kH YKZÁ: : ZNÁ fNH 9—UÁ : YN'U—ÁU : Z: ÁNH 9—: “U ÁK :HY:—N J : Z —U:Zk“:“ ÁU f:0U Y—UÁU'qU U' UZ 4 K UF N - K'“N qN“:F>: fNÉ U' Z:Á ZZ:H :“:Á R:Á:Á 5U”kN':ZUÁ QKU ZZUF:' UZ 'NH 9—U “U K': “UqU—H k':“: —U”k’' N ':0k’'S É QKU FkU'U' : 0N'ÁqkqKk— K': UÁYU0kU “U H KqK:Zk“:“ “U k'qU—UÁUÁS “:'“N Fk“: : U'qk“:“UÁ “U :YNÉN QKU ÁU Y—UÁU'q:' 0:Ák ÁkUHY—U YKU—q:Á :GKU—: “U :0KU—“N 0N' Z:Á ZUÉUÁ “U ZNÁ Y:>ÁUÁ U' QKU U^kÁqU' XbcV T Á > ZNÁ 7NFU “U ,KU—qN R:9UZZN 0N' ZNÁ QKU JNH %Á á N9UÁ H :'qU'“—% 0N'q:0qN qN“: ÁK Fk“: É QKU “U f:0U— 0:ÁN : z t n h h n ñ n L n t ÁU k'qU—UÁ:—>:' U' Z: ÁKU—qU “U K' JNH %Á áN9UÁ QKU f: “U­:“N Z: - :—k' : - U—0:'qU É f: Ák“N Y—N0UÁ:“N YN— HNqkFNÁ 'N HKÉ 0Z:—NÁS YU—N H KÉ YNÁk9ZUH U'qU —UZ:0kN':“NÁ 0N' UZ 0NHU—0kN kZ>0kqN QKU ÁU Y—:0qk0:9: U' qN“:Á Z:Á 0NÁq:Á 7U MU'U»KUZ: É: U' ZNÁ Y—kH U—NÁ “U0U'kNÁ “UZ L 1 L

É U' 0KÉ: q—:H : QKk»% 'N GK U—:' :­U'NÁ

á : ­N UÁqU YK'qN “U FkÁq: É qU'kU'“N U' 0KU'q: UZ Y:kÁ:­US QKk»% qU'”: Y—Ue “k0:HU'qN kH YN—q:'qU É U' ZNÁ :çNÁ “U0kÁkFNÁ ÁN9—U á N9UÁ ZNÁ - kU— É JU—%'S “UÁ0U'“kU'qUÁ “UZ É: ZU”U'“:—kN ê5 K 9kN[ X3U9:Áqk%' 3%'0fU» “U - kU— É JU—%' V K'N “U ZNÁ Y—kH U—NÁ ZZ:'U—NÁ “UZ BK:—k0N “U :Á0U'“U'0k: : Á qK —k: ' : y ZNÁ 5 K9>' “U RUZkÁS —:“k0:“NÁ k'k0k:ZHU'qU U' 3:' 5 :G:UZ “U )—kqK0N É : 0KÉ: UÁqk—YU YU—qU'U0>:' :Z”K'N “U ZNÁ 5K9>' QKU ZK0f:' ­K'qN : Z:Á GK U—»:Á —U:ZkÁq:Á U' Z: ”K U——: 0kFkZ

)q—N :ÁqK—k:'N “UZ QKU qU'UHNÁ 'Nqk0k:S 0N'qUHYN—%'UN : á N e

9UÁS UÁ 3U9:Áqk%' RNÁ>N —:“k0:“N U' gZ ñ ç:—U

RZ:—N QKU k'“K“:9ZUH U'qU qUe

'>: QKU f:9U— HK0fNÁ H%Á XbuV

T¡'

Z: Á ” U' qU Á Gk0 :

“U

H KÉ

“U

Z: Á

0K:'“N

ZN Á

H kÁ H : Á S

ÁK ”U—U' qU

“U

ÁU 0 : — U » 0 : “ U K '

Z Z: ' N Á S Q K U YKU“U'

Hk

YKU“: ÁU —' N Á

: “ H k—: “ N

: ' % Z kÁ kÁ

“ :—' N Á K' : F % Zk“ : Á

: H k” N 7

Y :—: T

: ' q — N Y N Z ’ ” k0 N N Á N 0 kN Z’ ” k0 N “ U

F kÁ k’ ' ZN Á

— k” K —N Á : H U ' qU

Gk' U Á

T —H :Á

qF

“U

U Á qU

0 kU ' q >e

U'Á:ÉN

UZ

- UEqyw;g ú

R f kqqÉ S

íf;íwqHygqífg OEZ ZZgqE;èM igqgOE;”g ú Z”IfyEH OEZ iwg;fíè s LfYZè k R u u u éG í k Á e 0 K — Á N “ U k ' 0 N — Y N — : 0 k’ ' 0 N H N 1 ' “ k F k “ K N “ U 4 ¡ H U — N : Z : T 0 : “ U H k : 4 : 0 k N ' : Z “ U Z: ( kÁ qN —k:

R :—:0:ÁS

iaua ñ ' : F kÁ k’ ' 0 kU — q : H U ' q U Á K ” U Á q k F : : ¡ ' Q K U K ' q: ' q N

Z>— k0 : “ U ZN Á 2 Z: ' N Á ' N Á Z: “ :

: Á kH kÁ H N 6 : Z “ N z — : ' h S SgíG OE wq IwqOèM 0kq

HwD;g ' N q : mCS É q : H 9 kw ' Y K U “ U Á U — F k— ' N Á Z : Q K U 0 N ' q kU ' U U Z Z k 9 — N “ U 1 2 k U F : ' N T ” K k — — U S nHDg:g ú ZgH ZwíñgH HèífgZEH OEZ S w E U è c wqOèM - : “ — k “ S g “

iaumS Y % ” Á Y%”

bmCebmuS É q : H 9 kw ' U ' B

- : Á K — S LfI—q TèZ”Ug;M 0kq

4 : 0 kN ' : Z

HwD;g ' N q : iCS

iuueiuaS Y — U Á 0 k' “ kU ' “ N “ U Z : F kÁ k’ ' Q K U “ U “ k 0 f : — U ” k ’ ' f : É : ' Y N “ k“ N “ : — e

' N Á ' N F U Zk Á q : Á É U ' Á : É k Á q : Á 0 N H N 5 N H K Z N B : Z Z U ” N Á S U ' bè:g T2;Fg;g É a g q .

ygíZg;èz U Z ” U ' k : Z H N — : “ N — F U ' U » N Z: ' N T íèZè;gOgHM Z :

Y — kH U — :

ê ' N F U Z:

ñ Á Z: —

, Uq—k

f kÁ q ’ — k0 : [ F U ' U » N Z : ' :

: K qN —

ZZ: H : “ :

0 Z% Á k 0 : 0 N ' U Z q — : ' Á G N ' “ N “ U Z : VEYf—q uq­E;qgZ “ U á N 9 w Á y U ' Vg agyf;gM U Z Y N U q :

: Á q K — k: ' N T

R : H k' S U '

Z:

' N F U Z:

VgH ZgqXgH

“U :

0 N ' F U —q k—

' K UÁq—N

R

7

U'

R U Z:

Vg cg;”HígZgM - w ^ k e

0NS iarCS Q K U Y — N q : ” N ' k » : á N 9 U Á É G k' : Z H U ' q U U Z U ' Á : É kÁ q : F U ' U » N Z: ' N í

- U'e

“ N » : S U ' K ' q — : 9 : ­ N É : : ' q k” K N

XbsV

3N9—U Z: U'0NHkU'“: U' ”U'U—:Z É ÁK UÁqK“kN Y:—qk0K Z:— U' “kGU—U'qUÁ

%H 9kqNÁ “U Z: T H w—k0: UÁY:çNZ:S Z: 9k9ZkN”—:G>: UÁ k'”U'qU k'q—N“K00k’' UZUH U'q:Z Y :—: ÁK U'qU'“kHkU'qN : R

W

d

nR

5UH kqkH NÁ 0NHN Y

ñ

FY

. AEY”I EqEH

HèífgZEH OE nHDg:g Eq uqOfgHM “’'“U :Y:—U0U K' q:'qN “kGK H k':“ : Z: k'ÁqkqKe 0k’' XR G

7

-

,

DM FñHú nLnIFhn

, : — : MU'U»KUZ: 0N'0—Uq:HU'qU F

XU“ VS VgH ;g”íEH OE -I ¡;fígM - :“—k“ S iacsV n

h u dt n

z

h nR.

nZ ;¡YfI Eq OE Zg EqíèIfEqOg

nDc

R 15 Rñ 43JT4R 1T M 2gxg4íT íg2 R)5)4g2 á)ág3

Eq REqEXwEZgM ñ 'kF RU'q—:Z “U MU'U»KUZ:S R:—:0:ÁS iacc X4 ¡ H buaV g' 'KUÁe q—N 0N'qU^qN ÁU 0N'0k9U : Z: êU'0NH kU'“:[S 0NHN K': k'ÁqkqK0k’' Y:—qk0K Z:— “U 0N—qU GUK “:Z É UÁ0Z:FkÁq:S ÁK—”k“: U' GK'0k’' “U ZNÁ k'qU—UÁUÁ “U ZNÁ Y—kH Ue —NÁ N0KY:'qUÁ fkÁY:'NÁS qU'KU'kU : K': “kÁq—k9K0k’' Y:0q:“: “U Z: qkU——: U'q—U ZNÁ HkÁHNÁS :ZZU”:“NÁ É ÁK0UÁN—UÁ É QKUS U' Y—k'0kYkNS “ :—% N—k”U' : Z: f:e 0kU'“: N Z:qkGK'“kN 0—kNZZNS Fk'0KZ:'“N Z: U^YZNq:0k’' :Z UHYZUN GN—»:“N “U H :'N “U N 9—: k'“>”U': N UÁ0Z:F: XbaV

J : Z 0k—0K'Áq:'0k: UÁ “UqU—Hk':'qU Y :—: QKU 2 N Á 2 Z:' NÁ YKU“:' :0N”U—

fNZ”:“:H U'qU : K': YN9Z:0k’' “U ê F:”NÁS HU'“k”NÁ É fNZ”:»:'UÁ[ XR G úD

z

d, S F h D n .

ñ

R M

7

n

qF

'¡H n

z

á —ke

V g EHy;wíyw;g Eíèq—Ifíg OE REqEXwEZg íèZèqfgZG R :—:0:ÁS iacbS rmsS Y%”Á

hMnR

uy

dú ú Y

bai É ÁÁ V gÁqU fU0fN f: Ák“N :ÁkHkÁHN ÁK9—:É:“N YN— . U' - UEqyw;g

ú íf;íwqHygqífgGGG 0kq

HwD;g 'Nq: buS É

ÁU—k: “UqU—H k':'qU Y :—: QKU ZNÁ H :'qK:'NÁ k'qU'q:—:' —UYUqk“:H U'qU YN'U— 9:­N

ÁK 0N'q—NZ UÁq: H :'N “U N9—: YNqU'0k:ZHU'qU :Yq: Y :—: Z: :”—k0KZqK—:

f:0kw'“NZ: -

q—: 9 : ­: —

U'

ÁKÁ

GK'“NÁ

d ñ n h q . nZ IfEOè g Zg AEUèZwíf—qM 0kq

YN—

Á:Z:—kNÁ

H>'kHNÁ

HwD;g 'Nq: ibS Y%”

RG

:Z

—UÁYU0qN

ibieibmS :Á> 0NHN Z:

k'qU—UÁ:'qU “N0KHU'q:0k’' QKU :“K0U XrtV

3N9—U

ZNÁ

Y:—“ NÁ —UHkqkHNÁ

HwD;g 'Nq:

mr

RN'FkU'US

QKk»:

qU'U—

Y—UÁU'qU QKU ZNÁ Y:—“NÁS • ”U'qUÁ Zk9—UÁ “U 0NZN—S Y—N“K0qN “UZ H UÁqk»:­U —:e 0k:Z• S ÁU Y—UÁU'q:—:' Y—NGK'“:H U'qU H :—0:“NÁ YN— ÁK H kÁH N N—k”U' QKU UÁ 0N'Ák“U—:“N “UZU»':9ZU q:'qN Y :—: 9Z:'0NÁ XUÁY:çNZUÁ É UK—NYUNÁV 0NHN Y :—: ZNÁ HkÁHNÁ 0—kNZZNÁ “UÁ0U'“kU'qUÁ êY K—NÁ[ S ÁU”¡' Y—UqU'“>:' “U ZNÁ Y—kH U—NÁ 0N'QKkÁq:“N—UÁ É :ÁU'q:“NÁ U' UZ Y:>Á

2 NÁ Y:—“NÁ 0NH Y—U'“>:' HKZ:qNÁS »:He

9NÁ É HUÁqk»NÁ É U' 0kU—qN HN“N Y:—U0U' U'0N'q—:—ÁU H K0f:Á FU0UÁ U' K': ÁkqK:0k’' U0N'’Hk0: ÁUH U­:'qU : Z: “U 0kU—qNÁ ê9Z:'0NÁ “U N —kZZ: [ S FkÁqNÁ 0N' :Y—U'Ák’'S qU'k“: U' 0KU'q: ÁK U^q—:00k’' YZU9UÉ: YN— Z: ÁKY—:UÁq—K0qK—: 0—kNe ZZ:

ñ ' k“ N Á 0N' ZNÁ 'U”—NÁ Zk9—UÁ ZNÁ Y:—“NÁ FU'>: ': 0N'ÁqkqKk— U' ZNÁ Y—kH Ue

—NÁ :çNÁ “UZ Ák”ZN L 1 L H %Á “U Z: H kq:“ “U Z: YN9Z:0k’' FU'U»NZ:':

3U q—:q:

YKUÁ U k'“K“:9ZUH U'qU “U K': H :Á: wq'k0: “U UÁYU0q—N kH Y—U0kÁN É “U k'qU”—:e 0k’' “kG>0kZS QKU FkU'U : :ZkH U'q:— U' ZNÁ H :'qK:'NÁ K' YU—H :'U'qU qUHN— ÁN0k:ZS K' êH kU“N : Z: —UFNZK0k’'[ XriV

RG

HwD;g 'Nq: ba gÁ YN— Nq—: Y:—qU H KÉ Ák”'kGk0:qkFN QKU 7 í

í>:»S

U' ÁK ê gÁq:“>Áqk0:[ S Y K9Zk0:“: U' UZ LEIgqg;fè OE ag;gígH XL M S ic “U GU9—Ue —N “U isiiS iiaVS f:9>: ÁUç:Z:“N QKU ZNÁ H:ZUÁ “U Z: ”:' :“U—>: FU'U»NZ:': ÁU “U9U' : êñ ' : H KZqkqK“ “U 9:”:H K'“NÁ QKU 0N——U' “U K': Y:—qU : Nq—: YN— UÁNÁ “UÁ”—:0k:“NÁ sfZEY fFZEéM f:' Gk^:“N ÁK ÁK9ÁkÁqU'0k: U' UZ —N9N É UZ ¡qkZ 0N'e q—:9:'“N QKU “U wZ ZUÁ —UÁKZq:

g'0KU'q—:' U' UZZNÁ U' “N'“U Á:qkÁG:0U— Z:Á

'U0UÁk“:“UÁ QKU ZUÁ :0:——U: ÁK H :Zk”': fNZ”:»:'U—>: É 'N U^0KÁ:' Á:qkÁG:0U—e Z:Á “U UÁqU HN“N

T ZZ> 0:Ák kHYK—:H U'qU H :q:' QK:'qN ”:':“N F:0K'N YKU“U'

H :q:—S 0NHU' ÁNZN Z: YUQKUç: Y:—qU “U 0:—'U QKU 'U0UÁkq:' Y :—: ÁK :ZkH U'e qNS É ZNÁ 0KU—NÁ É ÁU9NÁ ZNÁ Y:Á:' : H:'NÁ U^q—:' ­U—:Á QKU f:0U' ÁK U^q—:0e 0k’' YN— ZNÁ —>NÁ

ê - %Á :“UZ:'qU É U' Nq—N ZK ”:— “U ÁK YK9Zk0:0k’' UZ HkÁHN

“>: ÁU Z:H U'q:—% q:H 9kw' “UZ :G%' QKU “UH KUÁq—:' ZNÁ H :'qK:'NÁ U' 0N'q—NZ:— yèOg Z: »N': ”:' :“U—: XUÁ “U0k— 2 N Á 2 Z: ' N ÁVn

ê =,N— QKw :Z”K'NÁ Y—NYkUq:—kNÁ

“U ”:':“N f:' “U N0KY:— qU——U'NÁ 0KÉ: ÁNZ: U^qU'Ák’' Y :—U0U—>: k'0—U>9ZU : QKkU'UÁ 'N Z: 0N'N»0:'o

=,N— QKw 'N ÁU f:' “U U'q—U”:— U' FU'q: N U' Z:—”N

:——U'“:H kU'qN :QKUZZ:Á Y:—qUÁ “U UÁqNÁ qU——kqN—kNÁ QKU UÁq%' k'¡qkZUÁ Y : —: Z:

ncO

7)3g - B)-gjeJTáT4g5T

0—>: É 0N'ÁU—F:0k’' “U ”:':“NS YKUÁq:Á U' H :'N “U K'N Á’ZN É QKU H KZqkYZk0:e —>:' Z: UÁYU0kU Ák Z: ÁYNÁUÉUÁU' “kFU—Á:Áo[ XLEIgqg;fè OE ag;gígH L M 11 S me “U H :—»N “U isiiS ibCV XrmV

RG

:Z —UÁYU0qN g —k0 7 y D L R L n k M . AEFEZOEH D;fI fyfUèH XU“ UÁY:çNZ:VS

á:—0UZN':S T —kU Z iacsS Y%”Á

cC

g' UZ 0:ÁN 0N'0—UqN QKU q—:q:HNÁS ZNÁ Y:q—Ne

'NÁ “U á N9UÁ QKk»% f:9—>: QKU —UZ:0kN':—ZUÁ q:H9kw' 0N' ”U'qUÁ QKU 0N'q—Ne Z:9 :' UZ 0N'q—:9:'“N É 0NHU—0kN YN—qK:—kN “U ,KU—qN R :9UZZN É Nq—NÁS ÁUHUe ­:'qUÁ : ZNÁ ZZ:H :“NÁ HyèDDgYZfE;f “U 3k0kZk:S QKU ÁU UÁq:9ZU0U—%' :ÁkHkÁHN U' UZ 4 K UFN - K'“N 0N' ZNÁ :'”ZNÁ:­N'UÁ XrbV

T ¡ ' 0K:'“N N—k”k':—k:H U'qU K': YKZYU—>: GKw K': gFgíE;”gM U' Z:Á

QKU ÁU FU'“>:' 0NHUÁqk9ZUÁS UÁ ':qK—:Z QKU U' 2 N Á 2 Z:' NÁ :H YZk:ÁU ÁKÁ GK ' e 0kN'UÁ f:Áq: UZ YK'qN “U 0N'ÁqkqKk— K' 0U'q—N kH YN—q:'qU “U q—%Gk0N HU—0:'qkZS k'0ZKÁN “U

0:9:ZZU—>:ÁS

:——kU—>:S ”:':“NÁS qU­k“NÁS

”K:—'k0kN'UÁS Y:Á:H :'U—>:S

0KU—NÁS Uq0 S Ák' “UÁ0:—q:— Z:9N—UÁ “U fU——U—>: É Nq—:ÁS É “UÁ“U ZKU”N GN0N “U NYU—:0kN'UÁ 0Z:'“UÁqk':Á É “U 0N'q—:9:'“N XrrV

T

M

dv n h F R .

nZ VfFE;ygOè;

XU“

0kq VS Y%”

mCcS Y:—U0U k'Ák'K:— QKU

á N9UÁ qKFN F:ZU“N—UÁ Y—N0U“U'qUÁ “U Z: NZk”:—QK>: 0—kNZZ: N H %Á N HU'NÁ —Ue Z:0kN':“NÁ 0N' Z: H kÁH : QKU ZN”—:—N' QKU q—:Á ÁU— 0N'“U':“N YN— ê“UZkqNÁ “U Y k—: qU—>:[S YN— UZ HkÁHN BN9kU—'N “U Z: 5UY¡9Zk0:S fk»N QKU ÁkHY:qk»:ÁU 0N' ZNÁ k'ÁK—”U'qUÁ RG

RN' —UGU—U'0k: : ZNÁ Y:kÁ:'NÁ 0N' ZNÁ QKU á N9UÁ YK“N q—:q:—

HwD;g 'Nq: is É 'Nq: bc XrCV

gÁqU

qkYN “U 0N'q—:9:'“N

ÁU 0N'N0>: “UÁ“U ZKÁq—NÁ :q—%ÁS Y—%0qk0:e

HU'qU :'qUÁ “U QKU U'q—:ÁU U' Fk”N— Z: ZU”kÁZ:0k’' “U 0NHU—0kN Zk9—U “U iuus gÁ Ák”'kGk0:qkFN UZ fU0fN QKU “K—:'qU UZ YU—>N“N “U Z: ”KU——:S U' K' HNHU'qN U' QKU ZNÁ k'”—UÁNÁ “U Z:Á :“K:':Á U—:' Fkq:ZUÁ Y :—: UZ U­w—0kqN —UYK9Zk0:'NS ñ —9 :' U ­:S ”N9U—':“N— “U RKH :': UÁ0—k9>: U' ­KZkN “U isia É: H KU—qN áN9UÁS :K'QKU FkFkU'qUÁ HK0fNÁ “U ÁKÁ UY>”N'NÁn ê2 : T“H k'kÁq—:0k’' “U ( :0kU'“: GKw G:q:Z É 'N f: “U­:“N Nq—N G—KqN QKU K': Y—NYU'Ák’' k——UÁkÁqk9ZU :Z 0N'q—:9:'e “N X

VS QKU UÁ k'0UÁ:'qU U' Z: 0NÁq: “U , : —k: É B NZGN J—kÁqU X

Z: kÁZ: “U J—k'k“ :“ X

V É Z: “U - :—”:—kq: XRG

qK0kN':Z

ctu

ífyG 1S Y%”

,

dt

z

D húDSt.

V

3K GN0N UÁ

( kÁqN—k: 0N'Áqke

T ÁK FU» 3NKZUqqUS UÁ0—k9>: :Z ”N9U—':“N— “U RKe

H :'% U' ­K'kN “U ismtS QKU­%'“NÁU “U QKUn

êñ ' : GZNqkZZ: QKU Á:Zk’ “U T ' e

”NÁqK—: U' YU—ÁU0K0k’' “U ZNÁ —U:ZkÁq:ÁS YK“N N 9ÁU—F:— U' Z:Á 0NÁq:Á N—kU'q:ZUÁ F :—k:Á UH 9:—0:0kN'UÁ 0:—”:“:Á “U ”:':“N “U 0N'q—:9:'“N Y :—: ÁU— ZZUF:“:Á : J—k'k“:“

ñ ' : “U Z:Á UH 9:—0:0kN'UÁ 0N'q—:9:'“kÁq:Á UÁq:9: Y—NqU”k“: YN—

K' ':FkN “U Z: T —H : “ : Y:q—kNq: XRG R R 2 L M 111S ims É ÁÁ V

zK'“

7

áNKqN'S B —:' RNZNH 9k:S 3U0

í

(U0fN wÁqU QKU QKk»: 'NÁ “: Z: 0Z:FU “UZ “UZkqN YN—QKU

GKw ­K»”:“N áN9UÁS É: QKU q:Z êY—NqU00k’'[ “U9>: ÁU— :Z”N 0N——kU'qU U' Z: M Ue 'U»KUZ: “U áN9UÁ XrcV

2 : Gk”K —: “U ,U“—N j:—:»:S H %Á 0N'N0k“N 0NHN UZ & Pgfyg aè;OfZZE;g[

É ZZ:H :“: : f:0U—ÁU ZU”U'“:—k:S YNÁk9ZUHU'qU ÁU U'G—U'q’ : á N9UÁ :Z k'k0k:—ÁU Z: ”K U——: 0kFkZS É :——:Á:— Z: ZZ:H :“: VEYf—q uq­E;qgZM “U á N9UÁ Y:—qU “U ÁKÁ YNÁUÁkN'UÁ É “UÁq—Kk— ÁK fN”:—

( :9 >: —U0k9k“N ÁK HNqU Y N— UZ 9Z:'0N HU0f’'

QKU 0N—N':9: ÁK 0:9U»: 0K:Z Z: 0—UÁq: 'UF:“: “U K': HN'q:ç:S É qU'>: ÁKÁ 0K:—qUZUÁ U' UZ T ZqN 2Z:'NS U'q—U Z:Á ZZ:'K—:Á “U )—kU'qU É Z: U'q—:“: : R :e

nc#

R15Rñ 43JT4R 1T x 2gxg4íT íg2 R)5)4g2 á)ág3

—:0:Á YN— “k0fN Z:“NS 'N YK“kU'“N ­:H %Á ZNÁ —U:ZkÁq:Á “UÁ:ZN­:—ZN “U “k0f: —Ue ”k’'

T “ N —:“ N YN— ÁKÁ Z:'0U—NÁ YUÁU :Z F:ZN— É YU—k0k: QKU “ UÁ:——NZZ:9: U'

qN“NÁ ÁKÁ U'0KU'q—NÁ U—: q:Z Z: k'“kÁ0kYZk': “U ZNÁ ÁKÉNÁS q:' 0—KUZUÁ N H %Á QKU ZNÁ QKU ÁU”K>:' : q>N9UÁS QKU UZ 2k9U—q:“ N — qKFN F:—k:Á FU0UÁ QKU ZZ: H : ' N :Z N—“U'

3U”¡' UZ ZU”kN':—kN k'”ZwÁ M N/ UZZS QKU ZN Fk’ “U 0U—0: “U ­:' UN K':

0K—kNÁ: ÁUH 9Z:'»: “U ÁKÁ 0NÁqKH9—UÁ UZ HkÁHN ,%U» É ÁKÁ ZZ:'U—NÁ f:0>:' HNe q: 0:—kçNÁ: “UZ DgqOEI—qfwIM QKU 0N'ÁqkqK>: UZ êU­w—0kqN[ “U j :—:»:S k'“kÁ0ke YZk': : Z: QKU QKk»% ÁU “U9k’ Z: k'UÁYU—:“: HKU—qU “U á N9UÁ U' ñ—k0: Xr u V

,N—

Á:' ”—US

ZN

” U ' U — : Z U Á qN Á

F kN Z: 0 kN ' U Á S

: U ” N ZZ: H kU ' qN Á S

: H : ' Á : ZF :

J N “ N U ZZ N

YN—

k ' & U Y U ' “ U ' q kÁ q : S

N q—N

UZ

Gk—: H N Á

ÁK 0UÁN Á

“ U ' N H k' : —ZU

Y N — Y :—qU “ U í UZ

F U ' >: '

0 N ' Á q kq K k—

: f N — 0 : H kU ' q N Á S :H 9NÁ 0:H YNÁy

— U Y K 9 Z k0 : ' N S

0:H YN

:

— U : Z kÁ q :

GK Á kZ: H kU ' q N Á

É

qN —qK —: Á

Y N — K ' Z : “ N U Z — U : Z kÁ q :

k' Á K — ” U ' q U S 'NÁ f:'

Á: Q K UN ÁS N — ” k: Á

êY : q —kN q : [ N

“ U ­: “ N

0NH N

—U Z: 0 k’ '

É

Y —Ue

Y N —H U ' N —ke

» : “ : 7 N Á w z — : ' 0 kÁ 0 N ( U — U “ k: S Q K U GK w 8 U ” U ' qU “ U Z: 5 U : Z T K “ kU ' 0 k: “ U R : — : e K ' : Á c EI è;fgH HèF;E Zg AEUèZwíf—q OE REqEXwEZgM É , U “ — N “ U

0:Á É :K qN — “U ñ — Q K k' : N ' :

, : —“ N S U'

Y

Á K AEZgíf—q OèíwIEqygOg OEZ è;fYEq ú D;èY;EHèH OEZ

y;gHyè;qè OE ZgH h;èUfqífgH OE REqEXwEZgM G U — ' : ' “ k ' N Á “ U Y — N S U ' 0 K É N Á U Á 0 — k e qN Á U ' 0 N ' q — : H N Á — U 0 N — “ : “ N Á K ' : Á U — kU “ U U ^ 0 U Á N Á S Z Z U F : “ N Á : 0 : 9 N 0 N ' Z : : ' K U ' e 0 k: “ U - N ' q U F U — “ U S “ U Á q : 0 : ' “ N U ' U Z 0 — kH U ' g K Á U 9 k N T ' q N ç : ' » : Á É U Z q U ' kU ' q U R U —F U —k» qN ÁS “ U

í U Z 0 : H Y N k' Á K — ” U ' q U K ' : GU —N 0 k“ : “ Y : — U ­:

Y N “ — >: '

0N' Z: “ U

: Á kH kÁ H N

H K Zq kY Zk0 : — Á U

ÁK Á : “ F U —Á : —kN Á

x

U ZZ N

ZN Á “ N 0 K H U ' e “UÁ“U

U Z Y —k' e

0 kY kN “ U Z : — N q K — : “ U Z : Á f N Á q k Z k “ : “ U Á n ê 2 : Á 0 % — 0 U ZU Á “ U R : — : 0 : Á S • U Á 0 — k9 U ' , K e “U'^ É - UÉ U— QKU z U—' : ' “ N

M 11

Á K U ZU '

ÁU — Gk“ U “ k” ' N Á • S U Á q : 9 : ' f U 0 f k“ : Á “ U Y : — q k“ : — kN Á “ U

, N 0 N Á “ >: Á “ U ÁY K w Á - k—: ' “ : Y —N Y K ÁN

U ­U H Y Z: — S Y : — :

H : ' qU ' U—

Z:

q — : ' Q K k Z k “ : “ Y ¡ 9 Z k0 :

“ U Á “ k 0 f : “ N Á Y — U Á N Á S U ' q — U ZN Á Q K U f : 9 > : 0 K É N ¡ ' k0 N 0 — k H U ' : H K U —qU

QKU

í N0U

ÁU N

f k0 kU Á U

0 :qN —0 U

K ' ÁU F U —N

“U

: Q K U Z ZN Á

Á K ­U q N Á — U Á Y U q : 9 Z U Á Y N — Á K Y — N 9 k “ : “

0 N ' Á kÁ q >: U ' f : 9 U — 0 U “ k“ N : Z : Á U “ k0 k’ ' S G K U — N '

É

0N'“U':“NÁ

3 U Z U Á G K Á k Z ’ É “ U Á Y K w Á ÁU Z U Á “ U 0 : Y k q ’ Y : — : 0 N Z ” : — ZN Á 0 K U — Y N Á É 0 N e

Z N 0 : — Z : Á 0 : 9 U » : Á U ' ­ : K Z : Á Á N 9 — U Y N Á q U Á Z U F : ' q : “ N Á U ' q N “ N Á ZN Á 0 : H k' N Á “ U : 0 e 0UÁN : Z: F kZZ: 0NÁ —:

g Z : q — N » U Á Y U 0 q % 0 K ZN Z Z U F : 9 :

U Z f N ——N —

É

UZ

Y % ” k' : “ U Z:

áN9UÁ

H : —0: ' “ N

“U

Z:

: Z % ' kH N “ U ZN Á 0 kK “ : “ : ' N Á Y : 0 >Gke

0N'

—:Á”NÁ

g ' H : ' 0 kY : 0 k’ '

“U

Á: ' ” —kU ' qN Á : Q K U ZZ: Z: Á

ZN ” —:

N q — N k' Á K — ” U ' q U S 7 K : '

brs

É

ÁÁ

Z Z : H : 9 : á N Z > F : — S É U Z H kÁ H N Q K U “ U 0 k “ k — > : U Z 0 : H 9 k N “ U

” U ' qU Z: Á

: 0 0 k“ U ' q U

Q

Á k” K kU ' qU Á

'N

ÁNÉ

k ' Á q — K 0 0 kN ' U Á n

0:Y:»

“U

êg'

Y — U F U U — ÁU

XR G

- : “ —k“ S

g Á 0 : ZN ' : S ê U k 0 : ' : ZZ: “ U g Á e

g ' 0 : — ” : “ N “ U ZN Á Y — U Á N Á — U : Z kÁ q : Á Y N — U Z B N 9 k U — ' N

: ÁK

Y —kH U e

0 N ZN ' k: Á U Á Y : ç N Z : Á

,w UEq yw O ZEYEqOg;fg OE TèZ”Ug;M Y % ”

3 k' kU Á q — : G: H :

0 : Z N ' : [ ZU

GK ” :

( kÁ qN —k:

, U — U É — : S Vg

R : — ZN Á iabmV

U ÁY :' qN S

0:ÁN

—U Y :—U

“U

QKU

—K H 9 N “U

— U Y K 9 Z k 0 : ' N S “ k 0 q : — >:

QKU

YN— K'

ZN Á — U N Á

“ U Á ” — : 0 k: “ N

Q K U k' q U ' q U '

Z:

0 — U > “ N Á f : É Y w — G k “ N Á Q K U Z U Á Y — N q U ­ : ' É : K ' Q K U : Á > Á K 0 U “ kU Á U U Z N G k 0 k : Z “ U

” K : —“ k:

: ÁU ”K —:—%

Q K kq % ' “ N ZU Á Z: 0 ZK k— 0N' —U : ' N

: ' qU Á

“U

: ' qU ' “ U —

0 : 9 U » : S N 9 : ZU % ' “ N ZN Á y

U Z ¡ Z q kH N

M : ZZU F kZZ:

q—: k“ N —[ 2:'»S

XR —

R :—:0:ÁS

:Z

q K H K Zq N

“U

ZN Á — U 9 U Z “ U Á S

: ZN Á

—U N Á

ÁK U ^ kÁ q U ' 0 k: ' N k H Y N — q : ' : “ : É Ák 0 N ' e

agwHgH OE uq­fOEqífgM Y K 9 Z k 0 : “ : Á Y N — 2 : K e iaiuS

qN H N

1V

) q—N S U Z

“ N H k' : ' qU T ' q N ' kN

á — k 0 U ç N S Z Z : H : “ N U Z ê “ U H N ' k N [ Y N — Á K Á Y — N Y kN Á 0 N H Y : q — kN q : Á É “ k Á q : ' 0 k : ' “ N “ U á N Z > F : — S f : — > : Z : ” K U — — : 0 N ' q — : ZN Á U Á Y : ç N ZU Á Y N — Á K Y — N Y k : 0 K U ' q : S k ' G N — H : ' “ N :

ÁK Á

” N ZZ: Á U

q—N Y :Á gZ

Y —U ÁU ' q: ÁU

QKU

QKU

ÁK Á

: Á0 U ' ÁN Á “ U Y U ' “ U — >: ' “ U Z ' ¡ H U — N

Y —UÁU' q:ÁU

q — U k' q :

q U ' kU ' q U

F U k' q U É

0:9U»:Á “U

Q K kU '

U Á Y : ç N ZU Á

Y —U ÁU ' q: ÁU

“U

U Á Y : ç N ZU Á Q K U

Á U —>:

0 k' 0 K U ' q :

: ZGw — U » y

0 : Y kq % '

“Ue

UZ QKU

SL HR v S n I

:U

ncá

7)3g -

B)-gjeJTáT4g5T

W du F I ú F , D I ñ t F ñ . TfèY;g­”g OEZ iEqE;gZ tèH¡ r¡Zf) 5k9:ÁS 0kq 'Nq: mr XÁKY —:VS Y%” csV á N Z>F :— 0N'Ák“U—’ q:Z Y—N0Z:H : 0NHN K': 9 % —9 : —: 9:Z:'“—N':“:S YU—N 0K:'“N —U0k9k’ Z: 0:9U»: “U “NÁ UÁY:çNZUÁ “U”NZZ:“NÁ YN— UZ HkÁHN á—k0UçN :0NH Y:ç:“:Á YN— K': 'Nq: UÁ0—kq: 0N' Á:'”—US QKU“’ q—wHKZN É —NH Yk’ 0N' wZS k'GN—H :'“N :0qN ÁU”Kk“N :Z RN'”—UÁN Y%”

imr 1í

íN0

FNZ L 111S Y%”

XRG

D t

Fnh Y .

c EI è;fgHGGG 0kq FNZ 1S

mbcV 4 N UÁ U^q—:çN YKUÁS QKUS wÁqU U^kH: U'

:H 9NÁ 0:ÁNÁ Y—NYk0k:ÁU Z: ZZ:H :“: ê”KU——: : H KU—qU[ “ U0Z:—:“ : YN— g Z 2 ke 9U—q:“N—S U' K': :0qkqK“ QKU Zk'“: 0N' Z: UÁQKk»NG—U'k:S É QKU 'N f: Ák“N ­KÁe qkGk0:“: YN— 0N'N0k“NÁ fkÁqN—k:“N—UÁ XrsV

g' n S , S R ú D M dv n h F R . nZ VfFE;ygOè;M U“

0kq HwD;gM 'Nq: btS Y%”

É ÁÁ ÁU YN—H U'N—k»:' 0N' 0kU—q: N9­UqkFk“:“ ZNÁ fU0fNÁ J:H 9kw' U' B öHfI—q TèZ”Ug;M U“

0kq

HwD;gM 'Nq: iCS Y%”Á

IfEqyè “U K' - K'“NS U“ 3

qF

0kq

ibm É ÁÁ

ÁKY—:S 'Nq: mCS Y%”

M n q n h dn , n . TèZ”Ug;M U“

1“

U' 6

ac É ÁÁ

x

0kq HwD;gM 'Nq: mCS qNHN 1S Y%”Á

mmu

M nRSh.

z h n I B . S gíf. ÁN9—U qN“N U' bmu É ÁÁ 2 : Á

k'qU—Y—Uq:0kN'UÁ ÁN9—U UZ 0NHYN—q:HkU'qN “U á N Z>F : — ÁN' H ¡ZqkYZUÁ É f:' ÁKÁe 0kq:“N NYk'kN'UÁ “kFU—Á:Á U' Z: (kÁqN—kN”—:G>:

. Kk»% 'NÁ U'0N'q—UHNÁ 0N' K'

ê —UÁU'qkHkU'qN[S “k”'N :ÁkHkÁHN “U ÁU— UÁqK“k:“N Y N— ZNÁ :':ZkÁq:Á XraV

( : É QKU YU'Á:— U' Z: ÁkqK:0k’' ­K—>“k0: “U áN9UÁS 0K:'“N UÁ 0N'e

Gk' :“ N U' R:Z:9N»NS Ák' “U0k“k—ÁU f:0k: 0:HYN :Z”K'NS YUÁU : QKU UÁ Z’”k0N QKU NYq:ÁU Y N— UZ “U ÁKÁ Y—NqU0qN—UÁ N Y:q—N'NÁ

íN0KHU'qNÁ YN0N 0N'N0k“NÁ

f :9Z:' “U QKU U' K' Y—kH U— HNHU'qN á N9UÁ ÁU H :'kGUÁq’ Y :—qk“:—kN “U Z: 5 UY¡9Zk0:S U k'0ZKÁN —U”:Z’ Y :—: ÁK ':0kU'qU U­w—0kqN K'NÁ 0:9:ZZNÁ

J —: Á ÁK

Y—kÁk’'S ÁU”¡' K': F kU­: q—:“k0k’'S áN9UÁ GKw ­K»”:“N YN— K' q—k9K':Z Y—UÁke “k“N Y N— UZ ­KU» 7NÁw 1”':0kN á—k0UçNS 0N' Z: YU': “U HKU—qUS YU': QKU GKw 0N'H Kq:“: YN— Z: “U Y—kÁk’' É 0N'Gk':HkU'qN U' R:Z:9N»NS “N'“U YN— ÁKÁ HkÁe HNÁ :'“U0U“U'qUÁ ZNÁ NZk”:—0:Á 0—kNZZNÁ ZU H k—:9:' 0N' “UÁ0N'Gk:'»: XCtV

4 N Á —UGU—kH NÁ : ZNÁ ÁK0UÁNÁ QKU f:0U' —UqN—':— : 3kH’' á N Z>F :— :

MU'U»KUZ:S Y—N0Z:H :'“N Z: 3U”K'“: 5UY¡9Zk0:S É QKU YKU“U' 0N'N0U—ÁU YN—e H U'N—k»:“:H U'qU U' M JNH N 1S Y%”

t F u S I n . a;—qfíg ;gXèqgOg OE ZgH YwE;;gH OE TèZ”Ug;M

ii É ÁÁ S :Á> 0NHN U' 3

qF

M n q n h dn, n . ZNU 0kq S M dv n h F R . ZNU 0kq

Uq0 XCiV

2U L F h M S q F ñ

HwD;g 'Nq: iiS Y%”

qF

u n Rú h D . U' ÁK TèFEH è EZ V E—q OE VèH VZgqèHM 0kq

imr É ÁÁ 'NÁ “: K': FU—Ák’' K' q:'qN 'NFUZUÁ0: “UZ :fU——Ne

­:H kU'qN “U áN9UÁ É Z: Yw—“k“: “U ÁKÁ Y—NYkU“:“UÁS FU—Ák’' UÁq: QKU 0N' F:e —k:'qUÁ —U0N”U—% z HwD;g 'Nq: mS Y%” qF

y F h h F h n t S í S F . U' ÁK 'NFUZ: TèFEHM nZ C;èYgZZèM ZNU as É ÁÁ S G:'q:ÁU:'“N ÁN9—U UZ HkÁHN —UZ:qN “U 2

u n R ú h D . QKU ÁU”Kk—% :ÁkHkÁHN T

FEHM 0kq

sHwD;g 'Nq: buVS Y%”

TèFEHM 0kq

sHwD;g 'Nq: itV Y%”

u n M dI U' Vg cg;”HígZg è EZ UE;OgOE;è T è .

ict É ÁÁ S ZN HkÁHN QKU ZN f :—% -

z

qF

M n q n h dn , n . áNZ>F:—S 0kq

sHwD;g 'Nq: mCV JNH N 1S Y%”

0NHU“k“N UÁ UZ YK'qN “U FkÁq: “U 1 t dFW n I D n ífgZEHM 0kq

sHwD;g 'Nq: buVS Y%”

n

WFttD.

ut É ÁÁ S É :ÁkHkÁHN U' TèFEH iusmeiasmS ) FkUe

“NS T ZÁ:S iasmS —UGK'“k0k’' 0N——U”k“: “U ÁK :'qU—kN— 0N'q—k9K0k’'S Y%” T ÁK FU» 3

0kq

L F h M Sq F ñ

, S dh h F .

rs É ÁÁ bas - %Á

nHDg:g ú ZgH ZwíñgH Hè.

bmuS É U' H :'U—: :Z”K': : 'KUÁq—N ­Kk0kN f:e

9 —>: QKU “UÁ0:—q:— Z: Y:—qk0kY:0k’' “U á—k0UçN U' Z: “UqU'0k’' “U áN9UÁS “U ÁU”K k— Nq—: FU—Ák’' “U kNÁ fU0fNÁ

ncg

R 15 Rñ 43JT4R 1T x 2gxg4íT íg2 R)5)4g2 á)á°3

XCmV

RG

T

M dv n h F R . nZ VfFE;ygOè;M 0kq

s HwD;g 'Nq: btVS Y%”

ÁU YN'U U' UFk“U'0k: Z: 0:q:“K—: “U gKÁU9kN T'qNç:'»:ÁS É: 0kq:“N 'Nq: ruV 0KÉ:Á q—NY:Á ZZU”:—N' : YK'qN Y :—: Á:ZF:— Z: Fk“: : áN9UÁ

mmiS “’'“U s HwD;g

ê gÁqU H :Ze

F:“NS QKU : ÁK 0—KUZ“:“ ':qK—:Z K'>: UZ “UÁU'G—U'N : QKU ZU :——:Áq—:9 : Z: UHe 9—k:”KU»S qU'k: :“UH %Á Nq—N “UGU0qN QKU H KÉ YN0:Á FU0UÁ H :'0f’ : ZNÁ ­UGUÁ UÁY:çNZUÁn g —: Z:“—’' í U HN“N QKU 9kU' YKU“U “U0k—ÁU QKU ZN QKU 'N f:0>: YN— H :Z“:“S ZN f:0k: YN— ÁK k'Á:'k: N YN— 0N“k0k: 4 N Á’ZN qN—qK—:9: É H :q:9: : qN“NÁ ZNÁ 0NH9:qkU'qUÁ QKU 0:>:' U' ÁKÁ H :'NÁy ZN HkÁHN f:0>: 0N' k'“Ue GU'ÁNÁ 0kFkZUÁS É YN9Z:0kN'UÁ U'qU—:Á Z:Á U'q—U”:9: :Z Á:QKUN É Z:Á k'0U'“k:9: “ UÁYK wÁ

[

XCbV

. Kk»% YKU“: U^YZk0:—ÁU Z: HkÁH: :“H kqkU'“N QKU :'qU q:Z q—:'0U U'

á N9UÁ ÁU “ UÁ:——NZZ: K' Á>'“—NHU Y:qNZ’”k0NS : Fk'0KZ:— 0N' Z: UÁQKk»NG—U'k:S Z: YÁk0NÁkÁ N Z: Y:—:'Nk:S QKU ZU f:—% —UFUÁqk—ÁU ­K'qN : Y :—qk0KZ:—UÁ GN—H :Á “UY—UÁkF:ÁS 0N' Nq—:Á QKU ZU “Nq:—%' “U K' k''U”:9ZU 0g;fHIg Y :—: ÁKÁ GKqK—:Á q—NY:Á

J : Z UÁq:“N “U %'kHN U^YZk0:—>: UZ YNÁk9ZU “UÁ“N9Z:H kU'qN “U YU—ÁN':Zke

“ :“ QKU ÁU “ :—% U' á N9UÁ : Y :—qk— “U YN'U—ÁU : Z:Á ’—“U'UÁ “U - N'qUFU—“US É U' q:Z 0:ÁN 0NHN U'GU—H N QKk»% 'N YKU“: ÁU— 0N'Ák“U—:“N —UN “U 0N'“U': :Z”K': :'qU Z: (kÁqN—k:

( : É QKU qU'U— U' 0KU'q: ZN QKU “U9k’ “U :GU0q:— :Z :Áe

qK—k:'N UZ H NFkH kU'qN k'ÁK——U0kN':Z “UZ QKU U—: qUÁqk”N U' M U'U»KUZ: É: QKU 0NHN H :—k'N É U“K0:“N U' ZNÁ k“U:ZUÁ 0:Áq—U'ÁUÁS 'N YN“>: qNZU—:—Z: “U :0KU—e “N 0N' K': Y —kH U—: YU—ÁN':Zk“:“S :K'QKU ÁU”¡' Z: Nq—: UZ QKU ÁU :Z»: 0N'q—: ÁK Y:q—k: H U—U0U—>: Z: HKU—qU Y N— ZN QKU ÁU 0N'FU—qk—>: U' K': UÁYU0kU “U ­KU» kH YZ:0:9ZU QKU :ÁKH >: 'N Á’ZN Z: FU'”:'»: Y :—: K': Y:q—k: NGU'“k“:S Ák'N :ÁkHkÁHN UZ Zk“U—:»”N “U K': —UFNZK0k’' ÁN0k:Z 0N'q—: Z: NZk”:—QK >: 0—kNZZ: QKU ÁU H KUÁq—: q:' k'”—:q: Y :—: Z: - :“—U ,:q—k: XCrV

í U :qU'“U— : T

M dv n h F R . nZ VfFE;ygOè;M 0kq

s HwD;g 'Nq: btVS ÁU—:

“N' íNH k'”N “U - N'qUFU—“U HkÁHN QKkU' 0N'GkU : 7NÁw J NH %Á á N9UÁ Z: ”Ne 9U—':0k’' H kZkq:— “U Z: FkZZ: “U R:Z:9N»NS q—:Á “:—ZU wÁqU Y —KU9:Á “U ÁK :“e fUÁk’' XY%” XCCV

mCcV , : — : UÁq: 0KUÁqk’' —UHkqkHNÁ fq­;g É :ÁkHkÁHN 'Nq: iisS U' Z: QKU

ÁU 0kq: Z: 9 k9 ZkN ” —: G>: H %Á YU—qk'U'qU Y :—: UZ 0N'N0kHkU'qN “U q:ZUÁ GU'’HU'NÁ , : — : Z: :Y:—k0k’' “UZ 0:K“kZZkÁH N U' MU'U»KUZ: RG n 0kq

s HwD;g 'Nq: btVS Y%” XCcV

M dv n h F R . nZ VfFE;ygOè;M

mra

Rkq:“N Y N— d t dF W n I n n , S dh h F . nHDg:g ú ZgH ZwíñgH HèífgZEHM OEZ S w E.

Uè cwqOèM 0kq

s HwD;g 'Nq: buV Y%”

bmsS U“k0k’' —UGK'“k“: “U Z: N9—: “UZ HkÁe

HN :KqN— VèH Y;gqOEH íèq­ZfíyèH HèífgZEH ú Eíèq—IfíèH OE qwEHy;g BfHyè;fgM YKe 9Zk0:“: :çNÁ :q—%Á U' áN”Nq%S - :“—k“S g“kqN—: 4:0kN':ZS iaum XCuV

Rkq: “UZ fkÁqN—k:“N— u D Wn . 0KÉ: N 9—: 'N fUHNÁ ZN0:Zk»:“N É QKU U'e

0N'q—:H NÁ U' d

t dF W n I n n , S dh h F . 0kq

sHwD;gM 'Nq: buVS Y%”

bmsS :¡' 0K:'“N

ÁU 'NÁ :'qN­: K' q:'qN “UH:”’”k0: XCsV XCaV

5UH kqkH NÁ : Z: 9 k9ZkN ”—:G>: 0kq:“:S fq­;gM 'Nq: iis 1'“UYU'“kU'qUH U'qU “U Z:Á N9—:Á “U F h du

u D y I É: 0kq:“:ÁS :Á> 0NHN 9k9ZkN ”—:G>: :ÁkH kZ:“: XRG

7

y D LRL n k M É I DhMnI

fq­;g 'Nq: iisVS ZZ:H :e

T 3

7)3g -

B)-gjeJTáT4g5À

HNÁ Z: :qU'0k’' YN— ÁKÁ Y:—qk0KZ:—UÁ 0:—:0qU—>Áqk0:Á ÁN9—U Z: N9—: —U0kU'qU “U R n t S R ú dn I D M D h F ún . cgZñEíñè;EH.rEwOgZEHM UfèZEqífgM gqygYèqfHIè ú gZfgqXgH OE

íZgHEH Eq

agHyfZZgM HfYZèH k t .k RM g“k0kN'UÁ R%qU“—:S - :“—k“ S

iausS :Z

k”K:Z QKU Z: “U B F Y I n G n Rú D h . AEHfHyEqífgH ú ZwíñgH ígIDEHfqgH Eq Zg ¡Dèíg OEZ í;EífIfEqyè ú íèqHèZfOgíf—q OE Zg ­è;Igíf—q ­EwOgZG agHyfZZg ú VE—qM HfYZèH k .k u u u G - :“—k“S g“k0kN'UÁ 3k”ZN L L 1 iastS É QKU 'NÁ YU—H kqk—% :ÁkHkÁHN Y—Ne GK'“k»:'“N U' Z: k“kNÁk'0—:0k: 0:ÁqUZZ:': YN“U— :':Zk»:— f:Áq: 0kU—qN YK'qN Z:Á ZK0f:Á ÁN0k:ZUÁ “U QKU UÁ UÁ0U':—kN Z: MU'U»KUZ: k'“UYU'“U'qkÁq: XctV

3N9—U UZ Ák”'kGk0:“N É :YN—q:0k’' “U Z: N9—: “U d LI y n t q S I Z: 9k9ZkNe

”—:G>: fkÁY:': UÁ H KÉ ZkHkq:“: kU “U“k0:H NÁ U' 7

,N“UH NÁ 'N N9Áq:'qU —UH kqk— : Z:Á Y%”k':Á QKU

dWd , DM Fñ Hú n L n I F h n . PEè;”g E BfHyè;fg OE Zg nyqèZèY”gM uM

- :“—k“S iauiS Y gHHfI Y:”

rba É ÁÁ S q—:Á Z: ZU0qK—: “U ÁKÁ h;èZEY—I EqèH U' Z:

F kU ­: q—:“K00k’' :Z G—:'0wÁ “UZ L nh

XSciV

T

qF

M dv n h F R . nZ VfFE;ygOè;M 0kq

XcmV RG d t dF W n I D n 'Nq: buVS Y%”Á bmsebma

XcbV

I

, S dh h F .

R t n I F . XiscbVS fNÉ ÁKYU—:“:

X HwD;g 'Nq: btVS Y%”Á

mCcemCu

nHDg:g ú ZgH ZwíñgH HèífgZEHGGG

0kq

X HwD;g

ík0fN c EI è;fgZ f: Ák“N YK9Zk0:“N gO qgwHEgIM YN— Z: fkÁqN—kN”—:G>:

FU'U»NZ:': “U qN“N qkUHYNS 0N' N9­UqN “U YN'U— U' UFk“U'0k: Z: 0—KUZ“:“ U k'Á:'k: “U áN9UÁ '¡H

RG

:Z —UÁYU0qN TèZG OE Zg -ígOEIfg SgífèqgZ OE BfHyè;fgM

iuS R:—:0:ÁS É :ÁkHkÁHN 9:­N Z: Gk—H : “U 7

yèH DèZ”yfíèH OE agZgFèXèM áNZ '¡H

icS iamiS É ÁN9—U qN“N 7

XwEZgM q—UÁ FNZÁ

“U Z: T0

4:0

n

t t n M D ñ n R . - íèqyEífI fEq.

“U ( kÁqN—k:S R:—:0:ÁS FNZ

R:—:0:ÁS iabtS JNH’ 1S Y%”

Y—N“K0k“N —U0kU'qUHU'qU YN— 7

n

qF

bib ík0fN c EI è;fgZ f: Ák“N —Ue

n hM nR u y dú ú Y . T èUE H g y;gU¡H OE HwH

Ff—Y;g­èHM R:—:0:ÁS iaucS YK9Zk0:0k’' 0N'qUÁq:q:—k: “ UZ: ttD .

TèFEHM wq Ig;fHígZ gHyw;fgqè Dg;g Zg BfHyè;fgM 0kq

XcrV

1M S

, dt z D S h ú D S t . BfHyè;fg íèqHyfywífèqgZ OE R E q E.

ík0fN cEI è;fgZM ÁU”¡' 7 n

qF

z F h I n I q F ñ n WF H

HwD;g 'Nq: it

n hM nR u y dú ú Y . 'N ZZU”’ : ÁU— ­:H %Á

0N'N0k“N YN— zU—':'“N M 11 É ÁKÁ - k'kÁq—NÁ :ZZU”:“NÁS “U H :'U—: NGk0k:Z

. Kke

»% YN— UZZN ÁK 0N'qU'k“N 'N YK“N k'GZKk— U' UZ RN'ÁU­N 3KY—UH N - kZkq:— QKU É: H KU—qN á N9UÁ É :Z 0N'0U“U— K': YU'Ák’' : “Nç: - :'KUZ: “U Z: 1”ZUÁk: ZN f:0U :Á0U'“kU'“N :Z HkÁHN : - :—kÁ0:Z “U R:HYN XcCV

3N9—U Z: 0KUÁqk’' Fw:ÁU ”q­;g 'Nq: itc

T ¡ ' 0K:'“N “:“NÁ ZNÁ U^0Ue

ÁNÁ QKU 0N'N0kU—N' :H 9NÁ 0:HYNÁ 'N f:9>: “U ­K»”:—ÁU H KÉ “K—:H U'qU :Z ,

2Z:H N»:ÁS 0KÉ: N'“K0q: GK w :0N—“U 0N' Z: “UZ —UÁqN “U ZNÁ UÁq:HU'qNÁ U0ZUe

Ák%Áqk0NÁ k'FNZK0—:“NÁ U' Z: ”KU——: 0kFkZS É: “U K' 0:HYNS É: “U Nq—N XccV

T ¡ ' 0K:'“N ÁN9—U Z: 0KUÁqk’' f:É: “U k'ÁkÁqk—ÁU H %Á :“UZ:'qU

fq­;g 'Nq: itcVS UÁ N9FkN QKU : z

J

- N—:ZUÁS 0KÉ: 0—KUZ“:“ É “UÁH :'UÁ ­K ' e

qN : áN9UÁS “:' 0kU—qNÁ qk'qUÁS ÁNH9—>NÁ : Z: ”K U——: 0kFkZS QKU“:9: “UÁ0:—”:“N U' UZ c EI è;fgZ “U qN“: —UÁÁYN'Á:9kZk“:“ ÁK9Ák“k:—k: QKU YK“kU—: f:9w—ÁUZU YUe “k“N “U Z: ê B K U——: : - KU—qU : ZNÁ áZ:'0NÁ[ Y—N0Z:H :“: U' g Z B K : É : 9 : Z YN— UZ Gk':“N áN9UÁ

XRG

ncn

R15Rñ 43JT4R 1T x 2gxg4íT íg2 R)5)4g2 á)ág3

XcuV

í k 0 f : Y — N H N 0 k ’ ' Z : 0 N ' Á U ” K k — % É: 9:­N , : 9 ZN - N — k Z Z N

Y K w Á 0N'

- k” K U Z “ U

Z:

H kU ' “ N Z : R : Y k q : ' > : “UZ

g ­w — 0 kq N

“ U J kU ——:

: ' qU ZN Á —U Y K 9 Zk0 : ' N Á —: “U z hntFR

G

J nqh

Xi s m i em m VS

:

Q K kU '

z k—H U

Xi s m m em b VS f : Á q :

UZ r “U

: ”N ÁqN “ U

— U U H Y Z: » : — %

“U M U ' U » K U Z:

ismb

Z:

I.

“U

ÁK H kÁ H N Z k ' : ­ U

5 U 0 kU ' q U H U ' q U

É : Á kH kÁ H N “ U ' : 0 k’ '

0N'

ê ' N — H : Zk“ : “ [

3 k'

U H 9 :—” N

“U gÁY:ç:

— U F k Á : “ : Z:

h n I u dR u D

vDR

0 : ' : — k: S 0 : 9 U

Gk” K e M

DH

F U — U'

: Z : “ U Z : Á q K — k: ' N S Y U — N

U Z U ' Á : ç : H kU ' qN

- N — : Z U Á 0 N H N Z K ” : — q U ' kU ' q U “ U á N 9 U Á S q — : Á Z :

É U ' Z : Y U — Á U 0 K 0 k’ '

:ÁK e

B U ' U — : Z U' 7 U GU

q N q : Z 0 : Y kq K Z: 0 k’ '

0 : — — U — : H k Z k q : — U ' 0 kU — q N H N “ N Y : — : Z U Z :

: K U f : — % ” : Z:

Gk' : ZH U ' q U

É

- N — : Z U Á Y N — U Z 0 N ' N 0 k“ N : H U — k 0 : ' k Á q : U Á Y : ç N Z z

U Z H kÁ H N K ' : “ U Á : — —N ZZ: “ :

J N ——U

B U ' U — : Z “ U Z: , — N F k ' 0 k :

XisiCemiV É “ U Á e

“ U ZN Á G K ” k q k F N Á 0 — kN ZZN Á “ U M U ' U » K U Z :

É

Á U — F k0 kN Á

“U

qN H : “ U M : ZU ' 0 k:

9 kU '

Y N “ —>:

ÁU— N 9 e

­ U q N “ U K ' : k ' F U Á q k” : 0 k’ ' S 0 N H N ZN G K U É : 9 : ­ N , : 9 Z N - N — k Z Z : Á ê g Z , : 0 k G k 0 : “ N — [ Z:

0N ' “K 0q:

” K U——:

0 kF kZ

“U íU

0 kU — q N Á

­U GU Á

É N G k 0 k : ZU Á U Á Y : ç N ZU Á

: Q K > ' K U Á q — : k“ U :

“ K —: ' qU

“ U Q K U S U Z H kÁ H N G K U Á U

: Z B U ' U — : Z - N — k ZZN Y : — : f : 0 U — 0 K — Á : — : Z:

U Z “ U Á : — — N ZZN “ U Q K kU '

Z:

0 N ' F U ' 0 kU —U

R N —qU “ U g Á Y : ç : S q—: Á Z: H K U —qU “U

á N 9 U Á S U Z c EI è;fg Z U ' 0 K U Á q k’ ' É U ' UZ : K U S Y N — N q — : Y : — q U S ÁU Y k“ U U ' G : F N — “ U Z : , — N F k ' 0 k : ÁK — U Y N 9 Z : 0 k ’ '

XcsV

RG

0 N ' ” U ' q U 9 Z: ' 0 :

:Z —UÁYU0qN q F M F úh dD h n M D R ê3N9—U K' :ÁYU0qN “U Z:Á ê q%0qk0:Á[

“U á N 9 U Á[S A EUfHyg OE uqOfgH '¡HÁ iaCsS Y%”Á Xca

itueits XU'U—Ne­K'kNVS - :“—k“ S R 3 1 R y

mtaemir

J:'qN 7K:' “U ZNÁ 5UÉUÁ M :—”:ÁS 0:0kQKU k'“kN QKU U' K' Y —kH U— HNe

HU'qN 0NZ:9N—’ 0N' Nq—NÁ “U ÁK —:»: É ”U'qUÁ Y:—“:ÁS 0N' ZNÁ —UYK9Zk0:'NÁS YUe —N QKU ÁU“K0k“N Y N— Z: :H'kÁq>: NG—U0k“: YN— - N'qUFU—“U ÁU Y:Á’ :Z HkÁHN 0N' ê0kU' GKÁkZUÁ : ÁKÁ ’—“U'UÁ É qN“: Z: k'“k:“: QKU ZU N9U“U0>: 0N' U'qKe Ák:ÁH N[ S :Á> 0NHN UZ 0K—: ”KU——kZZU—N JN——UZZ:ÁS Y%——N0N “U 3kQKkÁkQKU É “U 3:' - k”K UZS QKU 0N' Z: :ÉK“: “U Z:Á :KqN—k“:“UÁ “U RN—N ZN”—’ ÁUY :—:— : ÁKÁ Y:——N Q K k:Á “UZ B N9kU—'N “U R:—:0:ÁS ÁN' 0Z:—NÁ UkUH YZNÁ “U Z: 0:q:“K—: HNe —:Z “U ZNÁ 0:9U0kZZ:Á É 0:K“kZZNÁ :KU ZK0f:—N' U' Z: ”K U——: 0kFkZ Y N — N 0N'q—: “UZ —w”kH U' “U gÁY:ç: h dn , n

XT è Z”U g ; S 0kq

JN“NÁ UZZNÁ 0:K“kZZNÁ “U GN—qK': QKU 0NHN “k0U M nqn H

1S Y%”

bacV êgZ 0:NÁ YNZ>qk0N U' QKU qN“NÁ ZK0f:9:' ÁU —Ue

GZU ­: 9 : U' ÁKÁ :ZH :Á k'“kFk“K:ZUÁ “:'“N ZK U : — : Z: :':—QK>: G—U'qU : Z: ZUÉ : Z: 0—KUZ“:“ G—U'qU : Z: 0:—k“ :“ [ gZ HkÁHN 5 UÉUÁ M : —” : Á ÁU—>: “U——Nq:“N Y N— ñ —“ :' Uq: 0K:'“N wÁqU H :—0f:9: 0N'q—: RN—N

4 N N9Áq:'qU É q—:Á f:0U— qN“:

Z: ”K U——: ­K'qN : ZNÁ —U:ZkÁq:ÁS FNZFU—% q—:'QKkZ:H U'qU U' N0qK9—U “U ismt : Z:Á GkZ:Á —UYK9Zk0:':Á 0N' K': Yk'qN—UÁ0: É “UH :”’”k0: Y—N0Z:H : —U0N”k“: YN— , d t z D h ú D S t . BfHyè;fg aèqHyfywífèqgZM 0kq R:—:0:ÁS iabtS 1S Y%” XutV

rtt

3U k”'N—:' Z: H :ÉN—>: “U ZNÁ :'qU0U“U'qUÁ “U “k0fN H kZkq:— —UYK 9Zke

0:'N QKU ZK0f: ­K'qN : á N Z>F : — “UÁ“U H :ÉN “U isib 0N' 0—KUZ “UqU—H k':0k’'S ÁkU'“N Y—%0qk0:H U'qU UZ :—q>Gk0U “U Z: Fk0qN—k: QKU ZN”—:' Z:Á q—NY:Á —UYK 9Zke 0:':Á G—U'qU : á N9UÁ U' - NÁ:KkqU—N Xir “U N0qK9—U “U isibVS :K'QKU GK U—: “Ue ——Nq:“N HUÁUÁ “UÁYKwÁS UZ b “U GU9—U—N “U isirS U' 2 : ,K U—q: YN— ÁK GU—N» NYNe 'U'qU GuE' '%” 1

- N —k—>: H %Á q:—“U GKÁkZ:“N YN— ZNÁ —U:ZkÁq:Á T UÁqU —UÁYU0qN RG

3

qz

M

nqnhún,n .

bub XO0kq:'“N : y zhFqún c EI è;fg HGGGM Y%”Á

Y%”

TèZ”Ug;M 9R ­»6R sHwD;g 'Nq: oCVS ioceimu É : D t z n h Y TèZ”Ug;GGG

iccd 0K:'“N YN'U U' 9N0: “U R:H YNegZ>:Á QKU U'0:—':9: UZ UÁY>—kqK

Vé xf £ 3Fé¿¿f f 2Fé¿6é> Y¿;­xfQfVf Y;¿ o;x"'f¿ xf

k»wF»é—6é H¿fkée £ ); Vék

nca

7)3g -

B)-gjeJTáT4g5T

q—Kk—>: : qN“NÁ ZNÁ UÁY:çNZUÁ É ZKU”N HU ÁKk0k“:—>: Y :—: QKU 'N QKU“:ÁU K'N ÁNZN “U UÁq: H :Z“kq: —:»:[ z—:ÁU QKU “U9k’ “kGK'“k—ÁU É: QKU Z: —U0N”U :ÁkHkÁe HN h M L n h n tú Y q n ñ U' ÁK AEHwIEq OE Zg BfHyè;fg OE REqEXwEZgM á —K ­:ÁS iabaS m FNZÁ S 1S Y%”Á iasemis RNHN f: 0NHU'q:“N M n R S h . LfI—q TèZ”Ug;M 0kq HwD;g 'Nq: iCS Y%” ÁN 'N UÁ ¡'k0N

isrS ':“kU YK“N “UÁ0K9—k— UZ U'k”H : “U UÁqU N“kN É UZ 0:e

.Kk»% 'NÁ U'0N'q—UHNÁ 0N' K' FkU­N :'qU0U“U'qU “U ZNÁ UÁY:e

çNZUÁ 0:k'kq:Á : ZNÁ QKU :ZK“U T

M nuynqD U' K' 0wZU9U YNUH:

XumV 2 : “kFkÁk’' H kZkq:— “U MU'U»KUZ: f:9>: Ák“N K' :0KU—“N “U Z: 7K'q: 5 UYK9Zk0:':S “UÁ“U isib UZ RN—N'UZ 3:'qk:”N - :—kçN ÁU f:9>: :Zk'U:“N ­K'qN : ZNÁ —UYK9Zk0:'NÁS U'G—U'q%'“NÁU 0N' -N'qUFU—“U

T Z Y :—U0U— 0N——>: Y N— ÁKÁ

FU':Á Á:'”—U k—Z:'“UÁ: É UÁq:9: Fk'0KZ:“N : Z: G:H kZk: “U 2Uk'ÁqU—

JU'>: K'

0:—%0qU— QKU 0N'q—:Áq:9: 'Nq:9ZUHU'qU 0N' UZ “U á UZ>F:—S YN— ZN QKU 'N UÁ U^e q—:çN QKU ÁU “kU—:' “kÁk“U'0k:Á U'q—U UZZNÁ U k'0ZKÁN á N Z>F : — ÁU U'0UZ:ÁU :Z Á:e 9 U — “UZ :F:'0U “U - :—kç N YN— RKH :'% É Á’ZN 0N' YU'Á:— QKU :QKwZ YK“kU—: ZZU” :— : R :—:0:Á :'qUÁ QKU wZ

í U ::K> QKU UZ mC “U ­KZkN “U isib YK“kU—: UÁe

0—k9k— :Z ,—UÁk“U'qU “U Z: ñ ' k’ ' n

êJUHN QKU 'KUÁq—NÁ kZKÁq—UÁ 0NH Y:çU—NÁ “U

:—H:ÁS ZNÁ “U R KH :'% É á:—0UZN':S Zk9U—qU' 'KUÁq—: 0:Ykq:Z :'qUÁ “U QKU 'Ne ÁNq—NÁ ZZU”KUH NÁ : “ kFk“ k— 0N' UZZNÁ UÁq: ”ZN—k: y YU—N 'NÁNq—NÁ FNZ:—UH NÁ É UÁe YU—N QKU 'k'”¡' Zk9U—q:“N— YkÁU Z:Á —Kk':Á “U R:—:0:Á Y—kH U—N QKU É N [ v

M

RG

h F R ú h F G D . BfHyè;fg OE Zg AEUèZwíf—q OE Zg AED"FZfíg OE aèZèI FfgM Eq

- I ¡;fíg cE;fOfèqgZM áUÁ:'?N'

isCsS r FNZÁ

q:'qU É :Y:—qU “U UÁq:Á —kF:Zk“:“UÁ

JNHN 11

Y%”Á

imCeiCc 4 N N9Áe

á N Z>F : — k'qU'q:—>: ÁkUH Y—U 0NHYN—q:—ÁU

0:9:ZZU—NÁ:H U'qU 0N' - :—kçN

ê- :—kçN “UÁ0N'Gk:9: “U wZS U' ZN k'qU—'NS U' UZ

0:HYN N0KZqN “U Z: k'qU'0k’'

TH 9k0kNÁN q:H9kw'S :“kFk':9: Z: :H9k0k’' “U

ÁK —kF : Zy É Y N— UÁN ÁU H :'qKFN : “kÁq:'0k:S 0K9kU—qN Y N— ÁK U­w—0kqNS 'U”%'“Ne ÁU U' K': K'k’' YNZ>qk0:S H kU'q—:Á 'N fK9kU—: U' UZ Y:>Á Nq—: GKU—»: YNZ>qk0: QKU Z: GKU—»: :—H :“ :[ XRG XubV UÁ0—k9Un

M n q n h dn , n . TèZ”Ug;M 0kq

1S Y%”

J : Z “U0kÁk’' Z: Á:9UHNÁ ÁN9—U qN“N YN— v

rtaV

W du F I ú F , D I ñ n t F ñ 0K:'“N

êíUÁYKwÁ “U Z: “U——Nq: “U á:—QKkÁkH :qNS á N Z>F : — N—“U'’ : 5 k9 :Á YN—

Y —kH U—: FU» “UÁ“U R:—:0:H :qU QKU GKÁkZ:—: : qN“NÁ ZNÁ UK—NYUNÁ É 0:':—kNÁ É QKU fk0kUÁU H :—0f :— 0K:'qNÁ fNH9—UÁ fK9kUÁU U' Z: 0kK“:“ “U R:—:0:ÁS 0N' UÁYU0k:Zk“:“S ZNÁ ­’FU'UÁ UÁqK“k:'qUÁ 5k9:Á UZK“k’ Z:Á ’—“U'UÁ “U HKU—qUS YU—N ZZUF’ : 0:9N 0N' GN—H k“:9ZU kHY:0kU'0k: Z: QKU ÁU —UGU—>: : ZNÁ UÁqK“k:'qUÁ[ X0kq

Y N— 3 qF M n q n h dn , n . TèZ”Ug; XurV

RG

XuCV 7

M

:Z —UÁYU0qN 3 RG

qF

:Z —UÁYU0qN 3

M 0kq Y%”Á

rtCertcV

M n q n h dn, n . T èZ”Ug; uM 0kq qF

Y%”

rim

M n q n h dn, n . T èZ”Ug; uM 0kq

Y%”

rib

TÁkH kÁH N

h F R ú h F G D . BfHyè;fg OE Zg A EUèZwíf—qGGG ZèEG ífyG HwD;g 'Nq: umS JNH N 11S

Y%” mmt É ÁÁ y É q:H 9kw' í z XucV

) È2 U : — É S T èZ”Ug;GGGM 0kq

ÁKY—:S 'Nq: muS Y%”

mCa

g Z GNZhZN—U FU'U»NZ:'N f: “UÁ:——NZZ:“N UZ qUH:S 0N' Z: 0NHYZ:0U'0k:

“U Z:Á NZk”:—QK>:Á “NHk':'qUÁ : Y:—qk— “U Z: k'“UYU'“U'0k: 1'“UYU'“kU'qUH U'e qU “U ZN QKU YK“kU—: U^q—:U—ÁU “U ZN QKU “U0kHNÁ H %Á :“UZ:'qU É U' Z: a èq. íZwHf—q UZ Y—UÁU'qU U'Á:ÉNS QKk»% GKU—: NYN—qK'N —U0N—“:— QKU U' UZ “—:H : gZ FgfZE OE T èUEHM N9—: “UZ UÁ0—kqN— Z:qk'N:H U—k0:'N z hnIuúRuD u SF W n R u nIuúH ID

X- w^k0N

zN'“N “U RKZqK—: g0N'’Hk0:

RNZ

JU»N'qZUS iaumVS U' UZ :0qN ÁUe

wF—kéA ké «f­é fYf¿é­é¿ é— éx ék­é—f¿»; f F— kf­é¿V;6é QFxf6; ­éxéj¿f—V; F—f

ncs

R15Rñ 43JT4R 1T x 2gxg4íT íg2 R)5)4g2 á)ág3 _

UÁYU0kU “U ê H kÁ: ' U ” —: [ :'qU R :—F:­:ZS RU“UçN É j :—:»:S 0:K“kZZNÁ ZZ:'U—NÁ QKU ZK0f:' G—U'qU : á N 9UÁ É 0N' á NZ>F:—S É U' UZ 0K—ÁN “U Z: 0K:Z f:0U Z: Áke ”KkU'qU kH Y —U0:0k’' n êíkNÁ “U 2 N Á 2Z:'NÁS UÁqU fNH9—US 7NÁw JNH %Á áNFUÁS 'N UÁ ÁkU—FN qK ÉNn f: qN—0k“N 'KUÁq—N 0:H k'Ny f: ZZU':“N “U k'H K'“k0k: : ZNÁ fke ­NÁ “UZ 2 Z:' N É f: fU0fN YUN'UÁ : 'KUÁq—NÁ 0:0kQKUÁ

‘. K U ÁU: H :Z“kqNS q—UÁ

FU0UÁ H :Z“kqN UZ k'q—KÁN á N F U Á D íkNÁ “U 2 N Á 2Z:'NÁS f:» 0UÁ:— Z:Á q—:YUZ>:Á Ák' Gk' “U 7NÁw á N F UÁn 0:Áq>”:ZN YN— N—”KZZN “U ÁK 0N—:»’' É Y N— ÁK Hke —:“: q—:k“N—:

. KU J K 0’ZU—: É GK —N — ZN f:”:' qUH 9Z:— f:Áq: QKU ÁKÁ fNH 9—UÁ

ÁU:' H %Á UÁ0:ÁNÁ QKU Z:Á ZZK Fk:Á U' F U —: ' N y QKU ÁKÁ YZ:'UÁ ÁU FU:' “UÁU0fNÁS QKU ÁKÁ Y—NÉU0qNÁ ÁU H :ZN”—U' É ZN YU—Ák”:' Ák' 0UÁ:— Z:Á Z:'»:Á “U J K qN—H U'e q:

í kNÁ “U 2 >N Á 2Z:' NÁS QKU 7NÁw JNH %Á á NFUÁ ÁU: fU—k“N Y N— Z:Á Z:'»:Á “U

ZNÁ ZZ:'U—NÁ f:Áq: QKU ÁK k'ÁNZU'0k: 0UÁU

.K>q:ZU UZ :YNÉN “UZ GkU——N É H :0f:0:

ÁK —NÁq—N f:Áq: QKU 'N ZN —U0N'N»0: Z: H :“—U H :Z“kq: QKU ZN Y:—k’ U' g Á Y : ç : y QKU ÁK 0:“ %FU— ÁU: :——N ­:“N :Z —>NS É 0K:'“N Z:Á :”K:Á ÁU —Uqk—U' ÁU:' 'KUÁe q—NÁ 0:9:ZZNÁ ZNÁ QKU YkÁU' ÁKÁ fKUÁNÁ 0NHN YkÁ:' Z: H U'K“: f kU —9 : [ ': aiV XuuV

XY % ”ke

RN' GU0f: iC “U ­K'kN “U isibS É U' J—K ­kZZNS ÁU—% 0K:'“N á N Z>F : — f:e

—% Z: 0wZU9—U “U0Z:—:0k’'

QKU

H :—0:

Y—%0qk0:HU'qU

UZ

k'k0kN

“U

Z:

ZZ:H :“:

ê B K U ——: : - K U—qU[ S É : Z: QKU fUHNÁ :ZK“k“N HwD;g U' Z: uqy;èOwííf—q :Z Y—Ue ÁU'qU U'Á:ÉNS “U0—UqN QKU M n q n h dn, n 0:ZkGk0: “U ê“N0KHU'qN : Á:'”—U G— >: [ YU—N 0KÉ: ”w'UÁkÁ :Z”K'NÁ 0NHN M

t F u SI n U' UZ TèZEy”q OE Zg -ígOEIfg S g .

ífèqgZ OE Zg BfHyè;fg OE REqEXwEZg '¡H

itcS Y%”Á

iCmeiCbS 0N'Ák“U—: Y—NFN0:e

“N YN— K': 5 U:Z ) —“U' Xii “U :9—kZ “U isibV “UZ 3U0—Uq:—kN “U B K U ——: É “U Z: 5 U”U'0k:S fU0f: Y¡9Zk0: Y N— á :'“N “U - N'qUFU—“U UZ ib “U H :—»N XR G

z7

Y n I F R . AEZgíf—q bèíwIEqygOg OE ZèH h;fqífDgZEH LwíEHèH áíw;;fOèH Eq R E q E . XwEZg OEHOE xwE HE bEíZg;— nHygOè uqOEDEqOfEqyE ñgHyg EZ g:è isbiS R:—:0:ÁS iarbS JNH N 1S Y%” itmVS “N0KHU'qN QKU Ák' UH 9:—”N 'N ÁU f: U'0N'q—:“NS YN— ZN QKU f :É fkÁqN—k:“N—UÁ QKU ZN 0N'Ák“U—:' 0NHN K' k'qU'qN q:—“>N “U ­KÁqkGk0:— Z: qU——k9ZU “U0kÁk’' “U á N Z>F:—S 0NÁ: QKU Y:—U0U 0N'Gk—H :— UZ HkÁHN á N9UÁ U' ÁK , —N 0Z:H : “U 3:' - :qUN “UZ :çN Ák”KkU'qU XiC “U H :—»N “U isirV 0K:'“N “k0U êUZZNÁ “ U0Z:—:—N' : ZNÁ UK—NYUNÁ É 0:':—kNÁ Z: B K U——: : - KU—qUS Á’ZN Y:e —: 0NH Y—NH UqU—NÁ[ sT èZG OE Zg -ígOEIfg SgíG OE Zg BfHyè;fg OE REqEXwEZgM '¡e H U—N CrS Y%” XusV h dn , n .

mCsV 2 : YNZwH k0: UH YU—N Ák”KU :9kU—q:

3N9—U Z:Á HkÁH:ÁS UZ ZU0qN— YKU“U kHYN'U—ÁU ZUÉU'“N : 3 TèZ”Ug;M ífyG qNHN 1S Y%”Á

Oè;M 0kq

bcu É ÁÁ , N — ÁK Y:—qU T

qF

M nqn H

M dv n h F R . nZ VfFE;yg.

É U' UZ 0:Y>qKZN L M 1 1 1 “: Z: FU—Ák’' QKU :“NYq: Z: ( kÁqN—kN”—:G>: FUe

'U»NZ:': k'qU'q:'“N ­KÁqkGk0:— UZ íU0—UqN “U á NZ>F:— XuaV

4 N Á —UGU—kH NÁ 0N'0—Uq:HU'qU :Z ZZ:H :“N ,—NÉU0qN “U B K U——: : - K U—e

qUS —U“:0q:“N Y N— UZ “N0qN— T'qN'kN 4 k0NZ%Á á—k0UçNS YK9Zk0:“N U' R:—q:”U': UZ ic “U U'U—N É QKU QKk»% GK U—: Y—k'0kY:Z k'ÁYk—:“N— “UZ G:H NÁN íU0—UqN 9Ne ZkF:—k:' N “U J —K ­kZZN S É: QKU U' UZ HkÁHN f:É ÁNÁYU0fNÁ:Á 0N'0NHkq:'0k:Á 0N' :QKUZ “N'“U ÁU YKU“U ZUU—n

ê RNHN UÁq: ”KU——: ÁU “k—k”U U' ÁK Y—kH U— É Y—k'e

0kY:Z Gk' : “ UÁq—Kk— U' MU'U»KUZ: Z: —:»: H :Z“kq: “U ZNÁ UÁY:çNZUÁ UK—NYUNÁS U' QKU F:' k'0ZKÁN ZNÁ kÁZUçNÁS QKU“:' YN— 0N'Ák”KkU'qU U^0ZKk“NÁ “U ÁU— :“H ke qk“NÁ U' Z: U^YU“k0k’'S YN— Y:q—kNq:Á É 9KU':Á 'KU Y:—U»0:'S YKUÁqN QKU 'N “Ue 9U : K U“ : — 'k K'N ÁNZN F kF N [ T “UH %Á U' UZ h;èúEíyè “U á—k0UçN É U' ÁK :—q>0Ke ZN a YKU“U ZUU—ÁUn

ê 3U 0N'Ák“U—: ÁU— K' Hw—kqN ÁKGk0kU'qU Y :—: ÁU— Y—UH k:“NÁ

ncD

7)3g - B)-gjeJTáT4g5T

É N9qU'U— ”—:“NÁ U' UZ U­w—0kqNS UZ Y—UÁU'q:— K' '¡H U—N “U 0:9U»:Á “U UÁY:çNe ZUÁ UK—NYUNÁS k'0ZKÁN ZNÁ kÁZUçNÁy É :Á> UZ ÁNZ“:“N QKU Y—UÁU'q:—U mt 0:9U»:Á “U “k0fNÁ UÁY:çNZUÁ ÁU—% :Á0U'“k“N : TZGw—U»S FkFN É UGU0qkFNy UZ QKU Y—UÁU'e q:—U q—Uk'q:S : JU'kU'qUy UZ QKU 0k'0KU'q:S : R:Ykq%'S Uq0 [ J:'qN á N Z>F : — 0Ne HN R:ÁqkZZN Á:9UHNÁ QKU :KqN—k»:—N' UZ ,—NÉU0qN :K'QKU 0N' U'HkU'“:ÁS U' UZ ÁU'qk“N “U QKU êYN— :fN—:[ XU—: UZ ic “U U'U—NV 'N ÁU H :q:—>: : yèOèH ZNÁ UÁe Y:çNZUÁ

3k' UH 9:—”N UZ ZZ:H :“N íU0—UqN “U B K U——: : - KU—qU :0:9: 0N' q:ZUÁ

UÁ0—¡YKZNÁ XstV

RG

3

qF

- :“ : —k: ”:S TèZ”Ug;M ífyG qNHN 1S Y%”

barS “N'“U ÁU —UY—N“Ke

0U UZ qU^qN QKU UZ iu “U ÁUYqkUH9—U “U isibS 5 :G:UZ í kU”N - w—k“:S - k'kÁq—N “U 7KÁqk0k: “U á NZ>F:—S UÁ0—k9U : -U'“N»:S B N9U—':“ N— ,NZ>qk0N “U R :—:0:Án

êA E .

HE;UgOè • g Z B U' U—:Z U' 7UGU “U UÁqNÁ gÁq:“NÁ f: “kÁYKUÁqN QKU k'H U“k:q:e HU'qU HE Y:ÁU' : Z:Á 0%—0UZUÁ É 9’FU“:Á “U 2 : B K :k—:S 0N' Z: 0KÁqN“k: É ÁU”Ke —k“:“

0N——UÁYN'“kU'qU qN“NÁ ZNÁ UÁY:çNZUÁ UK—NYUNÁ kÁZUçNÁS Ák' U^0UY0k’' “U

YU—ÁN': :Z”K':S ÁU: Z: QKU GKU—U É NÁ ZN 0NHK'k:KU 0NHN ZN U­U0KqNS Y :—: QKU ZN 0KH YZ: U^:0q:H U'qU[

g Z s “U GU9—U—N “U isir É :Z U'qU—:—ÁU á N Z>F : — YN—

0:—q: “U 2 U:' “ —N ,:Z:0kNÁS ­UGU H kZkq:— “U 2 : B K :k—: QKU Z: ”K:—'k0k’' U—: UÁe 0:Á: É UZ '¡H U—N “U Y—kÁkN'U—NÁ HK0fN H:ÉN—S Ák' qUH 9Z:—ZU UZ YKZÁN “:—>: Z: N—“U' QKU ÁU —UY—N“K0U U' UZ qU^qN

RNk'0k“k’ q:Z U­U0K0k’'p:ÁUÁk':qN 0N' ZNÁ

“U R :—:0:Á É Nq—NÁ QKU GKU—N' GKÁkZ:“NÁ YN— T —kÁH U'“k É UZ HkÁHN á N Z>F :— U' M :ZU'0k: ZNÁ “>:Á irS iC É ic “U GU9—U—N XRG íf—qGGGM 0kq

HwD;gS 'Nq: umS qNHN 11S Y%”Á

0kq HwD;gM 'Nq: muS Y%” XsiV

h F R ú h F G D BfHyè;fg OE Zg A EUèZw .

mmm É mmbS É ) È2 U : — É S T èZ”Ug;GGG ZNU

mCaV

,UÁU : qN“NS 2

D h v S F t n Afígw;yE ú HwH fIDwYqgOè;EH gqyE Zg í;”yfígM

áN”Nq%S iammS 'NÁ f:0U YU'Á:— U' QKU UZ fU0fN GKw H :”'kGk0:“N YN— UZ HkÁHN á N Z>F:—S 0N' Gk'UÁ “U U^YZNq:—ZU U' 9U'UGk0kN “U ÁK 0:KÁ:S É: :KU U' UZ bfg;fè OE Twíg;gIgqYgM Y%”

bubS f:É K': G—:ÁU UÁ0—kq: YN— UZ HkÁHN á N( F:— U' Z:

QKU “k0U QKU 5k0:K—qU ÁK0KH9k’ U' GN—H : HU'NÁ q—%”k0:S YU—N QKU wZ HkÁHNS á NZ>F:—S f:9>: 0—U:“N UZ HkqN Y:—: :Gk:'»:— Z: FNZK'q:“ 9wZk0: “U ZNÁ 0NZNHe 9k:'NÁ

4 N N9Áq:'qU U' Z: H :ÉN—>: “U Z: fkÁqN—kN”—:G>: FU'U»NZ:': ÁU :0UYq: UZ

Gk' fU—Nk0N “U 5k0:K—qU QKU f: Y:Á:“N : ÁU— ZU”U'“:—kN ZN QKU “k0U 3

qF

M n qnhdn, n U' T èZ”Ug; 0kq Y%”

,KU“U FU—ÁU :ÁkHkÁHN

riS É QKU YN'U U' UFk“U'0k: UZ

NYN—qK'kÁHN “U á NZ>F:— XsmV

RG

XsbV

:Z —UÁYU0qN 3

qF

M n q n h dn , n . TèZ”Ug;M 0kq qNHN 1S Y%”

ria

2 : Gk”K —: “UZ 0N—N'UZ íkU”N 7:Z’' GKw H :”'kGk0:“: : —:>» “U ÁK :ZUe

FNÁ: H KU—qU “U0k“k“: YN— áN9UÁ

zKw K'N “U ZNÁ Y—kH U—NÁ —UYK9Zk0:'NÁ QKU

­K'qN : á N Z>F : — ZK0f’ 0N'q—: ZNÁ —U:ZkÁq:Á

gZ 0wZU9—U qU——UHNqN “U R:—:0:Á 'N

ZU YU—H kqk—>: Y—UÁU'q:— 9:q:ZZ: : - N'qUFU—“U U' á:—QKkÁkH UqN

,N0N qkUHYN

“UÁYKwÁ 0:U—% Y—kÁkN'U—N U' ,KU—qN R:9UZZNS U'q:9Z%'“NÁU 'U”N0k:0kN'UÁ Y:—: ÁK 0:'­UN Y N— UZ ”KU——kZZU—N —U:ZkÁq: jK:»NZ:S Y—kÁkN'U—N “U ZNÁ Y:q—kNq:Á

T Z 'Ue

”:—ÁU - N'qUFU—“U : “k0f: 'U”N0k:0k’'S 7:Z’' qNH: Z: k'k0k:qkF: “U UÁ0:Y:—ÁUS 0N'qk'K:'“N Z: ZK0f: :Z Z:“N “UZ k'ÁK—”U'qUS f:Áq: 0:U— Y—kÁkN'U—N “U áN9UÁS :Z QKU 'N Á:9UH NÁ Ák 0N'N0>: “U qkUHYN :q—%Á T èUEH EZ C;èggZZèM 0kq

z

y F h h F h n t S í S F U' ÁK 'NFUZ:

fYUU : 7:Z’'S FkU­N 0N'N0k“N “UZ :ÁqK—k:'NS :Z :KU “UÁe

Y—U0k: É Gk':ZH U'qU q—:k0kN':S YN— ZN QKU áN9UÁ qNH :—% “UZ HkÁHN 0—KUZ FU'e ”:'»:

RG

ZèEG ífyG Y%”Á

ismeisr M U — :ÁkHkÁHN fq­;gM 'Nq: sr

ncc

R15Rñ 43JT4R 1T x 2gxg4íT íg2 R)5)4g2 á)ág3

XsrV

RG

hhnñnLnt.

) È2 U : — É S c EI è;fgHM ZèEG ífyG HwD;g 'Nq: muS FNZ

1S Y%”

mtr z

2:e

aè;;EHDèqOEqífg YEqE;gZ OEZ VfFE;ygOè; LfI—q TèZ”Ug;M 4 K U F : x N —h S

iacCeccS FNZ

1S Y%”

bir 5

M

REqEXwEZgM á —K ­:ÁS iabaS FNZ

L n h n tú É M

1S Y%”

AEYEqyE BE;EOfgG - :“—k“ S iaicS Y%”

q

nñ.

AEHwI Eq OE Zg BfHyè;fg OE

mut 7 z y FhFqdn É M dF R F R . c EI è;fgH OEZ mci M

t F u S I n . a;—qfíg ;gXèqgOgGGGM ZèEG

ífyG HwD;g qèyg Ct XsCV 7NÁw n

g Z HkÁHN M L h D R dD

3

qF

M n q n h dn , n . 9:Á%'“NÁU U' UZ c EI è;fgZ “ UZ íN0qN—

t t n M D ñ n R . QKU fUHNÁ 0kq:“N HwD;g 'Nq: cb É crS ÁK9—:É: q:Z

fU0fN 0K:'“N UÁ0—k9Un

êM :ZU'0k: ÁU —k'“k’ UZ a “U ­KZkN É á N9UÁ FkNZ:'“N K'

­K—:H U'qN :'qU UZ 3:'qN 3:0—:HU'qNS YU—H kqk’ : ÁKÁ q—NY:Á QKU :ÁUÁk':—:' : q—UÁ0kU'qNÁ ÁNZ“:“NÁS ÁUÁU'q: NGk0k:ZUÁS É 'NFU'q: Y:kÁ:'NÁ[ FNZ

1

Y%”

rmr

TèZ”Ug;M U“

0kq

J : Z 0—kH U' ÁU—>: :ÁkHkÁHN —U0N—“:“N Y N— UZ H kÁHN á N Z>F : —

X ag;ygHM qNHN 1S Y%”

ucVS 0K:'“N —U0KU—“: QKU á N9UÁ f:9>: :H Y:—:“N Z: 0:e

YkqKZ:0k’' ê9 : ­N UZ H %Á ÁNZUH'U É Á:”—:“N ­K—:H U'qNS YN— ZNÁ 3:'qNÁ g F:'”Ue ZkNÁ É U' Y—UÁU'0k: “U Z: - :­UÁq:“ í kF k' : [ S q—:Á UZ UHYUçN “UZ R :Ykq%' B U'Ue —:ZS 7K:' - :' K UZ “U R : ­k” : Z “U “ : — 0K:—qUZ : ZNÁ FU'0k“NÁ XscV

g Z fU0fN UÁ —U0N”k“N Y N— y Fh hFhn 0K:'“N UÁ0—k9U QKU êU' Z: 'N0fU

Ák”KkU'qU : ÁK U'q—:“: U' M :ZU'0k:S á N9UÁ —UK'k’ : qN“:Á Z:Á H K­U—UÁ U' K' Á:—:N É U'q—U q:'qN fk»N —U0N”U— ZNÁ fNH9—UÁS QKU f:9>: qNH:“N Y—U0:K0kN'UÁ Y :—: QKU 'N ÁU UÁ0:Y:—:'S É Á:0%'“NZNÁ GKU—: “U Z: YN9Z:0k’'S ZNÁ :Z:'0U:9:' 0NHN : qN—NÁ Ák' :K ^kZkN UÁYk—kqK:Z

3NZ:HU'qU UZ “N0qN— gÁYU­N XB N 9U—' :“ N —

,NZ>qk0NV ZN”—’ Z: “kÁqk'0k’' “U ÁU— GKÁkZ:“N É qU'U— qkUHYN Y :—: 0N'GUÁ:—ÁU 2e:Á “:H :Á “UZ 9:kZU ÁU 9U9>:' Z:Á Z%”—kH :ÁS É qUH 9Z:9:' :Z Nk— Z:Á YkÁ:“:Á “U Z:Á Y:—qk“ :Á “U 0:9:ZZU—>:S qUHkU'“N ZN QKU ÁK0U“k’S H kU'q—:Á QKU á N9UÁ 0N' K' Z%qk”N U' Z: H:'NS Z:Á f:0k: “:'»:— UZ YkQKk—k0NS É Nq—NÁ ÁN'U0kqNÁ “U Z: qkUe ——: : QKU U—: H KÉ :Gk0kN':“N Ák' QKU Z: HNZk0kU QKU UZZNÁ k'ÁYk—:' GK U—: 0:Y:» “U : 9Z:' “ :— :QKUZ 0N—:»’' “U fkU——N RG y F h h F h n . cEI è;fgHM 0kq S Y%” yfywífèqgZ OE REqEXwEZgM 0kq 0kq

qNHN 1S Y%” XsuV

7

XssV

RG

XsaV

z 3

í K —’ Z: H :q:'»: :Z”K':Á Nq—:Á 'N0fUÁ[

mtb TÁkH kÁH N 7 B z D S h ú D S t . BfHyè;fg íèqH.

qNHN 1S Y%”

bisS É UZ HkÁHN M n q n h dn , n . TèZ”Ug;M

rmrermC

y F h h F h n . c EI è;fgHM 0kq HwD;gM 'Nq: scS 1“ qF

M n q n h dn , n . TèZ”Ug;M 0kq

qNH: 1S Y%”

fFfOEIG rmC

4 N Á 9:Á:H NÁ Y :—: q:Z ÁKYKUÁqNS U' QKU YNÁk9ZUH U'qU R : ­k” : Z ÁU ÁU'q>:

qNq:ZHU'qU G—KÁq—:“N U' Z: q:—U: “U Y:0kGk0:0k’' QKU Y—UqU'“>:S :'qU Z:Á :q—Ne 0k“:“UÁ “U áN9UÁS 0KÉ: k'Á:'k: ÁU H :'kGkUÁq: É: U' M :ZU'0k:S É U' Z: H kÁH : 0:—e q: QKU f: —UH kqk“N : R :­k”:Z

,U'Á:H NÁ QKU UÁ : Y :—qk— “U :fN—: 0K:'“N UÁe

qK “k:—% 0N' :Z”K'NÁ NGk0k:ZUÁ U k'0ZKÁN UZ 0:':—kN - N—:ZUÁS Z: GK qK—: UZkH k':0k’' “U áN9UÁS ÁU: 0K:Z GK U—U UZ HU“kNS : Z: FU» QKU UZUF: QK U­:Á :Z B N9kU—'N “U Z: ,U'>'ÁKZ:S “U'K'0k:'“N UZ

:q—N» 0NHYN—q:HkU'qN

“UZ :ÁqK—k:'NS H kU'q—:Á

QKU áN9UÁS U9—kN “U YN“U—S ÁU 0N'0U“U :ÁkHkÁHN ZNÁ q>qKZNÁ “U ê B N 9U—' :“ N— “U UÁq: ,—NFk'0k:S ,—UÁk“U'qU “U Z: 5 U:Z TK“kU'0k:S R :Ykq%' BU'U—:ZS L UGU , N Z>e qk0N “U qN“:Á Z:Á QKU 0N'ÁqkqKÉU' Z: “U MU'U»KUZ:S RNH :'“:'qU B U' U—:Z “UZ g ­w—0kqN g ÁY:ç NZ[ S “U0kÁk’' UÁq: QKU ZU :0U—0: H %Á : ZNÁ ê —U9UZ“UÁ Y —kH kqkFNÁ[ “U QKU 'NÁ f:9Z: F h du 7 0k: “U H KU—qUS : YZ:»N Gk­N

y D L R L n k M . DE;è QKU Ák”'kGk0: QKk»% ÁK ÁK ÁU'qU'e

aOO

7)3g -

XatV

B)-gjeJTáT4g5T

3U “U9U : 7NÁw ú h dI dq n q M D h n I . U' ÁKÁ cEI è;fgH K' —U0KU—“N “UZ

0kq:“N R N' ÁU­Nn

ê gZ 2 k9 U—q:“ N — —UK'k’S • UÁ0—k9U• S : ZNÁ fNH 9—UÁ H %Á 'Ne

q:9ZUÁ “U R:—:0:ÁS á N Z>F :— 0N' K' “kÁ0K—ÁN FU—“:“U—:H U'qU Y:q—k’qk0N “UYNe Ákq’ Z: :KqN—k“:“ U' ÁKÁ H :'NÁn

) G—U0kU'“N ÁU—Fk— 0N' Z: H U­N— 9KU': Gw É

0N' k“w'qk0: 0N'Áq:'0k: 9:­N Z:Á ’—“U'UÁ “UZ QKU qKFkUÁU : 9kU' UZU”k— Y:—: H :'“:— U' ÁK —UUHYZ:»N xNS qUÁqk”N “U UÁq: UÁ0U': 0:Z:HkqNÁ:S :——kH :“N : K': 0NZKH': “UZ qUHYZN “U 3:' z—:'0kÁ0NS É :YNÉ:“N U' HkÁ HKZUq:ÁS 'kçN :¡'S 0:Ák 'N YN“>: GN—H :—H U ­Kk0kN “U ZN QKU U—: UZ DwEFZè HèFE;gqè OEZfFE;gqOèG - kZ 0:'“k“:qNÁ ÁU Y—UÁU'q:—N' Y—UqU'“kU'“N UZ H:'“N ÁKY—UH N gZ YNYKZ:0fN QKU—>: É: Á::KUNS “k0kU'“N QKU qN“NÁ ZNÁ 9Z:'0NÁ U—:' ”N“NÁS YU—N gZ 2 k9U—q:“ N — ZNÁ 0N'qKFN f:0kU'“N GK ÁkZ:— : “NÁ k'k0k:“N—UÁ “U UÁq: Dgy;f—yfíg N0KY:0k’' R:'Á:“N UZ YKU9ZN ÁU'Á:qNS É H%Á :¡' ZNÁ Y:—qk“NÁS “U F U­:—ÁU H ¡qK:H U'qU ÁKÁ 0:'“k“:qNÁ É ÁKÁ Y—NY’ÁkqNÁS YN— K' HNFkHkU'qN ”U'U—:Z :0Z:H :—N' 'KUF:H U'e qU Y :—: 7UGU 3KY—UH N “U MU'U»KUZ: :Z 2 k9U—q:“N—S U'0NHU'“%'“NZU QKU Á:ZF:e —: : Z: ,:q—k:S YU—N É: 'N U—: qkUHYN

áN9UÁ H :—0f:9: ÁN9—U R :—:0:Á 0N' K'

U­w—0kqN FU'0U“N— É ÁUH 9—:'“N YN— qN“:Á Y:—qUÁ Z: “UÁNZ:0k’' É Z: HKU—qU 3UkÁ H kZ fNH 9—UÁ :H U':»:9:' : R :—:0:Á 0K:'“N :ZZ> ÁNZN f :9>: “NÁ HkZS U' Y:—qU —UÁqNÁ “U ZNÁ “U——Nq:“NÁ É 0N'F:ZU0kU'qUÁ Á:Zk“NÁ “UZ fNÁYkq:Zy

ÁU —UÁNZe

Fk’S YKUÁS :9:' “N':— Z: 0:Ykq:Zy ÁU H:'“’ : Á:0:— Z: YZ:q: Z: 9 —: “ : “U Z:Á k”ZUe Ák:Á É ÁU U'Fk’ :Z YKU—qN “U 2 : B K :k—: Y :—: UH 9:—0:—Z: U' 'KUÁq—: UÁ0K:“—ke ZZ: 0NHYKUÁq: “U ÁUkÁ 9KQKUÁ HU'N—UÁS 9U—”:'qk'UÁ É ”NZUq:Á[ XaiV Z”Ug;M 0kq

RG

T

M dv n h F R . nZ VfFE;ygOè;M 0kq Y%”

qNHN 1S Y%”

rmc É ÁÁ 7

z

mcsemca 3

t n h h n ñ n L n t . RfOg OEZ VfFE;ygOè; LfI—q TèZ”Ug;M Xg“ Y%”

qF

y F h F q dn . cEI è;fgHM 0kq Y%” 5

M n q n h dn , n . T è. mtiemit

z

áZ:'0N zNH 9N':V 1S

bmC É bmc XamV

RG

T

M dv n h F R . nZ VfFE;ygOè;M 0kq S Y%”

qKNÁNÁ ÁK0UÁNÁ QKU ÁN' :ÁkHkÁHN —U”kÁq—:“NÁ YN— M qgOgGGG 0kq

qNHN 1S Y%”

mcaemutS —UH UH N—: ZNÁ ZK0e t F u S I n U' a;—qfíg ;gXè.

btcS Ák”KkU'“N : K' qUÁqk”N Y—UÁU'0k:ZS QKU :¡' —Ue

0N—“:9: UZ :ZK0k':'qU q—:'0U U' isCbn ê, N — qN“:Á Y:—qUÁ ZZUF:—N' UZ :ÁUÁk':qNS Z:Á FkNZ:0kN'UÁS UZ k'0U'“kN É UZ YkZZ:­U

g' Z: YN9Z:0k’'S U' ZNÁ 9NÁQKUÁ É U'

U Z qUHYZN “’'“U ÁU —UGK”kU—N' fU—k“NÁS H K­U—UÁ É U'GU—HNÁS :'0k:'NÁ É 'kçNÁS Z: 0K0fkZZ: “U ZNÁ FU—“K”NÁ ÁU “UÁ0:—”’ Ák' 0NHY:Ák’'

2 : 0:—'k0U—>: GKw ”Ue

'U—:ZS UZ qUHYZN QKU“N :'U”:“N U' Á:'”—U[ XabV

RG

3

qF

M n q n h dn , n . TèZ”Ug;M 0kq

qNHN 1S Y%”

rmC 2 : U'qU—U»: “UZ

T —» N 9 kÁY N R NZZ É , —: q 0N'q—k9Kk—>: : QKU 0N' UZ —U0k9kH kU'qN QKU ÁU fk»N : á N 9UÁ :Z U'q—:— q—kK'G:“N— U' R :—:0:Á É :0Z:H:“N YN— K': YN9Z:0k’' “kU»H :e “:S UZ :ÁqK—k:'N ÁU Ák'qkU—: K' q:'qN Á:qkÁGU0fN É 'N Y:Á:ÁU : 0K0fkZZN : Z: H :e ÉN—>: “U ZNÁ QKU f:9>:' YU—H:'U0k“N U' Z: 0:Ykq:ZS 0KÉN H :'“N YNZ>qk0N U'e q—U”:—>: á N 9UÁ :Z FU—Á%qkZ - :—QKwÁ “U R:Á: 2U’' XarV

2 : H kÁH : ( kÁqN—k: “U MU'U»KUZ: 'NÁ “:—% —:»’'S Ák' 0NHU'q:—kNS 0NHN

ÁK 0:Ykq:ZS R:—:0:ÁS 0N'N0U—% É: U' qN“N UZ Ák”ZN L 1 L É U' UZ 0K—ÁN “U F:—kNÁ ZKÁq—NÁS Z: U'q—:“: “U “kFU—ÁNÁ 0:K“kZZNÁS QKU ÁU k—%' ÁK0U“kU'“NS f:Áq: Z: 0N'e QKkÁq: “UZ YN“U— YN— ,%U» XaCV

g Z “N0KHU'qN “U :Á0U'ÁN : RN—N'UZ “U 7NÁw JNH %Á á N9UÁ GKU —UY—Ne

“K0k“N Eq ÁK “>: YN— 2

áU—H K“U» “U R : Á q — N U' ÁK ÁwH9Z:—k»: 9kN”—%Gk0:S á N

aOP

R15Rñ 43JT4R 1T x 2gxg4íT íg2 R)5)4g2 á)ág3

FEH è EZ V E— q OE VèH VZgqèHM 0kq HwD;g 'Nq: iiS Y%” irmeirbn ê, N — 0K:'qN :qU'e “kU'“N : ZNÁ H w—kqNÁ É ÁU—Fk0kNÁ “UZ “kGK'qN “N' 7NÁUG JfNH %Á áN9UÁS RNH :'e “:'qU B U' U—:Z QKU GK w “UZ g^U—0kqN “U á:—ZNFU'qN U' Z: ,—NFk' 0k: “U M U'Ue »KUZ:S qKFU : 9kU' 0N'0U“U—ZU UZ c “U N0qK9—U “U isirS UZ UH YZUN UGU0qkFN “U RN—N'UZ “U

g ^ U —0 kqN y

É 'N f:9kw'“NÁUZU U^YU“k“N : ÁK qkUHYN NYN—qK'N UZ

5U:Z íUÁY:0fN : 0N'ÁU0KU'0k: “U k'Áq:'0k: “U “Nç: - :'KUZ: “U Z: 1”ZUÁk: U' ÁNZk0kqK“ “U YU'Ák’' U' UZ - N'qU Yk’ HkZkq:—S fU H :'“:“N Zk9 —: — : ÁK G: F N — UZ Y—UÁU'qU 0N' Z: :'qk”&U“:“ É UZ ÁKUZ“N “UÁ“U Z: k'“k0:“: GU0f:

, N — q:'qNS

H :'“N :Z 0:Ykq%' ”U' U—:Z N 0NH:'“:'qU ”U'U—:Z : QKkU' qN0:—U “w Z: N—“U' 0N'FU'kU'qU Y :—: QKU ÁU ZU 0N'Ák“U—U 0NHN q:Z 0N—N'UZ UGU0qkFN QKU f: Ák“N B K :—“ :' “ N

É f:0kU'“N ”K : —“ : — : Z: U^Y—UÁ:“: “Nç: - :'KUZ: “U Z: 1”ZUÁk:

Z:Á fN'—:ÁS ”—:0k:ÁS Y—UH k'U'0k:Á É U^U'0kN'UÁ QKU Y N— “k0fN UH YZUN ZU qN0:'S 9kU' É 0KH YZk“:H U'qUS QKU :Á> UÁ Hk FNZK 'q:“

[

gÁ0—kqN UÁqU QKU YN'U U'

UFk“U'0k: UZ fU0fN “U QKU H KÉ YNÁk9ZUHU'qU á N9UÁ 'N YK“N —U0k9k— U' Fk“: UZ 5 U:Z í UÁY:0fN “UZ c “U N0qK9—U “U isirS “U :Á0U'ÁNS QKk»%Á YN— UÁq:— ÁK­Ue qN : k'GN—H :0k’' Y :—: ÁK NqN—”:HkU'qN “UGk'kqkFN Y N— Y:—qU “U R :­k”:ZS H %Á q:H 9kw' :Z f : 9 U — ZZU”:“N :Z - k'kÁqU—kN ñ ' kFU—Á:Z “U 1'“k:Á É : - :“ —k“ “ kFU—e Á:Á QK U­:Á U'qN—'N : ZNÁ U^0UÁNÁ “U áN9UÁ

RG 'N N9Áq:'qUS -D¡qOfíEM :Z Gk' :Z

“U 'KUÁq—N U'Á:ÉN U' UZ QKU ÁU —UY—N“K0U Z: 0kq:“: N—“U' “U :Á0U'ÁNS “UZ c “U N0qK9—U “U isirS fNÉ U' UZ T —0f kFN (kÁq’—k0N - kZkq:— “U 3U”NFk: XacV T

RG

B

M n R S h . LfI —q TèZ”Ug;M 0kq

M dv n h F R . nZ VfFE;ygOè;M 0kq S Y%” XauV

HwD;gM 'Nq: iCS Y%”

iac T ÁkH kÁH N

mut

JN“N UZ ê : GG: k—U [ S YKU“U 0N'N0U—ÁU “Uq:ZZ:“:H U'qU : q—:FwÁ “U 3

M n q n h dn , n . TèZ”Ug;M 0kq

JNH N 1S Y%”

qF

rms É ÁÁ S 0NHYZ:0kw'“NÁU U' “ Uq:ZZ:— ÁKÁ

ÁN—“k“U0UÁS k'0ZKÉU'“N :Z”K':Á GKU'qUÁ Y :—: K' 0N'N0kHkU'qN N9­UqkFN XasV

RG

'Nq: “U M

REqEXwEZgM 0kq

qNHN 1S Y%”

t

FuSIn

Ák’' 'KUF:H U'qU 'NFUZ:“NÁ Y N— z 0kq S Y%”

U' 5

msremsu

-

L n h n t ú . AEHwI Eq OE Zg BfHyè;fg OE

2 NÁ :0N'qU0kHkU'qNÁ ÁU—%' U' UÁq: N0:e

y F h h F h n t S í S F . U' TèFEH EZ C;èYgZZèM U“

mCu É ÁÁ

XaaV

RG

F qSn hq D L tn I u D . REqEXwEZg ñE;èfígG T

G:Zq: “U Nq—: U“k0k’' “U

UÁqU Zk9—NS fNÉ 0Z%Ák0NS U' Z: fkÁqN—kN”—:G>: H kZkq:— —NH%'qk0:S KqkZk»:HNÁS 0NHN —UGU—U'0k: Z: ZZUF : “ : iaumS JNH N 1S Y%” XittV

: 0:9N Y N— - N'qU T F kZ: U“kqN—UÁS R:—:0:ÁS MU'U»KUZ:S

mti

F qSn hq D L t n I u D . REqEXwEZg ñE;èfígM ZNU

0kq

HwD;g 'Nq: aaS 1S Y%”

mtb XitiV —:0:ÁS iabi XitmV

z

XitbV

RG

RG

T

W n t q dW dF R D M D I ú n I D . tèH¡ PèI2H TèFEHM g“

y F h h F h n t S í S F . T èUEH EZ C;èYgZZèM 0kq S Y%”

'Nq: buS Y%”Á

7

n

qF

2 : gÁGU—:S R:e

mum

n h M nR u y d ú ú Y . - UEqyw;g ú íf;íwqHygqífgGGG 0kq

H(

a J:H 9kw' ÁU f:9Z: “U K' q:Z áUZkÁ:—kNS :YUZZk“N QKU YN—

Yf¿6é ­;¿¿ékY;—Vé f F—f HfQ»x»fRf±« ¿fV»­fVf é— éx hfxxéA VRé BRf EfkYF

aOá

7)3g -

BK:—k0N

B)-gjeJTáT4g5T

gÁqU á UZkÁ:—kN f:9>: :Z Y:—U0U— 0N'N0k“N Z: FkNZ:0k’' “U K': fU—H :e

': Y N — Y:—qU “U áN9UÁ XitrV

Rkq:“N YN— -

iasmS Y%”

z Fh I n Iq F ñ

n W F t t D . TèFEH

iusmeiasmS T ZÁ:S

)FkU“NS

ut

XitCV

7

z

y FhFqdn Y

M dF h F R . cEI è;fgH OEZ AEYEqyE

BE;EOfgM - :“—k“ S

iaic XitcV

z —: ' 0 kÁ0 N - N — : ZU Á ,:“—’' S êz—:'0kÁ0N JNH %Á - N—:ZUÁ ¡ZqkHN R :e

Ykq%' “U M U'U»KUZ:[ S U' -qwg;fè OE nHywOfèH -IE;fígqèHM FNZ iaucS Y%”Á

crieuim

T ÁkH kÁH N 1í

L L L 11 1 S 3UFkZZ:S

êgZ ¡ZqkHN R:Ykq%' B U' U—:Z “U M U' U»KUZ:n

g Z 0:':—kN z—:'0kÁ0N JNH %Á - N—:ZUÁ[ S U' u u u aèZèxwfè OE BfHyè;fg agqg;fg. -I E;fígqg 11S Y%”Á

sCear g“

gÁ Ák”'kGk0:qkFN QKU UZ ,—NG

g^0HN

R :9kZ“N 1' ÁKZ:— “U B —:' R :':—k:ÁS iast

- N—:ZUÁ ,:“—’' ÁUç:ZU QKU z

JNH %Á - N—:ZUÁS ÁU

Fk’ :0KÁ:“N q—:Á ÁK ­K9kZ:0k’' É UÁq:9ZU0kHkU'qN U' 2 : Á , : ZH :Á “U f:9U— 0Ne HUqk“N U^0UÁNÁ “K—:'qU ÁK H:'“:qNS É YN— :ç:“k“K—: UÁq:— q:Z:'“N U' ÁK 9Ue 'UGk0kN qN“: Z: H :'0f: GN—UÁq:Z “U íN—:H :Á

2 : :0KÁ:0k’' :Z Y :—U0U— qU'>:

GK'“:H U'qNS f:Áq: UZ YK'qN “U k'qU—FU'k— UZ B N9U—':“ N— RkFkZS f:0kU'“N “Ue YN—q:— q:'qN : z

J

-N—:ZUÁó 0NHN : ÁK ÉU—'N 5KYU—qNS : Z: ,U'>'ÁKZ:S “’'“U

Y :Á:—% “NÁ :çNÁ XituV RSh.

RG

3 qF M n q n h dn , n . TèZ”Ug;M 0kq qNHN 1S Y%”

LfI —q TèZ”Ug;M 0kq Y%”

rbr T ÁkH kÁH N B

M nH

iasS 0K:'“N 0N'Ák“U—: : ÁK FU» Z:Á 0N'ÁU0KU'0k:Á

“U Z: “NH k':0k’' “U áN9UÁ ÁN9—U 2 NÁ 2Z:'NÁ XitsV

RG

3

qF

M nq n h dn , n . TèZ”Ug;M 0kq

qNHN 1S Y%”

rbC

u y dú ú Y . - UEqyw;g ú íf;íwqHygqífgGGGM 0kq HwD;gM 'Nq: buS Y%”

7

n

qF

n hM nR

aS 'NÁ —U0KU—“:

0NHN H U“kN Ák”ZN “UÁYKwÁ “U ZNÁ fU0fNÁ K' H kZkq:— ”K:—kQKUçN f:0U :fN—0:— “U K': 0Uk9: :Z É: :'0k:'N “UZ:qN— : á : —: ­’ Z: “UZ k'GN—qK':“N 5k9:Á XitaV

RG

T

M dv n h F R . nZ VfFE;ygOè;M 0kq HwD;gM 'Nq: btS Y%”

XiitV

RG

3

qF

XiiiV -

4N

M n q n h dn , n . TèZ”Ug;M 0kq qNHN 1S Y%”

N9Áq:'qU Z:

muu

rbr

ÁkqK:0k’' U^kÁqU'qU f: Ák“N YKUÁq: “U —UZkUFU YN—

d ñ n h q . U' nZ I fEOè g Zg AEUèZwíf—qM 0kq HwD;gM 'Nq: ibS Y%”

Z: N9—: “U 7 n qèM 1'Á

qF

“U T'q—NY

rsC É ÁÁ

g'

n hM nR u y dú ú Y . PwíwDfOèG rè;I gíf—q OE wq DwEFZè OEZ VZg. U ( kÁqN—k:S ñ 'kF

RU'q—:Z “U MU'U»KUZ:S R :—:0:ÁS iaciS ÁU

U'0KU'q—:' :ÁkHkÁHNS Y:—qk0KZ:—H U'qU U' Z: JU—0U—: ,:—qUS L 11S Y%”

irb É ÁÁ

U''KH U—:“:Á K': ÁU—kU “U fU0fNÁ QKU YN'U' U' UFk“U'0k: UZ H:qk» IfZEqg;fHyg QKU Z: 5UFNZK0k’' 0N9—’ U' 2 N Á 2 Z:' NÁ É Y :—: ZNÁ ZZ:'U—NÁS k'“UYU'“kU'qUH U'e qU “U ZNÁ k'qU—UÁUÁ “U ÁKÁ 0:K“kZZNÁ É: ÁU ZZ:H :ÁU' j:—:»:S 1'G:'qU N áN9UÁ 3U Á:9U QKU q—:Á UZ Gk' “U á N9UÁ UZ HNFkHkU'qN HkZU':—kÁq:S H %Á N HU'NÁ ÁK9e 0N'Á0kU'qUS • êUZ qN——U'qU :'’'kHN[ ZU “U'NHk': 7 T U^Y—UÁk’' UZ 'KUFN 0:K“kZZN É “UÁUH9N0: U' ,%U»

“U T —H : Á RfkqqÉ 9KÁ0:

íUÁYKwÁ É : Z:Á ’—“U'UÁ “UZ

0N—N'UZ 7 7 5N'“’'S ÁK—”k—% Nq—N 9:q:ZZ’' QKU :ÁNH 9—:—% : ,%U» U' 2 : Á . KUe ÁU—:Á

gÁq%' q:H 9kw' K': ÁU—kU “U 0K—:Á 0NH9:qkU'qUÁ Ák”'kGk0:“NÁS 0NHN UZ , : e

“—U 7N:QK>' - %—Q K U» êfNH 9—U q:' k”'N—:'qU É G:'%qk0N 0NHN k'H N—:Z É Á:'e

wF»—é¿»;> kéw±— xf kéQjxf—/f Vé 4R 5R )f—ékR :x 4j¿;A 5;kÑ t—6;—»; t¿'é¿f»/A

aOg

R 15Rñ 43JT4R 1T x 2gxg4íT íg2 R)5)4g2 á)ág3

,%——N0N “U R f :—:”K:H :ZS GK—k9K'“N —U:ZkÁq:S QKU :':qUH k»:9: : ÁKÁ U'UHk”NÁ “UÁ“U UZ Y¡ZYkqN É ÁN9—U qN“N R :—ZNÁ 7NÁw Z9:——NZ:9K —K S “UÁ0U'“kU'qU “U F:Á0NÁ 0NHN á N Z>F : — É “U U'N—H U :Á0U'“U'0k: ÁN9—U ZNÁ k'“kNÁ

JN“NÁ UZZNÁ 0NZ:9N—:e

—>:' 0N' áN9UÁS H U­N— “k0fNS 0N' ZNÁ k“U:ZUÁ “U áN9UÁS 0NHN “UYNÁkq:—kN “U Z: 0N'Gk:'»: “U Z: RN—N': iiaS imt É

3N9—U Z: ':qK—:ZU»: “UZ H kZU':—kÁH N RG

fq­;gM 'Nq:Á

imi

RG

Xi i m V

B

M n R S h . LfI—q TèZ”Ug;M 0kq

HwD;gM 'Nq: iCS Y%”

“’'“U

mtsS

ÁU 'NÁ “ : K': ÁUH 9Z:'»: “U K—”U'0k: “UZ HkÁHNS É QKU YKU“U :H YZk:—ÁU 0N' Z: H kÁH : RG

:K qN9kN”—:G>: “U - N—kZZN

:ÁkHkÁHN T

h Dqh

,SFñ

iG nLtD M D h dt t D . c EI èf;EHM ,:—>ÁS

ismcV

W dt t n . nZ PyEG i;gZG bG hgFZè cè;fZZèM - :“—k“ S iatq>e

h R F W dt t n . c EI è;fgH OE wq è­fífgZ OEZ n,¡;ífyè nHDg:èZM - :“—k“S á k9ZkN e

iaity

qU0: T É:0K0fN

J:H 9kw' É É: U' 'KUÁq—NÁ “>:ÁS n I q h

R

h F W F Rñ . h gFZè c è;fZZèM

- :“—k“ S iaru g^kÁqU'

Xi i b V

F :—k:Á

U“k0kN'UÁ “UZ HkÁHN

0N'ÁKZq:“N Z: ZZUF : “ : : 0:9N YN— W

, : —:

'KUÁq—N UHYUçN

fUHNÁ

t F u S I n . ag;ygH OEZ VfFE;ygOè;M íè;;EYfOgH

OE gíwE;Oè íèq ZèH è;fYfqgZEHM R:—:0:ÁS iamaeiabtS U' “kU» FNZ¡HU'UÁ

T ÁkH kÁe

HN Z:Á U“k0kN'UÁ fU0f:Á Y N— h S z dI D L tnIuD z D M L D I n . YK9Zk0:“:Á U' - :“—k“ U' iami É i a m m y É K': —UZ:qkF:H U'qU —U0kU'qU “U 2 : R:Á: “U 2 : Á T H w—k0:ÁS 2 : ( :9:': Xi i r V UZ

g ' q—U

B U' U—:Z

U ZZ N Á

YN“UH NÁ

á U — H K “ U » qF R : Á q — N S

k' 0 ZK k— :

:

-

' K UÁq—N Á

z U —' : ' “ U »

F kU ­N Á

T F U ZZN S

É

U

: “ H k—: “ N Á

k' 0 ZK Á N g

: H k” N Á

: Z Y NUq:

: Á q K — k: ' N T Z G N ' Á N

R : H k' Xi s a t ei a s m V Á k' N Z F k “ : — “ U Á “ U Z K U ” N : 7

R : Á : — kU ” N S

Q K kU ' ÁN ÁqK F N K ' :

Y N Z w H k 0 : U Y k Á q N Z: — U ' q N — ' N : Z : Á F k “ : Á Y : — : Z U Z : Á “ U á N 9 U Á

É á N Z > F : — 0N ' U Z U ' qN ' 0 U Á - k' kÁ q — N “ U M U ' U » K U Z: U ' - : “ — k “ S R : — : 0 0 kN ZN , : — — : e

T èFEH ú TèZ”Ug;G hèZ¡I fíg EDfHyèZg; HèF;E Zg & YwE;;g g I wE;yE[ OE

, w —U » S XR G

aèHyg rf;I E Eq isib ú isirS - : “ — k “ S iariVS : — : >» “ U K ' : — q > 0 K Z N Y U — kN “ >Á q k0 N “ U 7

g

R : Á : — kU ” N

Y N Z w H k0 :

U' QK U

Y — N q : ” N ' kÁ q : Á Q K kw '

ZU

R f kqqÉ S

U'

Z:

— U F kÁ q : ê z N q N Á [ “ U

Y :—U0U

,N—

: GZN — : —

ÁK Y : — qU

0 N ——U Á Y N ' “ U —>: :

q—: F w Á

“U

É

0 kU — q :

- : “ — k “ U Z mi “ U “ k 0 k U H 9 — U

Y U q K Z: ' 0 k: Y N — Y : — q U

:çNÁ “UÁYKwÁ

Á U — >:

: ” K : ' q : — Z: “ U H N ZU “ N — :

ÁK

:

-

“U

: Z” K ' N

z U—' : ' “ U »

0 — >q k0 : “ U

7

“U

T

iartS

“ U ÁK Á

T F U ZZN S qF

:

T —H :Á

T èFEH g y;gU¡H OE HwH Ff—Y;g­èHM , K 9 Z k 0 : “ N U '

Zk9 — N

iauc U ' R : — : 0 : Á S É “ N Á : ç N Á “ U Á Y K w Á “ U Y K 9 Z k 0 : — Á U U Z Y — k H U — : 0 U — 0 : H kU ' q N 9 k N e ” —% Gk0 N : á N 9 U Á “ U -

z“U»

T F U ZZN

X) F k U “ N iaurVS 0 — >q k0 : : Z : Q K U f N É U ' iasm

f : 0 N ' q U Á q : “ N U Z H kÁ H N T F U Z Z N 0 N ' H N q kF N “ U Z Z k 9 — k q N Y : q — N 0 k ' : “ N Y N — T 2 3 T S U ' 0 N ' H U H N — : 0 k’ '

“UZ

9 k0 U ' qU ' : —kN

N q—: Y :—qU S U Z Zk9 —N “ U B

R :——U—:

“ UZ : ” K U ——k“ N

: Á qK — k: ' N

XY % ”

s C ea m V

,N—

í : H : Á S LèF;E EZ HfYqf­fígOè Hèífè.Eíèq—I fíè

OE Zg gííf—q ñfHy—;fíg OE T èUEHM R : — : 0 : Á S iacrS É U ' 0 K É : Á q U Á kÁ f : k' Á kÁ q k“ N Y N Á q U — kN — H U ' q U

U'

K'

” K :' qU

'N

U'

0 kU — q N

q—kN

QKU H N“NS

PfE;;gH S wEUgH g Z R N Z U ” k N “ U - w ^ k 0 N S iacaS “ U ­ ’ : — — N ­ : “ N f:

Á k“ N

— U 0 N ” k“ N S

0 N ' q U Á q : 0 k’ '

:

ÁK Á

:

H U'NÁ QKU

0 N ' 0 ZK Á kN ' U Á S

'N UZ

YKU“: Á:”:»

Á U — 0 N ' Á k“ U — : “ N

U'Á:ÉN

5 : H N Á S LèF;E wq gHDEíyè OE ZgH &y2íyfígH0 OE T èUEHM 0kq

z k ' : Z H U ' q U É Q K U “ K “ : 0 : 9 U S Q K U U Z : ' % Z k Á k Á É U Á q K “ kN “ U “ U Z T — 0 f kF N 1' “ kGU —U ' qU H U' qN Á

QKU

NÁ0K —NÁ U '

B U ' U —: Z “U B U ' U — : ZS

:Á>

1' “ k: Á 0NH N

U Á kH Y — N 0 U “ U ' q U

“U

3 U F kZZ: U '

“ U Z T — 0 f kF N

—U Y —N “ K 0 k—

: Q K >S

YKU“U'

q N — ' N : Z 0 : — % 0 q U — U k “ kN Á k' 0 — : 0 k: “ U á N 9 U Á

í UH Ue

: Z” K ' N Á “ N 0 K H U ' q N Á

Á K Á Á U 0 0 kN ' U Á g Á q : “ N S

( k Á q ’ — k0 N

“U

HwD;gM ' N q : cs

4 : 0 kN ' : ZS : 0 Z: —: —

R :—:0:Á U

g Áq: “ N S “ N0Ke 0 kU — q N Á

Y K ' qN Á

aOi

7)3g -

XiiCV

2:

B)-gjeJTáT-g5T

—UÁNZK0k’' “U Z: RN—N': : QKU f:0UHNÁ —UGU—U'0k: ÁU—Fk—>: “U

ZEfy I èyfU :Z —U0kw' G:ZZU0k“N UÁ0—kqN— :ÁqK—k:'N n t z D I R D u n M dI . Y :—: qkqKZ:— ÁK 'NFUZ: fkÁq’—k0: Vg cg;”HígZgM É QKU U' —U:Zk“:“ ”k—: U' qN—'N “UZ HkÁHN áN9UÁS :Z 0KZH k':— U' UZ 0:Y>qKZN >k':Z 0N' ZNÁ fN'N—UÁ H kZkq:—UÁ QKU ÁU —k'“U' : “Nç: - :'KUZ: “U Z: 1”ZUÁk: :Z —U0k9k— “UZ RN'ÁU­N 3KY—UH N UZ “N0KHU'qN 0kq:“N HwD;gM 'Nq: aCS 0N'0U“kw'“NZU : Z: H :“—U K': YU'Ák’' “U s mCt —U:ZUÁS YN— UZ UH YZUN N —:'”N “U 0N—N'UZ QKU :Z0N'»’ áN9UÁS H%ÁS :Z H N—k— U' 0NH9:qU G—U'qU :Z U'UHk”N ÁU “:—>: : Z: H:“—US “U :0KU—“N 0N' Z:Á 5 U:ZUÁ )—“U':'»:ÁS 'N UZ q>qKZN “U RN—N'UZ:S Ák'N UZ “U - :—>Á0:Z: “U R:HYNS “:“N QKU UZ ”—:“N “U á —ke ”:“ kU— U—: U'qN'0UÁ H%Á QKU UHYZUN K': “k”'k“:“ RG fq­;g 'KUÁq—N h è Hy. Hí;fDywIG XiicV

, : —: K' “UÁ:——NZZN “UZ qUH:S kH YNÁk9ZU :QK>S —UHkqkHNÁ : R

V g IfyèZèY”g gHyw;fgqg

VèH OfèHEH OE Zg IwE;yEM - :“—k“S iamCS :Á> 0NHN :Z

—U0kU'qU Zk9—N “U F t dRn h q D L FuD IwE;yèHM 2 : RN—Kç:S 1HY XiiuV

n S h F t dD

qFt

u nLnt.

n

d , t F R dn R . Vg Lgqyg aèIDg:gM EZ C ;íè ú ZèH

- :”Nk”NS iasm t tnI D h Dñn

qF

n M G S q dn . b EZ rèZpZè;E gHyw;fgqèG c fyèH

HwDE;HyfífèqEH ú íèHywIF;EHM m : U“k0k’'S )FkU“NS iaumS Y%”

um T Z —U0N—“:— UÁq:

0N'ÁU­: qN“:F>: fNÉ U^qU'“k“: YN— T ÁqK—k:Á É —UGU—k“: : K': 0NÁqK—U—: “U Z: , : ——N Q K k: “U 2 k9:—“’'S RN'0U­N “U RNZK'”: QKU qN“NÁ ZNÁ “>:Á k9: : 0NÁU— :Z g ÁZ:9:ÉNS f:É QKU —U0N—“:—S QKU “Nç: - :'KUZ: “U Z: 1”ZUÁk: U—: 0NÁqK—U—: É 'N UÁ ':“: U^q—:çN QKU Nq—N ê—U0KU—“N k'G:'qkZ[ q—:­U—: : Z: H UH N—k: “U 'KUÁe q—N :ÁqK—k:'N q:Z HkqNS : Z: fN—: “U f:0U—ÁU 0N' K': U'ÁUç: É “ :— K' 'NH 9—U : ÁK q—NY: 4:qK—:ZH U'qU UÁ K': fkY’qUÁkÁ q:' 9KU': 0NHN 0K:ZQKkU— Nq—:S É f:Áe q: Z: GU0f: 'N GN—H KZ:“: XiisV

RG

:Z —UÁYU0qN HwD;g 'Nq: iicS É ÁN9—U qN“N U' u u n L n t . Z:Á 0N''Ne

q:0kN'UÁ “U fKUÁqk: 0N' fKUÁqUS 0NHN Ák'’'kHN “U U­w—0kqNS Y%”

imaS YU—N q:He

9kw' 0N' HKU—qUS U'UHk”NS “k:9ZNS ê :ZH : U' Y U':[ É êUÁq:'qk”K:[

2 : HkÁH:

':qK—:ZU»: ”UN”—%Gk0: “U 2 N Á 2Z:'NÁS 0NHN »N': :'U”:“: “K—:'qU ”—:' Y:—qU “UZ :çNS f:—>: QKU UZ HkÁHON áN9UÁ 'N —U0f:»:ÁU UZ ÁU— :ÁkH kZ:“N q:'qN wZ 0Ne HN ZNÁ ÁKÉNÁ : Z: fKUÁqk:S qU'kU'“N U' 0KU'q: ZN QKU YN“>: Á:9U— 0NHN fk­N “U T ÁqK —k:Á “ UZ :ÁK'qNS : Gk' “U 0KU'q:Á ZN HkÁHN QKU qN“:F>: ÁU 0—U>: : H U“k:e “NÁ “UZ Ák”ZN L 1 L

0K:'“N ÁU “U0>: QKU êZ: fKUÁqU ÁKUZU :Y:—U0U—ÁU q:H 9kw'

0NHN K': YUQKUç: ZZ:H : É UÁqN ÁU f: 'Nq:“N QKU YN— ZN ”U'U—:Z ÁK0U“U U' Y:e —:­UÁ 0U':”NÁNÁ[

XRG

ú DMnR u dG h dn I D n ,

FhD.

0N——UÁYN'“kU'qU :Z mt “U 'NFkUH 9—U “U isCbV Ák'’'kHN “U ê :ZH : U' Y U' :[ XiiaV

- ZF w I

OE ,wUEqywOM )FkU“NS

T Q K > fKUÁqU 0N'0—Uq:HU'qU UÁ

,:': K': FkÁk’' ”U'U—:Z “U Z: 0KUÁqk’' RG

Z: É: 0Z%Ák0: N9—: “U

I D h M n I u D y I . nq DèH OEZ cfZEqfèM g“ TZk:'»:S - :“—k“S iasiS f:0kU'“N Z: Á:Ze FU“:“ QKU Z: H kÁH : ÁU —UGkU—U ÁN9—U qN“N : :0qkqK“UÁ “U H kZU':—kÁq:ÁS :':—e QKkÁq:Á É H>Áqk0NÁ “UZ - U“kNUFN UK—NYUN K' 0N'qUÁqN H %Á Y—’^kH N :Z 'KUÁq—N RG

, : —: UZ U'GNQKU “U Z: 0KUÁqk’' U' -

d R n S h n G F h F dh n

yè;fg ú EyqèZèY”g OE ZèH IèUfI fEqyèH IEHf2qfíèHM g“ x

qF

í S F dh D ñ . B fH.

3k”ZN L L 1S - :“—k“ S Á “

q:H 9kw' W dú ú D h dD t n I ú F h I n h d . cèUfI fEqyèH ;EZfYfèHèH OE ZfFE;ygO ú HgZUg.

íf—q OE ZèH DwEFZèH èD;fIfOèHM g“

3Uk^ Ñ á :——:ZS á:—0UZN':S iacC ñ ' —UÁKe

H U' :ÁUQKk9ZU É “k“%0qk0N U' qN—'N :Z qUH: “UZ H kZU':—kÁH N YKU“U U'0N'q—:—ÁU

é— éx qU^qN Vé êT 'q—NYNZN”>:[S EFjx»­fV; YN— xf d—»'é¿k»VfV úf­»;—fx Vé :VF

aOn

R15Rñ 43JT 4R 1T x 2gxg4íT íg2 R)5)4g2 á)ág3

0:0k’' : í kÁq:'0k: “U - :“ —k“ U' iaucS É QKU 0N——UÁYN'“U : ZNÁ qUH:Á L L 1 L É LLL XimtV

JU'kU'“N U' 0KU'q: Z:Á 0:—:0qU—>Áqk0:Á “U Z: k“U: H kZU':—kÁq: f:É

QKU YU'Á:— QKU Z: H kÁH : ÁK—”U “U K': 0N'0UY0k’' “U Z: Á:ZF:0k’' —UFNZK0kNe ' :—k: É 0:q:Áq—’Gk0:S U' UZ H :—0N “U K' N—“U' ÁN0k:Z 'KUFN ,NÁk9ZUH U'qU U' UZ 0:ÁN “U á N9UÁ wÁqU :ÁKHk’ K' Zk“U—:»”N 0:—kÁH¿qk0NS “:“N QKU Z: U'q—U”: 0NH YZUq: É qNq:Z QKU —UQKkU—U UZ H kZU':—kÁH N ÁKUZU :Y:—U0U— 0N'“U'Á:“: U' Z: Gk”K —: “U K' Zk“U—S 0N'Ák“U—:“N 0NHN “kÁqk'qN “UZ fNH 9—U 'N—H :Z É “Nq:“N “U K' YN“U— ÁN9—U':qK—:Z U^0UY0kN':Z

í U :QK> QKU áN9UÁ 0N9—:ÁUS :¡' “UÁe

YKwÁ “U ÁK H KU—qU ZK0qKNÁ:S K' Y:YUZ ÁkH9’Zk0N Y :—: HK0fNÁS 0NHN UZ Zk“U— QKU q—:­N : MU'U»KUZ: 9kU' N H :ZS Z: GKÁk’' “U 0:Áq:ÁS 0N' UZ “U——N0:H kU'qN “U Z: NZk”:—QK >: 0—kNZZ:S : Z: QKU Y—U0kÁ:HU'qU YU—qU'U0>: á N Z>F :—S UZ 2 k9 U —q: e “N—S 0KÉN k“U:—kN ZZU F : —% q:'qN : MU'U»KUZ: 0NHN : Nq—NÁ Y:>ÁUÁ “U T H w—k0: : Nq—N H NFkH kU'qN H kZU':—kÁq:S GK'“:“N U' K' HUÁk:'kÁHN QKU “ :9 : Y N— ÁU”K—N QKU Z: U^YKZÁk’' “U ZNÁ N“k:“NÁ êUÁY:çNZUÁ UK—NYUNÁ[S q—:U—>: K': U^kÁqU'0k: Y:—::kÁk%0: Y :—: ':qkFNÁS UÁ0Z:FNÁ H :'KHkqk“NÁ É 0—kNZZNÁS Y—UÁk“k“NÁ YN— Z: G—:qU—' k“ :“ K'kFU—Á:ZS É qNq:ZHU'qU Zk9—UÁ Y :—: U^Y—UÁ:—ÁU “UHN0—%qk0:HU'qU 3k' UH 9:—”N Z:Á qN—':Á 'N f:' 0:H 9k:“N “:“N QKU Z: “NH k':0k’' fkÁY:': ÁU—>: 0:'­U:“: YN— Nq—: “U qkYN U0N'’Hk0NS kHYKUÁqNS ÁN9—U qN“NS Y N— Z:Á ”—:'“UÁ YNqU'0k:Á :'”ZNÁ:­N':ÁS QKU f:' “:“N ZK ”:— : Z: 0—U:0k’' “U ê—UY¡9Zk0:Á fkÁY:e 'N:H U—k0:':Á 9:' : ' U—: Á[ S “U qN“NÁ 0N'N0k“:ÁS “k0q:“K—:Á F:Á:ZZ:Á “U ÁKÁ k'qUe —UÁUÁ U k'0ZKÁN YU—“K—:0k’' “U 0NZN'k:ZkÁHNÁ q:' H :Zf:“:“NÁ

0NHN YKU“:'

ÁU— ZNÁ “U Z:Á 1ÁZ:Á - :ZF k' :Á N UZ HkÁHN ,KU—qN 5k0NS YN— 'N f :9 Z:— “U , : ' :e H% XimiV

RG

XimmV

I D h M n I u D y I . nq DèHGGGM 0kq HwD;gM 'Nq: iia 2 : H kÁH : 5UFNZK0k’' 5KÁ:S k'k0k:“: q—:Á Z: 1 B K U——: - K'“k:ZS UÁ UZ

U­UH YZN H %Á Y :ZY :9ZU U' 'KUÁq—N Ák”ZNS “U ZNÁ U^q—UH NÁ : QKU YKU“U ZZUF : — K' k“U:—kN H kZU':—kÁq: N HUÁk:'>Áq:S QKU Y—UqU'“U f:9U— 0N'GU—k“N :Z YKU9ZN ÁN9U—:'N É H U“k:'qU K' Y—UÁK'qN k”K:Zkq:—kÁH N 0NHK'kÁq:S ÁK —U”U'U—:0k’' HNe —: Z É —U“U'0k’' U0N'’Hk0: :'qU Z: 9K—”KUÁ>: É UZ 0:Ykq:ZkÁHN

gÁ Ák”'kGk0:qkFN

UZ q—:q:H kU'qN QKU ÁU “: fNÉ U' Z: ñ 5 3 3 : Z: H UH N—k: “UZ Zk“ U— 0:—kÁH¿qk0NS 2U'k'S QKU ZZUF’ :Z Gk' :Z Z: —UFNZK0k’' Y—NZUq:—k:S É QKUS H %Á N HU'NÁS 0Nk'0k“U 0N' UZ 0KZqN

QKU YKU“: “:—ÁU : 0K:ZQKkU— 5U“U'qN—S 0N' k'“UYU'“U'0k: “U Z:

k“U: QKU qU'”: “UZ HkÁHNS Z: q—:“k0k’' ­K“UNe0—kÁqk:': XimbV

g' UÁqU ÁU'qk“NS UÁ Ák”'kGk0:qkF: Z: UÁ0:qNZN”>: 0—kÁqk:': É UZ H kZU':e

—kÁHN QKU kH YZk0: É QKU ÁU —U GZU ­: k'0ZKÁN U' :Z”K':Á ÁU0q:Á 0—kÁqk:':Á :0qK:ZUÁS 0NHqd ZNÁ :“FU'qkÁq:Á É Nq—NÁ

T Á > UÁq% Z: 0—UU'0k: 0—kÁqk:': 9 :Á:“ : U' Z: :Ke

qN—k“:“ “UZ V fF ;è OE Zg AEUEZgíf—q XmterecV 0K:'“N “k0U QKU R—kÁqNS q—:Á ÁK ÁUe ”K'“: FU'k“:S UÁq:9ZU0U—% K' —Uk'N HUÁk%'k0N U' Z: J kU——:S —Uk':'“N U' UZZ: “K—:'qU H kZ :çNÁ :'qUÁ “UZ 7Kk0kN Gk':Z

2 : T'q—NYNZN”>: É Z: k'FUÁqk”:0k’' Uqe

'NZ’”k0: :Z f:0U— ÁKÉN UZ 0N'0UYqN “U HkZU':—kÁHNS ZN f: fU0fN q—:Á0U'“U— “U K': Ák”'kGk0:0k’' YK—:H U'qU —UZk”kNÁ: :Z F U— U' UZ HkÁHNS G:0qN—UÁ “U 0:—%0qU— ÁN0k:Z É U0N'’Hk0N QKU GK U—N' k'“K“:9ZUH U'qU ZNÁ QKU Y—UÁk“kU—N' UZ H NFke HkU'qN “U 2 NÁ 2 Z:' N Á 0N' á N9UÁ :Z G—U'qUS :'qU Z: NZk”:—QK>: 0:—:QKUç:

aOa

7)3g - B)-gjeJTáT4g5T

EJTC TLZ9ECd2

P;gOfíf—q DèDwZg; ú ZfyE;gyw;g íwZyg Eq yè;qè g PèI2H T èFEH ú g LfI—q TèZ”Ug;G J:'qN 3kH ’' á N Z>F:— 0NHN JNH %Á áN9UÁ f:' q—:Á0U'“k“N :Z HK'“N “U Z: ( kÁqN—k:S 0N' ÁKÁ —UÁYU0qkFNÁ f:ZNÁS :Z 0N'FU—qk—ÁU K'N É Nq—N É Fk0UFU—Á:S q:'e qN U' HkqN fU—Nk0NS 0NHN U' qU'U9—NÁ: YUÁ:“kZZ: QKU

FkFU

É

YU—FkFU

U'

UZ

:ZH : 0NZU0qkF: “U ÁKÁ —UÁYU0qkFNÁ YKU9ZNÁ .Kk»% YN— UZZN É Y :—: 0NHYZUq:— K' q:'qN 'KUq>q—: FkÁk’' “U :H9NÁS UÁ k'qU—UÁ:'qU :0K“k—S YN— K' Z:“N : Z: q—:“k0k’' YNYKZ:— ÉS YN— Nq—NS : Z: QKU YN“—>: “U'NH k':—ÁU ZkqU—:qK—: 0KZq: T Á > É q—:Á Z: —UY—UÁk’' —U:ZkÁq: XisiCV ':0U—:' U' MU'U»KUZ: Z:Á Ák”KkU'qUÁ 0K:—qUq:Á “U H KÉ YNÁk9ZU N—k”U' Y NYKZ:—n gÁq% “UZ F:ZkU'qU áN9UÁ Z: Fk0qN—k: U':H N—:: ÁkUHY—U ZU ZZUF: Z: Z:'»: :N'“U QKkU—: QKU F: g' Z: 9:q:ZZ: ZN Zk9—: “U Z:Á H:'NÁ “U Z: HKU—qU “U FUZN H :q% Y:q—kNq: ZZU': “U :H N— ÁU “kFkU—qU Mk0qN—k: U' ÁK 0:HY:HU'qN ZNÁ Y:q—kNq:Á 0:'q:—%' 0K:'“N —UH KUF:' ÁKÁ H :'NÁ UZ ,Uç’' “U B k9—:Zq:: ík0U' QKU ZNÁ 0f:YUqN'UÁ “UÁ“U QKU á N9UÁ HK—k’ ZU “k0U' : ÁKÁ 0:'kZZ:Á =Y:—: QKw qU QKkU—N ÉNo 5NH :'0kZZN QKUS : ÁK FU» ÁU—% GU—N»HU'qU —UÁYN'“k“N 0N' K' ÁN'UqN “U N—ke ”U' 0KZqNS QKUS “UÁ”—:0k:“:H U'qU 'NÁ f: ZZU”:“N k'0NHYZUqNn R:Z>”KZ:S 4 U—’' É íkN0ZU0k:'N ZZN—:' UÁq: Z%Yk“: ÁNH 9—>: :Z FU— QKU “k’ UZ qU——N— Z: Y—kH :0>: : UÁqU HN'Áq—KN QKU ÁKYN ÁU— qk—:'N T qN“NÁ ­K'qNÁ ÁKYU—’ UZ fkÁY:'N áN9UÁS Y:“—U “U Z: —:9k: kH Y>:n GKw U­UH YZN “U 0—KUZ“:“ É qk—:'>: U^qU—H k'kN É :»NqU :HU—k0:'N

LfQ"—f6é —; Y»kék kFk ­é—»/fk YFéVék éQY;—/;: UZ Gk':“N YNUq: :ÁqK—k:'N n

tzDIRD

u n M dI XisateiasmVS 0N' UZ QKU :9—U ÁK 'Ne

FUZ: fkÁq’—k0: ê2 : - : —>Á0 : Z: [ X- w^k0NS iarCVS “U 0Z:—: GkZk:0k’' H N“U—'kÁq:n 5N9ZU ':q:Z Ák' :“H kqk— Z: :»KUZ: 4 kçU» Ák' ZK»

g' J —: G: Z” : — ÁNZ“:“N

,kZNq>' : Z: H:— T k—U U' Z: FUZ: 7KFU'qK“ Ák' 0:'0k’' , :' :H :—”:“N B K U——kZZU—N :Z :»:— U' MU'U»KUZ: B —:' “ U É Fk—kZ ÉS 0NHN ”—:'“US N“k:“N g Z fNH 9—U É UZ 2 U’ ' n ”:——: É UÁYKUZ: - %Á QKU ­k'UqUS UZ fK—:0%' HN'q:“N , kU : qkU——:S Z:'»: U' —kÁq—US 0NHN UZ ZN0N “U 2 : - :'0f:S “UÁ”:—9N U' Z: Gk”K—:S GkU—N UZ k'Áqk'qN É UZ Y U—GkZ 9:——N0NS qkU'US 0K:'“N ÁK0KH9U U' Z: ZZ:'K—:S ‘Z: qN—F: H :­UÁq:“ “UZ )—k'N0N QKU Yk“U :Z H:—S Y:—: ÁK FN»S :'0fK—:D JN“N UZZN YU—qU'U0U YKUÁ É: :Z T—qUS É : Z: ( kÁqN—k:

g' isirS :Z 0KH YZk—ÁU

UZ :çN “U QKU á N 9UÁ f:9>: HKU—qN U' ñ —k0: É Z: ÁKU—qU ÁN'—U>: : ZNÁ U­w—0kqNÁ “U z UH : ' “ N M 11S “:'“N :Z q—:ÁqU 0N' Z: 5UY¡9Zk0:S Á:9UH NÁ “U K': 0NYZ: ZZ:'Ue —: 0N' Z: Ák”KkU'qU ZUq—kZZ:n á N Z>F : —

=“N UÁq%' qKÁ q—NY:Áo

• 4 N Y—U”K'qUÁ »NQKUq:“:Á HkÁ q—NY:Á ÁN' “U H K­U—UÁ É :'“:' U' —Uqk—:“: 2 N Á —U:ZkÁq:Á U^K Zq:9:' É K' —U:00kN':—kN “U 0Kk“:“NS UZ Y—UÁ9>qU—N “N0e qN— v

RF

n I ú D I dD ú D S R

Y

GF

n.

: —:>» “U Z: YK9Zk0:0k’' “U K' Yk'qN—UÁ0N g“k0e

qN Xib “U “k0kUH 9—U “U isirVS 0N' UZ QKU ZNÁ Y—UZ:“NÁ , U É É íKQKUÁ'US :H U':e »:9:' 0N' Z: U^0NH K'k’' : á N Z>F :— É : ÁKÁ Y:—qk“:—kNÁS ÁU YU—H kq>: Y U—”Uç:— K' —kYkNÁN YNUH : Lgqyg r ¡ agwyfUgM q—:ÁK'qN wYk0N G—KÁq—:“NS “’'“U U'0N'q—:e H NÁ K' GK —k9K ' “ N É H :ZwFNZN —Uq—:qN “U á N Z>F : —n HN»N 0N' :ÁYU0qN GU—N» É :H KZ:q:“N “U YUZN 'U”—N É H KÉ 0:Áq:çN UZ 9N»NS k'QKkUqN ÁkUHY—U É H KÉ :GUH k':“N “UZ”:“N UZ 0KU—YN É “U :k—U G:Áqk“kNÁN qN—YU “U ZU'”K:S UZ qN'N H KÉ ”—NÁU—N É “U H k—: — qK—9:“N É :Zq:'U—NS

Yf¿f f­6; kéwF»V; 'é¿6é¿ «»Yé¿j~x»­;k »—kFx6;k ü Vé—Fék6;k ­;—6¿f éx ;V»fV; YfxfV"—e

aOD

7)3g -

B)-gjeJTáTWg5T

­:H %Á Y—N“K­N UZ ÁKUZN :HU—k0:'N U' ÁKÁ ÁUZF:Á É 9—Uç:Á H%Á UÁYUÁ:ÁS 'k U' ÁKÁ “kFU—ÁNÁ 0ZkH:Á K' qk—: ' N y ’ 0:—k9U “U U'q—:ç:Á H %Á :F kUÁ:Án 'N Fk’ HN'Áq—KN H %Á GkU—N U k'fKH:'NS 'k qk”—US 'k “—:”’' QKU U' ÁKÁ ÁN—Y—UÁ:Á k”K:Z UÁq—:”N ZU f:É: N0:ÁkN':“N QKU :Z QKU 3kH’' á N Z>F:— ZU f: 0:KÁ:“N g Z Á:'”—kU'qN á N Z>F :— :Z Y kZZ:­U “U ZNÁ 'U”—NÁ 9:'“k“NÁ QKU :0:K“kZZ: :ç:“U U' qN“:Á Y:—qUÁ UZ KZq—:­U “U U^k”k—ZU UZ —UÁYUqN : ÁK ”:FkZZ:S :K'QKU ÁU:' NGk0k:ZUÁ U' UZ q—:­U 'N ÁN' H %Á QKU :ÁUÁk'NÁ U' Y:'“kZZ:S QKU “U :——kU—NÁS UÁ0Z:FNÁ É fNH 9—UÁ F:”NÁ á N Z>F :— :“kUÁq—’ 0N' ÁKÁ UÁq—:”NÁ 3k”KkU'“N :Á> U' K': 0—’'k0: 'U”—: 0N'0U9k“: 0N' >'GKZ:Á “U YNUH : wYk0N U' 'KUFU 0:'qNÁS U' ÁK H :ÉN—>: “U >'GkHN F:ZN— ZkqU—:—kNS YU—N qUÁqkHN'k:Z U' ”—:“N ÁKHNS “U ZNÁ ÁU'qkHkU'qNÁ “U ZNÁ NYN'U'qUÁ “U :H 9NÁ 9:'“NÁS É U' UÁqU 0:ÁN “ UZ —U:ZkÁq:S • ’ ê0f:YUq’'[ “k—>:' ZNÁ k'ÁK—”U'qUÁ• S “UÁY:0f%'“NÁU ”KÁqN

:

g Z YNUH : :Z0:'»’ 0kU—q: “kGKÁk’'S :Á> 0NHN UZ g“k0qN QKU QKkU—U ”ZNÁ:Á

É QKU —U0N—“:—% K' q:'qN Á:—0%Áqk0:HU'qU UZ HkÁHN á NZ>F:—S 9:Áq:'qUÁ :çNÁ “UÁYKwÁ U' isms U' áK0:—:H :'”:S U' ÁKÁ 0N'FU—Á:0kN'UÁ 0N' ,

í U 2 : R—Nk^S

0f:'0U%'“NÁU “U 0NHNS HUÁUÁ “UÁYKwÁS :Z k'0Zk':—ÁU Z: ÁKU—qU : ÁK Z:“NS Z: HkÁH : 1”ZUÁk: ZU YN'U 0NHN “U0f:“N “U 0:q’Zk0NÁ É 0—UÉU'qUÁ ,:Á:'“N “U Z: Z>—k0: : Z: Y—NÁ:S UÁ k'“K“:9ZU QKU q:'qN á N Z>F :— 0’HN áN9UÁ Ák”KU' ÁkU'“N :¡' Y—Nq:”N'kÁq:Á “U k'Gk'k“:“ “U 0N'ÁU­:ÁS :'w0“Nq:Á É —UZ:qNÁS H%Á ’ HU'NÁ NZFk“:“NÁS YU—N QKU ÁU 0N'ÁU—F:—N' Fk”U'qUÁ :K' : Y—k'0kYkNÁ “U 'KUÁq—N Ák”ZNS U' qN“: Z: B—:' RNZNH9k:

5UZ:qNÁ QKU 'N Á’ZN ÁU —UGkU—U' : :He

9NÁ 0:K“kZZNÁS Ák'N : Nq—NÁ QKU f:' Y:Á:“NO : Z: 0:qU”N—>: “U ZUÉU'“: T Á>S Z:Á “U 7NÁw z wZk^ 5k9:ÁS N ÁK HkÁHN :ÁUÁk'N á :——:­’Z:

g' qN—'N :Z Y—kH U—N É : ÁK

Y—kÁk’' ÁU 0N'N0U' 'KH U—NÁ:Á q—:“k0kN'UÁS UHYU»:'“N YN— Z: qN—qK—: QKU U' UZ B K:—k0N

ÁKG—k’

UZ U^eUÁ0Z:FN

RN'0UY0k’' BN'»%ZU»S Y :—:

UÁ0N'“kqU “UZ k'GN—qK':“N k'ÁK—”U'qUS f:Áq: ÁK H KU—qU 9 :­N

QKU

—UFUZ:ÁU UZ

K' 0K­>S U' Z:Á

:GK U—:Á “U R f:”:—:H Kkq:S :K'QKU Nq—:Á GKU'qUÁ :ÁU”K—U' QKU GKw H KU—qN U' UZ HkÁHN JK0KYk“NS UZ bi “U U'U—N “U isiCS Y :—: :0qN ÁU”Kk“N ÁK 0:9U»: UÁ0:e 9U0f:“: ÁU— —UH kqk“: : R:—:0:Á É 0NZN0:“: ÁNZUH'UHU'qU U' K': Yk0Nq:

2:

ÁKU—qU “U 2N—U'»N zk”KU—N:S gZfgH á :——:­’Z:S H :q:“N— “U 5 k9:Á f: N—k”k':“N :ÁkHkÁHNS 'KH U—NÁ:Á ZUÉU'“:ÁS “UÁ“U :QKUZZ: QKU ZU 0N'GK'“U 0N' K' 0K—: “U K' YKU9ZN “U HkÁk’' U' JK0KYk“NS : Z:Á QKU ZU f:0U' :ZZU”:“N : 0N'N0k“:Á G:H kZk:Á “U 0f:YUqN'UÁ

JN“:Á Ák' UH 9:—”N 0Nk'0k“U' U' :Gk—H : — QKU “NÁ N

q—UÁ :çNÁ “UÁYKwÁ “U Z: HKU—qU “U 5k9:ÁS ÁU—>: HKU—qN U' GU—N» “KUZN U' K' U'G—U'q:H kU'qN 0N' K' q:Z Mk0U'qU BK:—k0:Y:S :Z QKU UZ 0N—N'UZ T'qN'kN á UZke Á:—kN X: Z QKU HK0fNÁ 0N'Ák“U—:' 0NHN UZ QKw :9:qk’ : á N9UÁ U' ñ —k0 :VS “U Z:Á GKU—»:Á “U j:—:»:S f:9>: H :'“:“N U' ÁK YU—ÁU0K0k’' 2 : ÁKU—qU “U RN'0UY0k’' BN'»%ZU» q:H9kw' f: UÁqkHKZ:“NS YN— ÁK q—kÁqU “UÁe qk'N “ kFU—Á:Á ZUÉU'“:ÁS É: QKU :Z Y:—U0U—S q—:Á UÁq:— N0KZqN H %Á “U 0K:—U'q: :çNÁS qNY’ 0kU—q: FU» 0N' UZ ”U'U—:Z 4 :qkFk“:“ 3NZN—»:'NS 0K:'“N ÁU U'0N'q—:e 9 : UÁ0N'“k“N U'q—U ZNÁ H :qN——:ZUÁ “U JK—H U—k'N

aOc

R15Rñ 43JT4R 1T x 2gxg4íT íg2 R)5)4g2 á)ág3

• êR : —: H 9 : RN'0UY0k’'S íkNÁ qU f: q—:k“N ZN “UZ B U' U—:Z 5k9:Á

M :H NÁ : : ——U”Z:— “U K': FU»

M :H NÁ : Á:Zk— “U UÁN[S Y:—U0U QKU ZU “k­N

——k’ :0qN ÁU”Kk“N 'NÁ ZN 0KU'q: 7 T

2 N QKU N0Ke

“U T —H : Á R f kqqÉ n

BN'»%ZU» qkqK9U’S GKw : “U0k— :Z”NS É 3NZN—»:'N 0N'qk'K’ ê• 4 N YU—“:e HNÁ qkUHYN• [ x “k—k”kw'“NÁU :Z YUZNq’'S Y:—:“ NÁ ZNÁ UÁq—k9NÁS N—“U'’ U' ÁU0Nn ê• J —: k”:' Z: ÁN”:D T Q K > UÁq% K': 0Uk9: M:H NÁ : Á:Zk— :U UÁq: F : k' : [ RN'0UY0k’' BN'»%ZU» 0NHY—U'“k’ 0NHN K' :9kÁH N “U ru :çNÁ YKU“U

0U——:—ÁU

FkNZU'q:HU'qU U' ÁU”K'“NÁ

g' ÁkZU'0kN 0NZ”:—N'

: BN'»%ZU»S • É: :'0k:'N• S “U Z: 0Uk9: É U' T Zq:”—:0k: U^YZk0:—N' 0Ne HN f:9>:' FU'”:“N Z: H UH N—k: “U 5k9:Á x : U' 'KUÁq—N Ák”ZN ÁU “U9US ÁN9—U qN“NS : Z: ZZ:H :“: ê'NFUZ: fkÁq’—k0:[ S Z:Á ÁUH 9Z:'»:Á H %Á N HU'NÁ ZU”U'“:—k:ÁS U' Z:Á QKU FUHNÁ H YFU—ÁU q:'qN : á N Z>F : — 0NHN : áN9UÁS U' K' UÁ0U':—kN ÁUH k9%—9:—N É QKU f:Áq: 0kU—qN YK'qN ÁKYN —U0—U:— U' ÁK qkUHYN “N' 5:H ’' - : “UZ M:ZZUe1'0Z%'

4 N N9Áq:'qU QKke

»% K': “U Z:Á H %Á qUH Y—:':Á —U0N'Áq—K00kN'UÁ Z: “U9:H NÁ :Z UÁ0—kqN— FU'U»Ne Z:'NS fNÉ k'qU—':0kN':ZH U'qU 0N'N0k“NS n h ú S h D S R t n h G dF ú h d . X'

U' R:—:0:Á

U' iatcV QKUS :ZZ% U' ZNÁ GUZk0UÁ :çNÁ “U iabtS FkFkU'“N U' ,:—>ÁS É 0N'q:'“N ÁNZN FU'qk0K:q—N :çNÁS UÁ0—k9k—>: ê2 :Á ZgqXgH íèZè;gOgH0 M “U “’'“U U^q—:UH NÁ ZNÁ Ák”KkU'qUÁ Y :Á:­U Án ( U0f: “U Z: ÁNH 9—: “U Z:Á HN'q:ç:ÁS “UZ FkU'qN “U ZNÁ —>NÁS “U Z:Á UÁ0:H :Á :»KZUÁ “UZ 0kUZNS ZZU”:

ÁN9—U M kZZ: “U R K—: Z: 'N0fU ZU'q: É

QKkUq: . KkUq: É ZU'q: ÁN9—U Z: 0kK“:“ UH Y:FN—U0k“:

, N — Z: q:—“U H %Á “U

Z: H kq:“ “U Z: ”K:—'k0k’' f:9>: Ák“N “UÁq:0:“: Y—U0kYkq:“:H U'qU f:0k: 3:' 7K:' “U ZNÁ - N——NÁ T ZN Z:—”N “U Z:Á 0:ZZUÁ ÁNH9—>:Á ÁU N>:' ZNÁ ”—kqNÁ ÁNZkq:—kNÁ “U ZNÁ 0U'qk'UZ:ÁS É 9 : ­N Z: 'N0fUS H :“K—: “U qN“:Á Z:Á UÁq—UZZ:ÁS :YU':Á Ák :—e “ >:' K': QKU Nq—: ZK» YUQKUç: U' UZ YN9Z:“N É :Z”K':Á GN”:q:Á U' Z: Á:9:': :9kU—q: á N9UÁ k' F:“>: 0N' ÁkUqU H kZ Z:'0U—NÁ

3kUqU H kZ 0:9:ZZNÁ 0U——U—NÁ U'

:F:Z:'0f: ÁN9—U ZNÁ 0:HYNÁS É ÁN9—U UZZNÁS ÁkUqU H kZ “k:9ZNÁ GU—N0UÁS É U' ÁKÁ H:'NÁS ÁkUqU H kZ :—H :Á “U G—>N fkU——N HN—q:Z J N “: Z: q:—“U UÁqKFkU—N' Á:ZkU'“N Z:Á ”U'qUÁ QKU UH k”—:9:' “U H kUe “N

2 : Á:9:': ÁU ZZU'’ “UZ “kÁY:—:q:“N HNFkHkU'qN “U Z: GK”:

H :Á:S YN— “kÁqk'qNÁ —KH 9NÁ ÁU k9:' ÁK “k'U—N

3NZNÁS U'

T '”KÁqk: “U ZNÁ fNH 9—UÁ YN— Á:ZF:—

T ' ”K Áqk: U' ZNÁ ”UÁqNÁS U' Z:Á FN0UÁS U' ZNÁ ÁkZU'0kNÁ

3U k9:'

qN“NÁ T '”K Áqk: “U Z:Á H K­U—UÁ 0N' UZ —:0kÁHN “U ÁKÁ fk­NÁ : Z: UÁY:Z“: T ' ”K Áqk: “U ZNÁ :'kH:ZUÁ 9ZUÁ

ñ ' 9K——kqN ”—kÁ 0:—”:“N “U 'kçNÁ É “U H KUe

g' qN“:Á Z:Á 0:—'UÁS U' qN“NÁ ZNÁ N­NÁS U' Z: Y—NGK' “k“:“ “U Z:Á

:ZH:ÁS UZ :H :—kZZN —UÁYZ:'“N— “UZ HkU“N á N FUÁ k'F:“>: 3U :9:' “N':9: qN“N

2 : qkU——:S ÁUH 9—:“: Z:—”NÁ :çNÁy Z: FkU­: 0:e

Á:S “N'“U U—: “KZ0U UÁq:—ÁU UZ qkUHYN N0kNÁN ZNÁ :——:Áq—:9: Y N— ZNÁ :k—UÁ

ñ ' G—>N FkU'qN “U H KU—qU

T ' Ák:9 : ' UÁq:— ZU­NÁS ÁU— q—:'ÁYN—q:“NÁ H kZ:”—NÁ:H U'qU ( K >:' “UÁ0N—:»N':“NÁ

á NFUÁ k' F:“>: 0N' ÁkUqU H kZ Z:'0U—NÁ

7)3g -

B)-gjeJTáT4g5T

g' M kZZ: “U R K—: Z:Á 0:Á:Á UÁq%' F :0>:Áy Z: 0kK“:“ “UÁkU—q: T Z Y—Ue 0kN “U ZNÁ 9kU'UÁS “U Z: 0NHN“k“:“S ZNÁ YN9Z:“N—UÁS U'ZNQKU0k“NÁ “U qUe ——N—S ÁU f:' qK”:“N Y :—: Á:ZF:— Z: Fk“: Y—U0:—k: 0NÁ H kÁU—:9ZUÁ

3’ZN QKU“:' K'NÁ YNe

T ' “ :' YN— ZNÁ —k'0N'UÁS 9KÁ0:' Z: ÁNH 9—:S qUHU' f:e

9Z: — U' FN» :Zq:S ÁU YU—0:q:' “U Á> HkÁHNÁ 0N' :ÁNH 9—N É ZUÁ Y:—U0U QKU Z: Fk“: ÁU ZUÁ f: k“NS G:q:ZHU'qUS 0:Hk':“N 0N' ZNÁ Nq—NÁ

ñ ' : HU'“k”:S

:Z YkU “U K' %—9NZS H:Á0: ZU'q:HU'qU K': G—Kq:S K' 'kçN ZZN —: “UÁ0N'ÁNe Z:“N 0NHN Ák UZ HK'“N GKUÁU : ÁU— “UÁq—Kk“N 2NÁ fNH 9—UÁ H N—k—%'S ZNÁ 0:HYNÁ ÁU—%' q:Z:“NÁS Z: 0kK“:“ qN“: :—“U—% “U K' GK U”N 'N0qK—'NS U' UZ QKU ÁU :“kFk':—%' Z:Á ÁNH 9—:Á “UZ 9:kZU “U ZNÁ “k:9ZNÁ 3kUqU H kZ 0:9:ZZNÁ 0U——U—NÁ U' :F:Z:'0f: ÁN9—U ZNÁ 0:HYNÁ g' UZ GN'“N “U Z:Á 0:Á:ÁS ZNÁ FkU­NÁS ZNÁ QKU f:' FkFk“N Z:—”NÁ :çNÁ F kF k— ':“kU H %Á 'K'0:

3kU'qU' 0N' “UÁUÁYU—:0k’' QKU ZNÁ fNH 9—UÁ É:

É qkU'U' Z:Á YKYkZ:Á :0NÁqKH 9—:“:Á : Z: qkU——:S ÁkU'qU QKU É: 'N YN“—% 'N Á:9—%' f:0U— Nq—: 0NÁ: QKU “UÁq—Kk—ÁU H!qK:HU'qUS É qUHU' QKU ÁKÁ Fk“ :Á ÁU:' K' YU0:“N fN——U'“N QKU 0:Áqk”: K' “kNÁ kH YZ:0:9ZU 2 : qkU——: “U MU'U»KUZ: F: : ÁU— “UÁq—Kk“:S É ZNÁ fNH 9—UÁ fKÉU'S fKe ÉU' 0N' Z: N9Áqk':0k’' “U ZNÁ ZN0NÁS “U ZNÁ UH Y:FN—U0k“NÁS qUHkU'“N QKU UZ UÁQKUZUqN ÁU ZUÁ F:É : : UÁ0:Y:— “U Z: 0:—'U 2 N Á QKU f:' QKU“:“N • k'F%Zk“NÁS H K­U—UÁ F:ZU—NÁ:ÁS :'0k:'NÁ QKU “UÁU:' H N—k— Y :—: “UÁ0:'Á:— “U ZNÁ fN——N—UÁ•

'N 0NHU'S 'N q—:9:­:'S

'N FkFU'S UÁq%' UÁYU—:'“N Z: HKU—qU ÁU”K'“N Y N — ÁU”K'“NS Z: ÁkU'qU' 0—U0U— 0NHN K': H :ZwGk0: YZ:'q: T ÁNH :“NÁ : Z:Á YKU—q:ÁS 0N' Z: Fk“: 0N'0U'q—:“: U' ZNÁ N­NÁS f:' FkÁqN Z: ¡ZqkH : 0:——Uq: 0:—”:“: “U 'kçNÁ QKU ÁU k9:S Z: ¡ZqkH : UÁY:Z“: “U GK”kqkFN QKU ÁU 9N ——:9: U' K' —U0N“NS É Z:Á —N'“:Á “U ÁNZ“:“NÁ —UYKe 9Zk0:'NÁ QKU F:' YN— Z:Á 0:ZZUÁ “U Z: 0kK“:“ Ák' f:9kq:'qUÁS É “UÁYKwÁS qN“N UZ “>: :QKUZ ”—:' ÁkZU'0kN fN——k9ZU “U Z:Á 0NÁ:Á Ák' Fk“:S “UZ 0kUZN ÁNZkq:—kN ÁN9—U UZ 0:HYN k'H ’FkZ “UZ 0:HYN 9 : ­N UZ 0kUZN kH Y:Ák9ZUS “UZ FkU'qN QKU f:0U ÁN':— Z:Á fN­:Á 3kUqU H kZ Z:'»:Á “U G—>N fkU——N HN—q:Z , N — Z: 'N0fUS Z: ÁNH 9—: ÁU ZZU': “U G:'q:ÁH :Á

í KU'“UÁ “U q:9:0N

—N­N —NH YU' Z:Á qU­:ÁS Y:Á:' Y:ÁNÁS Z:Á ”:ZZk':Á :Zf:—:QKU:'S K' YU——N Z:“—: 0NHN : ZNÁ :Y:—U0k“NÁ

T —“ U Z: ZK» “U ÁU9N “U'q—N “UZ 0:ÁU—’' “Ue

ÁkU—qNS É Z:Á YN0:Á ”U'qUÁ 'N YKU“U' “N—H k— ZZN

4 N f:É ZK':

R:'q: K' ”:e

3U NÉU Z: FN» “UZ 0U'qk'UZ:S QKU ÁU F: “:'“N qKH 9NÁ YN— ZNÁ U0NÁ T Ze

”Kkw' “k0Un

êá NFUÁ FkU'U[S É K': FkU­:S —NÁq—N “U qkU——: :”—kUq:“: É

N­NÁ “U :”K: q—:'QKkZ:S qN“: UÁq—UHU0k“:S ÁU YU—Ák”': g' ZN :9kU—qN “U Z: Á:9:':S :Z—U“U“N— “U Z:Á GN”:q:ÁS ZNÁ UÁ0:ÁNÁ ÁNZe “:“NÁ “U Z: ”K:—'k0k’' FUZ:' É 0N'FU—Á:'

2 N Á —UÁYZ:'“N—UÁ “U Z:Á ZZ:e

H :Á Y—NÉU0q:' É U'q—UHU»0Z:' Z:Á ÁNH 9—:Á U' K' 0NH YZk0:“N qU­k“N T Q K UZZN Á fNH 9—UÁS “U qN“NÁ ZNÁ U^q—UH NÁ “ UZ qU——kqN—kNS —UK'k“NÁ Y :—: Z: “UÁq—K00k’' “U Z: ”KU——:S ÁU f :9Z:9:' 0N' :H N— “U ÁKÁ ZK”:—UÁ “UÁq—K>:' ZNÁ K'NÁ : ZNÁ Nq—NÁ K' YN0N k'0N'Á0kU'qUHU'qU

3U

3k' QKU—U—ZNS

ÁU f :9>:' FU'k“N “U ÁKÁ qkU——:ÁS É UZ ­KU”N 0N' Z: H KU—qU ZUÁ “:9: Z: q—kÁqU»: “U 'N FU—Z:Á H%Á , N — ÁN9—U Z: Á:9:': “U Z: M kZZ:S YN— ÁN9—U UZ GKU”N É Z:Á 0N'FU—Á:0kNe 'UÁ “U ZNÁ ÁNZ“:“NÁS GZNq:9: Z: fKH U“:“ “ UZ YUZk”—NS QKU f:9>: “U­:“N Z: 0kK“:“ 0:Ák “UÁkU—q:

aPP

R 15 Rñ 43JT4R 1T x 2gxg4íT íg2 R)5)4g2 á)ág3

E;­; f Y;­; ké é%6»—wF»é¿;— xfk xF­ék ü HFé¿;— ­fxxf—V; xfk ';­ékR íU'q—N “U 0:“: 0U—U9—NS :KU UZ ÁKUçN k9: : ”:':—S K' “w9kZ U0N 0:'e q:9:S 0NHN K' :ZU—q: “U 0:H Y :' :y êá NFUÁ FkU'U[ S É UZ “ N—H k— ÁU :fKe ÉU'q:9: É K' 0:ZNG—>N Á:0K“>: Z: 0:—'U g Z 0kUZN ÁU “ UÁYU­:9: Y:—U»NÁ:HU'qU qN“:Á Z:Á 0NÁ:Á

g Z ÁNZ k9: :ZqN É ÁK ZK» 9:ç :9:

2 NÁ N­NÁ 0N'FU—”>:' U' Z: fN'“N':“: “UZ 0:Hk'NS “U

“N'“U ÁU UÁYU—:9: QKU ÁK—”kU—:' ZNÁ k'F:ÁN—UÁ T 0:“: ÁU”K'“N UZ :'e Ák: NHk'NÁ: 0—U0>: á U—' :—“ N 0N'q:9:n K'NS “NÁS q—UÁ S Ák' N9­UqNS Y :—: “ kÁq—:U— ÁKÁ 'U—FkNÁ “U :QKUZZ: :qU'0k’' k'ÁNYN—q:9ZU q>:' ZNÁ YKZÁNÁ 9:qkU'“N 0NHN 0:HY:':Á

2 N Á fNH 9—UÁ ÁU'e

2 N Á H %Á YUQKUçNÁ —Kk“NÁ qNe

H :9:' K': Ák”'kGk0:0k’' HN'Áq—KNÁ: ‘á N F U Á k' F:“>:D ( : 9 >: QKkU'UÁ ÁU :q:—U:9:' U' “UÁ0K9—k— :K”K—kNÁ

g' UZ HN“N 0Ne

HN 0:>: K': fN­: YZ:'U:'“N U' UZ :k—US U' Z: “k—U00k’' QKU qNH :9: UZ FKUZN “U K' Y %­:—N S U' Z:Á GN—H :Á QKU —UFUÁq>: K': 'K9U U' UZ fN—k»N'e qUS 0—U>:' f : ZZ: — :FkÁNÁ “U QKU k9:' : H N—k— N : ÁU— Á:ZF:“NÁ 3N9—U Z: Á:9:': :'0f: U—:' K' YKç:“N “U fNH 9—UÁ U'q—U”:“NÁ : Z: HKU—qU T Z H U“kN“>: UZ ÁNZ 0:Z0k':9: Z: qkU——: :H :—kZZ: É f:0>: F k9 —: — UZ q—:Áe ZK» “U Z:Á 0NÁ:Á 0NHN ÁN9—U UZ GKU”N R NH U'»:9: : YNÁUU—ZNÁ Z: H N“N——: “UZ 0:ZN—S “U Z: G:qk”:S “U ZNÁ 'U—e FkNÁ É “U Z: UÁYU—: “UÁUÁYU—:“: T Z Gk'S K' ”—kqN “U K': —UÁN':'0k: k'fKH :': ZNÁ UÁq—UHU0k’ : qN“NÁn • ‘T f > UÁq%'D íU

‘T f > FkU'U'D

Z: fN'“N':“: YZU': “U %—9NZUÁ 0NHU'»:9:'

: “UÁ9N—“:—

0NHN

fN—H k”:ÁS 0NHN :'kH :ZUÁ YU—ÁU”Kk“NÁS 0NHN :”K: k'0N'qU'k9ZUS ­k'UqUÁ k''KH U—:9ZUÁ U' q—NYUZ

R:Ák “UÁ'K“NÁ É NÁ0K—NÁ 0NHN ÁKÁ 0:9:ZZNÁS U'

U Z ”:ZNYU f:0>:' K': ÁNZ: H:'0f:S Á:ZFN Z: fN­: “U Z: Z:'»: QKU UZ ÁNZ U'0U'“>: 3U FU>:' F U' k— k'Hk'U'qUÁS 0NHY:0qNÁ 0NHN :q:­N UÁY:'q:“NS :——:Á:e “N—UÁ 0NHN 0—U0kU'qU ‘3kUqU H kZ 0:9:ZZNÁ U' :F:Z:'0f: ÁN9—U ZNÁ 0:H YNÁD RN' N­NÁ “UÁN—9kq:“NÁS ZNÁ ÁNZ“:“kqNÁ ZNÁ FU>:' ZZU”:—S k——UÁkÁqk9ZUÁS 0Ne HN K': GK U—»: “U Z:Á 0NÁ:Á 2 : q—NY: “UÁ0:—”’ ZNÁ GKÁkZUÁ

T Z”K' NÁ ­k'UqUÁ 0:ÉU—N'

2 NÁ “UH %Á

Y :Á:9 :' ÁN9—U UZZNÁ É 0N'qk'K:9:' 2 N Á qk—NÁ ÁU :fN”:9:' U' UZ q—KU'N “U Z: 0:9:ZZU—>: Z:':“ : : Z: 0:——Ue —: GK—kNÁ: x : 'N ÁU FU>: Z: fN'“N':“:S 'k ZNÁ %—9NZUÁS 'k Z: Á:9:':S Ák'N :QKUZZ: H :'0f: NÁ0K—:S :QKUZZ: ZZK Fk: NÁ0K—:S ÁN9—U Z: QKU Z:Á Z:'»:Á :—e “>:' 0Z:—:Á 0NHN ZZ:H :Á x

:Á> 0NHN Z: NZ: ZZU”: É Y:Á: ÁN9—U Z:Á YkU“—:Á É Y—NÁk”KUS :Á> Z: 0:e

9 :ZZU —>: “U á N FUÁ ZZU”’ É GKw : 0fN0:— 0N'q—: Z:Á Y:—U“UÁ “U Z:Á 0:Á:ÁS : ZN Z:—”N “U Z:Á 0:ZZUÁS :Z Nq—N U^q—UH N “U Z: Á:9:':S ‘3kUqU H kZ Z:'»:Á “U G—>N fkU——N H N—q:ZD 2:

k”ZUÁk: YU'KH 9—NÁ: UÁq:9: ZZU': “U ”U'qUÁ

2 N Á fU—k“NÁS —U0kw'

ZZU”:“NÁS É:0>:' ÁN9—U UZ ÁKUZNS É ZNÁ :'0k:'NÁS Z:Á H K­U—UÁS ZNÁ 'kçNÁS qN“N UZ —UÁqN “U ZNÁ f:9kq:'qUÁS “U —N“kZZ:ÁS —N“U:9: :Z 0K—:S QKU “UÁ“U UZ :Zq:— “k—k”>: Z:Á N—:0kN'UÁ

7)3g -

B)-gjeJTáT4g5T

])SI-:« VUSC-C • á;g D;è q è F fH D • —K”>:' qN“:Á Z:Á 9N0:Á :'”KÁqk:“:Á ü aèqHèZgy;f) g­Zfíyè;wI D ü á;g D;è q è F fHD ü LyEZZg IgywyfqgZ ü á;g D;è q è F fH D 1'“UYU'“kU'qUHU'qU “UZ —U»N U' 0NH¡'S :Z”K'NÁ kH YZN—:9:' : íkNÁ U' N—:0kN'UÁ kH Y—NFkÁ:“:ÁS 0N' ZNÁ 9—:»NÁ U' 0—K» É ”NZYU%'“NZU UZ YUe 0fN “U K': H :'U—: “UÁUÁYU—:“: • íkNÁ H>NS QKU UÁq%Á U' UZ 0kUZN

‘3 %ZF:' N ÁD

‘3%ZF:'NÁS í kNÁ H >ND

í U :GK U—: 0NHU'»:9:' : ZZU”:— ZNÁ ”—kqNÁ Á:ZF:­UÁ “U ZNÁ Z:'0U—NÁ

3k'

:—qk0KZ:— Y :Z: 9 —: UHkq>:' :Z:—k“NÁ —N'0NÁ É Y:FN—NÁNÁ ÁUH U­:'qUÁ : ZNÁ QKU ZNÁ ”:':“U—NÁ UHYZU:' Y:—: :——U:— UZ ”:':“N É :q—NYUZZ:—ZN 2 NÁ ”—kqNÁ :GK U—: É Z:Á N—:0kN'UÁ :“U'q—NS U' Z: —UÁN':'0k: “U Z: ':e FUS 0—U:9:' K': :qH’ÁGU—: U'ZNQKU0U“N—: ‘á N F UÁ k'F:“>:D JN“NÁ ZNÁ QKU —U»:9:' QKU“:—N' U' ÁkZU'0kN

BNZYUÁ GN—H k“:9ZUÁ —Ue

ÁN':—N' U' Z: YKU—q:S 0NHN Ák :9:qkU—:' 0N'q—: UZZ: K' q—N'0N “U %—9NZ g —: K' ”NZYU HN'’qN'NS —UYUqk“N U' qkUHYNÁ k”K:ZUÁ É ÁU0NS QKU ZUF:'e q:9:' K' U0N Y—NZN'”:“N U' Z:Á Y:—U“UÁ ”—KUÁ:Á 3U ÁU'q>: UZ 0fNQKU “U K': YUÁ:“: Fk”: 0N'q—: ZNÁ 9:qkU'qUÁ

gZ ”NZYU

0N'qk'KN —UÁN':9: É 0—K­>:' ZNÁ FkU­NÁ fkU——NÁ “U Z: 0U——:“K—:

JN“NÁ

Gk­: 9 : ' ZNÁ N­NÁ U' :QKUZZ: YKU—q:S QKU U—: ÁK ¡ZqkH: “ UGU' Á:y U' :QKUe ZZ: YKU—q:S QKU k9: : “:— Y:ÁN : Z: HKU—qU , N — ¡ZqkHNS 0N' K' GKU—qU 0—K­k“NS Z: 0U——:“K—: 0U“k’ É Z:Á fN­:Á ÁU :9—kU—N'

ñ ' NZU:­U “U fNH9—UÁ ÁU Y—U0kYkq’ YN— U'q—U UZZ:ÁS K' ÁNZN ”—ke

qN “U UÁY:'qN ZZU'’ UZ —U0k'qN 2 N Á k'F:ÁN—UÁ :9:q>:' ÁKÁ :—H :Á ÁN9—U qNe “N ZN QKU UÁq:9: : ÁK :Z0:'0Un FkU­N

UÁY:Z“:Á “U H K­U—S 9Z:'0:Á 0:9U»:Á “U

2 : HU»0Z: “U FN0UÁ —UÁK—”>: k' “kÁ0U—' k9ZUn Z: “U ZNÁ QKU HN—>:'S

Z: “U ZNÁ QKU —U»:9:'S Z: “U ZNÁ QKU :KZZ:9:' “U HkU“N

á :H 9N ZU:9: K'

”—KYNS UZ 0KU—YN “U K' 'kçN —U9Nq’ ÁN9—U UZ :Zq:— É U0f’ Y N— qkU——: qNe “NÁ ZNÁ 0k—kNÁ É Z:Á GZN—UÁ x

“U Y—N'qNS qN“NÁ :QKUZZNÁ “UHN'kNÁ Z:'»:“NÁ : “UÁq—Kk— 0UÁ:—N' U'

ÁK N 9—: É QKU“:—N' k'H’FkZUÁS FkU'“N f:0k: Z: U'q—:“: 0NHN qN“NÁ ZNÁ “UH %Á QKU ZZU':9:' UZ qUHYZNS É 0:Ák 0N' ZNÁ H kÁHNÁ N­NÁ :'”KÁqk:“NÁ “U qN“NÁ ZNÁ “UH%Á ñ ' fNH 9—U 0—K»:9: UZ KH 9—:Z

3N9—U K' 0:9:ZZN 'U”—NS UZ YUZN —N ­ke

»NS Z: ':—k» ”:'0fK“:S ZNÁ N­NÁ 0Z:—NÁS U' UZ YKçN Á’Zk“N Z: Z:'»: 3U NÉ’ K': FN» H :—qk—k» :“ :n • ‘ á NFUÁD í Uq—%ÁS : YkUS YU'Uq—’ K' UÁ0:ÁN ”—KYN “U fNH 9—UÁ —U0kNÁ QKU ZU f:e 0>:' UÁ0NZq: gZ 0:9:ZZN 'U”—N Fk'N : “UqU'U—ÁU U' HU“kN “ UZ: ':FU 2 N “ UFN—:9:' 0N' Z:Á H k—:“:Á H kU'q—:Á ÁU YU—Ák”':9:' qUH 9Z:'“N “U :'”KÁqk:

T Q K wZ U—: áNFUÁS UZ :HN “U Z: ZU”k’' k'GU—':ZS UZ fk­N “UZ

ík:9ZNS Z: Y—kH U—: Z:'»: “UZ 2Z:'N

R15Rñ 43JT4R 1T x 2gxg4íT íg2 R)5)4g2 á)ág3

aPg

4 : “ kU f: Á:9k“N “UÁYKwÁ “U -;yw ;è CHZg; hfEy;fM —U0—U:—'NÁ 0N' q:'q: GK U—e »: É “—:H :qkÁH NS 0NHN wZ ZN fk»NS : 7NÁw JNH %Á áN9UÁS QKU U'q—: :Á>S H U“k:'e qU Z: H :”k: “U Z: YZKH : “U ñ Á Z: — U' Z: ZkqU—:qK—: K'kFU—Á:Z 4 k ÁkQKkU—: z y FH hhFhn

t S í S F . YU—qU'U0kU'qU : Z: Ák”KkU'qU ”U'U—:0k’'S 0N' ÁK 'NFUZ: & T èUEHM EZ

C ;èYg ZZè0M Y : —: 0KÉ: UZ:9N—:0k’' KqkZk»:—>: Á:”:»HU'qU ÁKÁ —UÁ:9kNÁ “U 9KU' YÁkQKk:q—:S :K':“NÁ : ÁK 9KU' QKUf:0U— ZkqU—:—kN 3k' UH 9:—”NS É :ZZ% Y N— UZ :çN iarCS É : Z: Nq—: N—kZZ:S Nq—: YZKH :S Z: “UZ UÁ0—kqN— É YNUq: :ÁqK—k:'N n

tzDIRD

u n M dI XisaX- asmGVS —UY:—:—>: U' áN9UÁ 9 : e

­N Nq—: G:0Uq:S Z: U'q—:ç:9ZUS É 9 :­N UÁqU Y—kÁH : UÁ0—k9k—% ê2 : cg;”HígZg è EZ UE;OgOE;è T èF EH [ X- w^k0NS iarCVS “U HK0fN HU'NÁ F :ZN — ZkqU—:—kN QKU Nq—:Á “U ÁKÁ N9—:ÁS É QKU ÁU :9—U 0N' UZ ÁN'UqN QKU —UY—N“K­kH NÁ H %Á :——k9:

í U UÁq:

N9—: Y—N0U“U UZ Ák”KkU'qU Y :Á:­U n R N——U Z: “kZk”U'0k: YN— UZ 0:Hk'N “U Z: 0NÁq:

. KU“:' :q—%Á 2K:'0NS

T FkZwÁS R K“kZZU—NS 2 K :—0:S 4 : F k: É R:Áq—NYNZS M U”:“UN U' Z: —>: É 5 k9 :e “UNS :ZZ% “UZ:'qU “U ZNÁ N­NÁS G—U'qU : Z:Á H :—U­:“:Á FkNZU'q:Á É Z:Á ”:e FkNq:Á QKU ZZU':' UZ 0kUZN “UZ - : — R:'q%9—k0N

( :Áq: Y :Á:— YN— 2 K ” N Z:

:H K —:ZZ:“: É ZZU” :— : Z: 0:Ykq:Z H :—>qkH : “U 2 : RN—Kç: • =.Kw Q K U——%' UÁNÁ fNH9—UÁo • ÁU Y—U”K'q: : Á> H kÁH : Z: 9KU': :'0k:':•

ñ ' fk­N QKU qU'>: F:—’'S ZN Fk Y :—qk— f:0k: UZ H :— ,U'Áw QKU

UZ H :— 'N “ UFKUZFU Y—U'“:Á q:' 0:—:Á x :0U—qw íNç: - :' KUZ: “U Z: 1”ZUÁk:S QKU ÁU f: YKUÁqN ÁKÁ H U­N—UÁ q—:YNÁS ZkH YkNÁ É “UÁF:>“NÁS 0N' ÁK Y:çKUZN :q:“N : Z: 0:9U»: U' “NÁ 'K“NÁS : Z: F kU ­: KÁ:'»: :ÁqK—k:':S ÁU Y—UÁU'q: “N'“U Z: k'“k0:'

T ZZ> FU H K0f:Á

9:' “ U—:Á É H K0fNÁ UÁ0K“NÁS HK0fNÁ fNH 9—UÁ “U K'kGN—H US HK0f:Á 0—Ke 0UÁ É HK0fNÁ YU':0fNÁ

x K' ”—:' —UÁYUqN Y :—: UZZ:

x K':Á Y :Z:9—:Á

”—:FUÁn • 3kw'qUÁU KÁqU“S ÁUçN—: 5UYkqU' Z: ZU0qK—: “UZ “N0KHU'qN U' UZ QKU ÁU UZN”k: : JNH %Á áN9UÁ H KU—qN U' 0:H Y:ç:S G—U'qU :Z U'UHk”NS YN— ZN QKU ÁU ZU :Á0kU'“U É ÁU ZU “: : Z: H :“—U K': YU'Ák’' “U s mCt —U:ZUÁ “U FUZZ’' :Z :çNS :q—:ÁNÁ “U Z:Á Y:”:Á QKU 'K'0: —U0k9k’ UZ fk­NS F:—k:Á 0—K0UÁ “UZ - w—kqN “U B K U——: É UZ ”—:“N k'H U“k:qN :ú “U 0N—N'UZ QKUS YN— ÁU— “ k”'k“:“ É 'N UH YZUN UZ “U 9 —k” : “ kU — U' :QKUZZ:Á GU0f:ÁS —UÁKZq: ':“: HU'NÁ QKU UZ ”—:“N “U - : e —kÁ0:Z “U R:H YN

RNH N UÁNÁ fN'N—UÁ É Y—U9U'“:Á Y:Á:' U' UÁqU :0qN :

Z: H :“—US —UÁKZq: ÁU— UZZ: Z: - :—>Á0:Z: • ‘. K w - :—>Á0 :Z: 'k QKw N0fN 0K:—qNÁD RKUÁq: q—:9:­N 0N'FU'0U—Z: Y:—: U'q—U”:—Z: UZ 'NH 9—:H kU'qNS kH YNe 'U—Z: ú: Á 0—K0UÁ É —U'“k—Z: fN'N—UÁ “U H :—>Á0:Z: g' F:'N ÁU ZU 0K:“—:' ZNÁ NGk0k:ZUÁ

g' F:'NS 0K:'“N Á:ZU : Z: 0:ZZUS

: Z: Y KU—q: “U Nq—N 0K:—qUZ ÁU ZU 0K:“—:' ZNÁ ÁNZ“:“NÁS —UZKH 9—:'qUÁ Z:Á 9:ÉN'Uq:Á , N — UZ —NÁq—N :YU—”:H k':“N ZU F:' —N“:'“N Z:Á Z%”—kH :Án • x N 'N Ák—FN Y :—: UÁq:Á 0NÁ:Á JkU'U —:»’'

2 : Á H :“—UÁ 0NHN - :'KUZ: “U Z: 1”ZUÁk:S 0NHN :QKUZZ:

Nq—: H :“—U :ÁqK—k:': 0KÉN fk­N GKw R :—“U':Z U' 3UFkZZ: É Á:9kN U' qNe “:Á Z:Á 0%qU“—:ÁS Á:9U' Y : —k— Á:'qNÁ É fw—NUÁS YU—N 'N Ák—FU' Y :—: UÁ:Á 0NÁ:Á

1”'N—:' UZ Y U—kGNZZN É ZNÁ —:'”NÁ ÁN0k:ZUÁ

aPi

7)3g - B)-gjeJTáT4g5T

íNç: - :'KUZ: “U Z: 1”ZUÁk:S Z: - :—>Á0:Z:S Z: FkU­U0kq: 0:—”:“: “U 0—Ke 0UÁ É fN'N—UÁS ÁU UÁ0:9KZZU “U Z: YNHY: NGk0k:ZS FKUZFU : Z: “kZk”U'0k: É “K—:'qU UZ 0:Hk'N “U TÁqK—k:ÁS H %Á QKU U' ZNÁ Yk'NÁS U' ZNÁ 0:Áq:çNÁS U' UZ —N9ZUS U' UZ :0U9NS U' ZNÁ :—”NH:ZUÁS U' ZNÁ QKU ÁU “UÁfkZ:0f:' Z:Á 'kUe 9Z:ÁS U' ZNÁ 0:Hk'NÁ “UZ NÁN É U' Z:Á 0KH 9—UÁ “U qkU——: :“U'q—NS ZZUF: ZNÁ N­NÁ Gk­N Á U' ZNÁ 0:ÁU—>NÁ “U Z: 0NÁq:S U' ZNÁ NZU:­UÁ QKU :Á:Zq:' f:Áq: UZ 0:Hk'N É U' qN“N fN—k»N'qU “UZ - : — R:'q%9—k0N YN— “N'“U Y:—qk’ UZ fk­N UH k”—:'qU QKU :'qUÁ GKw YkZNqN É ÁNZ“:“N gÁ Z’”k0NS YN— Nq—: Y:—qUS QKU UZ “—:H%qk0N U'G—U'q:H kU'qN U'q—U áN9UÁ É á Ne Z>F:—S k'ÁYk—:ÁU N9—:Á q:' UZ:9N—:“:Á U' UZ qU——U'N “U Z: —UY—UÁU'q:0k’' qU:q—:ZS 0NHN & nZ FgfZE OE T èFEH[ “U z —: ' 0 kÁ0 N RKUF:Á R:'0k'N X- w^k0NS z R g iaumVS “U UÁ0U'kGk0:0k’' K' q:'qN Y—NZk­: É UÁNqw—k0:

x q:H9kw' :Z 3wYqkHN T—qU

5 Ue

0KU—“N “U HkÁ :çNÁ HN»NÁS 0NHN Ák GKU—: :ÉU—S :Z 0N—“k:Z Y—N“K0qN— É “k—U0qN— 0k'UH :qN”—%Gk0N H U^k0:'N - k”KUZ RN'q—U—:Á JN——UÁS QKU ÁU :KqNqkqKZ’ êg Z RUe 0kZ í U - kZZU [ “U - w^k0NS 9KU' :Hk”N “U Hk Y:“—US U'qN'0UÁ ,—UÁk“U'qU “U K': 0NH Y:ç>: 0k'UH :qN”—%Gk0:S :¡' U^kÁqU'qUS ê( kÁY:H U^S 3

T [ S É QKU “kÁq—k9KÉ’

U' g ÁY:ç: F :—k:Á “U ÁKÁ —U:Zk»:0kN'UÁS U'q—U Z:Á QKU 0:9—>: —U0N—“ :— :QK> & ag. FgZZE;”g OEZ uI D E;fè[S & cg;”g OE cgYOgZgx É :Z”K': Nq—:S QKU 0:KÁ:—N'S U' ÁK qkUHYNS fN'“: kH Y—UÁk’' É fNÉ ÁN' :'qNZ’”k0:Á U' Z: GkZH N ”—:G>: fkÁY:'N:H U—ke 0:':S Y N— Z: GN—H : H :”kÁq—:Z 0N'QKU RN'q—U—:Á JN——UÁS RN—N'UZ “U R :9:ZZU—>: —Uqk—%“NS É :'qk”KN NGk0k:Z “U ,:'0fN M kZZ:S É :'qk”KN U^q—: U' &VgH a;wXgOgH[ É &A Eú OE A Eú EH JM “ k—k”>: Z:Á H:Á:Á : 0:9:ZZN G—U'qU : ÁKÁ 0%H:—:Á 0NHN qU'>: U' Y—NÉU0qNS K' êá N9UÁ[ É K' ê( U—'%' RN—qUÁ[

5U0KU—“N

=2ZU”’ : —U:Zk»:—e

Z:Áo 2 N k”'N—:S YKUÁ 0N' Z: HKU—qU “U Hk Y:“—U ÁU q—K'0’ Z: :GU0qKNÁ: —UZ:0k’' zKwS Ák' UH 9:—”NS - k”K UZ RN'q—U—:Á UZ Y—kH U—N QKU HU f:9Z’ “UZ :ÁqK—k:'N áN9UÁS 0NHN YU—ÁN':­U fkÁq’—k0N “U K': ÁKYU—Y—N“K00k’' QKU QKk»% ÁU q—K'0’S f:0kU'“N QKU ÁK —U0KU—“N YU—FkFkU—: U' H> q:'qNÁ :çNÁS f:Áq: “U0k“k—H U : UÁe 0—k9k— UÁq:Á Y%”k':Á 7

-

B eJ

aPn

R15Rñ 43JT4R 1T x 2gxg4íT íg2 R)5)4g2 á)ág3

é í m d n y x m

I3' UZ T —0f kFN (kÁq’—k0N - kZkq:—S fNÉ U' UZ T Z0 : »: — “U 3U”NFk:S fUH NÁ YN“ke “N ZN0:Zk»:— UZ Y—UÁU'qU “N0KHU'qNS YN— ZN “UH %Á É: 0N'N0k“NS Y N— ZNÁ “kÁqk'qNÁ 9k’”—:GNÁ “U áN9UÁS QKU q—:'Á0—k9kH NÁ :QK>n - 14 13 J g 5 1) 4

3

ñ 4 1M g 5 3 T 2

íg

x 4 í 1T 3

( U “:“N

0KU'q:

“U q—UÁ NGk0kNÁ “UZ 0NH:'“:'qU B U' U—:Z “UZ g^qN

“U UÁ: , —N Fk' 0k: í'

:Z 5UÉ

“U á :—ZNFU'qN

7NÁw JNH %Á áNFUÁS U' QKU 0N' GU0f:Á “U mu “U

:9—kZS ii “U 7K'kN É C “U 7KZkN “U UÁqU :çNS “: Y:—qU “U ÁKÁ NYU—:0kN'UÁ H kZkq:—UÁy

U k”K:ZH U'qU “U Nq—NÁ “N0Á

“UZ H kÁHN 0NH :'“:'qU ÁKÁ GUe

0f:Á mm “U - :—»N É ic “U 7K'kN ¡ZqkHNÁS U' QKU Y—N“K0U :Z”K':Á QKU­:Á 0N'q—: M

3 U k'0ZKÉU 0NYk:Á “U F:—k:Á 0N'qU^q:0kN'UÁ QKU f: f:Fk“N U'e

q—U :H 9N Áy U'qU—:“N “U qN“N 3

-

“k“N É: : á NFUÁ UZ UH YZUN “U JU'qU

É :qU'“kU'“N : QKU M

3

f: 0N'0Ue

RN—N'UZS f: —UÁKUZqN QKU UÁqU ^UGU

0N'qk'Kw 0NHN f:Áq: :QK> U' UZ H:'“N “U ÁKÁ q—NY:Á 0N' UZ gH YZUN “U RN—N'UZ “U U^U—0kqNS QKU UZ 5UÉ ZU 0N'0U“U U' 0N'Ák“U—:0k’' : ÁK :0—Ue “kq:“N F:ZN—S : ÁKÁ ”ZN—kNÁNÁ q—kK'GNÁS É : ÁKÁ ”—:'“UÁ ÁU—Fk0kNÁy

YU—N

:Z H kÁH N qkUHYN QKU ZU f:0U ­KÁqk0k: É ZU fN'—: É Y—UH k: 0N' q:Z ”Ue 'U—NÁk“:“S É HK'kGk0U'0k:S H :'“: ÁU ZU f:”: U'qU'“U— QKU f: Ák“N H KÉ “ UÁ:”—: “ :9 ZU : 3

-

Z: 0N'“K0q: QKU f: qU'k“N 0N' M

3

: QKkU' f:

“U9k“N É “U9U —U0N'N0U— É —UÁYUq:— 0NHN ZU”>qkH N 3KYU—kN—S ZN 0K:Z UÁe Y U—: 3

-

f :—% U' :“UZ:'qU qU'kU'“N YN— 0kU—qN U k' “K“:9ZU QKU UZ Y —ke

H U— 0:Ykq%' “UZ H K'“N É H %Á 0N—N':“N “U Z:K—UZUÁ YkU—“U qN“N UZ Hw—kqN É NÁ0K—U0U ÁK ”ZN—k: YN— K' Á’ZN :0qN “U k'ÁK9N—“k':0k’' É “UÁN9U“kU'0k:S G:Zq: QKU U' 0K :ZQK kU— Á¡9“kqN É H %Á U' K' H kZkq:—S UÁ HU'NÁ YU—“N':e 9ZU QKU Z: 0 N 9 : — “ >: n “U 5 U:Z N—'

ZN :FkÁN : M

3

Y :—: ÁK k'qUZk”U'0k: É

0KHYZkHkU'qN É : Gk' “U QKU Ák—F: “U ”N9kU—'N :Z 1'qU—UÁ:“NS è'qU—k' ÁU ZU U^Yk“U UZ M

íUÁY t 0N——UÁYN'“kU'qU

- : “ —k“ c “U )0q—U 'U—:Z “U MU'U»KUZ:

“U isir l

í kNÁ ”K:—“U : M

- k”KUZ “U 2 : —“ k» : 9 : Z l

p gÁ 0NYk: p rf;I g fZEYfFZEG

3—

3

H

Á :çNÁ

R:Ykq%' B Ue

T 2 R ñ 5 4 1T x 4 T J ñ 5 T 2 g j T í g 2 , 14 J ) 5 7 ñ T 4 R T 5 5 g W ) í g - 15 T 4 í T ,)5

2tZ9úJ odTCJ

E;¿ fxw; 6f— HF—VfQé—6fx ­;Q; Vf¿ f ­fVf F—; x; kFü;A Q;Vék 6fQé—6é Y¿é6é—VéQ;k !Fé éx ­;—­éX; Vé Lf¿¿é>> >>>>>>>>>> 7>>>>>>>>>>

9?ietF°a>m¿¿ae>xi$°"t-°m>G1°X$?>t/$t

i3" CLGVZ( )ZIZ8 )ZIZ8

,5gR131)4g3 TRg5RT íg 2T J1,)2)B1T íg2 ,1R) T3Jñ5i;43g

sic

QéV»f Vé xf Y;jxf­»~— 6;6fx ék 6f— k;x; Véx O7n1R t ­;—6»—Ff­»~— VéXfQ;k ­;—k6f—­»f Vé x;k x"Q»6ék éQY"¿»­;k Vé ­fVf Hf­6;¿ Yf¿fA VékVé éxx;kA Vé6é¿Q»—f¿ é— 6Ñ¿Q»—;k Y¿;jfj»x"k6»­;k xf Y;k»j»x»VfV Vé !Fé F— Y»­; tk6F¿»é—ké fF6Ñ—6»­;A 6;QfV; fx f/f¿A ké kfxwf 6»Y; QÑ6¿»­fQé—6éA Y;¿ f¿¿»jf ; Y;¿ fjfX;A Vé V»­«;k x"Q»6ékR 4»—fxQé— 6é ké 0NHN Z:Á fKUZZ:Á “U UÁq:

Vé f!Féxx;k —;k QFék6¿f !Fé —Fék6¿f Y»é/f Y¿éké—6f k»éQY¿é F— fYF—6fQ»é—6; QFü f­FkfV; é— éx !Fé xf x;—w»6FV Vé 6fxxf ;­FYf ­;Q; Q"—»Q; éx na1 Vé xf x;—w»6FV 6;6fx Vé xf Y»é/f üA 6f— VéY¿»Q» V; xf6é¿fxQé—6é S;jkÑ¿'é—ké x;k 'fx;¿ék Vé¿»'fV;k Vé xfk QéV»­»; —ék «é­«fk f gIi Vé xf x;—w»6FVUA !Fé H;¿/;kfQé—6é «f Vé ké¿ ­;— ké­Fé—­»fA é— xf Qfü;¿"f Vé x;k ­fk;kA Vé F—f ­;—­f'»VfV Vé x;k

sná

- T4ñg2 ,g5gj ,g5gj

j;¿Vék 6fxxfV;kR E¿é­»kfQé—6é Ñk6é ék éx ­Ff¿6; Hf­6;¿ 'f¿»fjxée xf H;¿Qf Vé x;k j;¿Vék 6fxxfV;k !Fé f ­;—6»—Ff­»~— YfkfQ;k f f—f x»/f¿e

oR »R

oR VR

¿

é%

­­

¿­%

­­

­­%

­­

é%

­­

¿­­

é% ­­ ­­ é% ¿ ¿­­ ¿­­ ­­% ¿­­ ¿­% ¿­%

EȎ/fk

ôI;

L~—­f';k » V

¿­­ ­­ ¿ ­­ ­­ ¿­% ¿­­ ¿ ­­ ­­ ¿­­

á á s a á iD á c i á á P á g P

P7Oa á■Pg á7Pg s7in a7gD á7Pg nP7Oa á■Pg c7ns i7áa á7Pg á■ Pg P■Oa á7Pg g7Pc P7Oa

OO á á s a Ü iD á Ü Ü á á Ü á Ü Ü

C;6fxék RRR

ci

#JJ■JJ

sg

P

OO

L ;—'ék;k » V

Ü

OO Ü

Ü

Ü

Ü a á iD Ü c i Ü á Ü á g P

Ü á Ü Ü c Ü Ü Ü P Ü g P

á á s Ü Ü Ü Ü Ü Ü á Ü Ü Ü Ü Ü

ss

Pa

Pi

PnOr scsc1

Ü

Zé­6;k »

V

P

P

Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü i Ü Ü Ü Ü Ü Ü

OO Ü Ü Ü Ü Ü Ü á Ü Ü Ü Ü P Ü Ü Ü

n

g

gOr Pn■c~1

D r i7áa1

t!F" Y;VéQ;k 'é¿ ­;Q; éx nP1 Vé xfk Y»é/fk QFék6¿éfVfk 6»é —é— fQj;k j;¿Vék —é6fQé—6é ­~—­f';km 6fQj»Ñ— !Fé ék6fk xxéwf— fx aá1 k» xf ­;—­f'»VfV xf ­;—k»Vé¿fQ;k é— Qfü;¿ ; Qé—;¿ w¿fV;m »wFfxQé—6é !Fé éx cD1 Vé éxxfk 6»é—é— fx Qé—;k F— j;¿Vé ­~—­f'; üA H»—fxQé—6éA !Fé é— xf kFQf 6;6fx Vé x;k j;¿VékA éx DO1 Vé éxx;k k;— ­~—­f';kA ­;— F— x»wé¿; Y¿éV;Q»—»; Vé ék6f H;¿Qf é— éx j;¿Vé Vé ¿é­«; ¿ékYé­6; fx »/!F»é¿V;R E;V¿"fQ;k ­;—'é¿6»¿ ék6fk ­»H¿fk é— ék6fV"w¿fH;k !Fé —;k Yé¿ Q»6»éké— fYx»­f¿ k;j¿é éxx;k 6Ñ­—»­fk »—Hé¿é—­»fxék Yé¿;A k»é—V; 6f— V;Q»—f—6é xf H;¿Qf ­~—­f'f Vé x;k j;¿VékA ­¿éÑQ;k kFH»­»é—6ék x;k 'fx;¿ék ¿éxf6»';k ;j6é—»V;k k;j¿é xf QFék6¿f Yf¿f ­;—­xF»¿ ü Y;Vé¿ fH»¿Qf¿ !Fé xf ­f¿f­6é¿"k6»­f Q;¿H;x~w»­f Y¿éV;Q»—f—6é é— x;k j;¿ Vék 6fxxfV;k ék xf H;¿Qf ­~—­f'f Vé ék6;kA x; ­FfxA Y;¿ ;6¿f Yf¿6éA ­;—H»¿Qf xfk ­;—­xFk»;—ék ;j6é—»Vfk é— éx f—Íx»k»k Vé xfk QéV»­»; 'UÁ —U:Zk»:“:Á : bpr “U Z: ZN'”kqK“ qNq:Z

,5gR131)4g3 TRg5RT íg 2T J1,)2)B1T íg2 ,1R) T 3Jñ 51g43g

sng

L;— x;k Hf­6;¿ék 6»Y;QÑ6¿»­;k ü Q;¿H;x~w»­;k üf f—fx»/fV;kA Yf kf¿éQ;k f x;k 6é­—;x~w»­;k !FéA ­;Q; üf »—V»­ÍjfQ;k é— —Fék6¿; Y¿»Qé¿ ék6FV»;A ­;—k6»6Füé—A k»— VFVfA xf Yf¿6é QÍk »QY;¿6f—6é é— xf VéH»—»­»~— Vé k» F— Y»­; ék ; —; tk6F¿»é—kéR ú;k;6¿;k «éQ;k 'é¿» H»­fV; é%Yé¿»Qé—6fxQé—6é x;k Hf­6;¿ék 6é­—;x~w»­;k !Fé QÍk fVé xf—6é ké:Á “U Z:

saO

RT5-g4 zg54T4ígj )R()T

VéH»—»¿ xf ~¿j»6f k»—; 6fQj»Ñ— xfk ­éXfkR Bf —f¿»/A QFü é¿;k»;—fVfA Véj»~ Vé ék6f¿ j»é— Q;VéxfVf ü !F»/Í é¿f fxw; Y¿;Q»—é—6éR :— ­;— 6¿fk6éA xf j;­f ék Yé!Fé UÁqU 0:Áq—N UZ im “U H:—»N “U iacr U' 0NHY:ç>: “U í

7NÁw 2 N H 9 : —e

“>: j :—“ :>' S : QKkU' ÁU “U9U Z: ZN0:Zk»:0k’' É ê“UÁ0K9—kH kU'qN[ ÁNZ:HU'qU U' UZ Y:—qk“N ­K“ k0k:Z “U R:'”:Á “UZ 4 :—0U: “U rc 0:Áq—NÁS :Z”K'NÁ “U Z: kH YN—e q:'0k: “U 3:' R—K>ÁS U' T ZZ:'“U

3N9—U UZ qU——U'N ÁU :Y—U0k: K': “U Z:Á FkFkU'e

“:Á 0k—0KZ:—UÁ : Z: QKU ZZ:H :' êGN—'N “U ZNÁ H N—NÁ[ S q:H 9kw' :Y:—U0k’ K'

H«V-VU “U YkU“—:S :Z”K': qU­: É K': H KUZ: k'0NHYZUq: “U K' HNZk'N “U H:'NS QKU —U0KYU—:H NÁS É U' Z: :0qK:Zk“:“ ÁU U'0KU'q—: U' UZ - KÁUN “UZ J :9K Z:—kK H T —qkÁ TÁqK—kU'ÁkÁ : QKkU' “N':HNÁ U' “k0kUH9—U “U iaui J:H 9kw'

f:9Z:—N'

“U UÁqNÁ É:0kHkU'qNÁ :—QKUNZ’”k0NÁ “U zk”KU—:ÁS —UZ:e

0kN':“NÁ 0N' Z: H k'U—>: :'qk”K:S UZ RN'“U “U JN—U'N U' ZNÁ n-OV{’OUO F ’U: { : v

V-«»UO S: C« )S«C —UV-S»«» »S ­ =-S»U S: CUO «“UO iusi [ iusb

X- :“ —k“ S iusCVS

“N'“US U'q—U Nq—:Á 0NÁ:Á —UZ:0kN':“:Á 0N' UZ :Hk:'qN : Z: QKU ZNÁ ':qK—:ZUÁ ZZ:H :9 :' F-S»’« è{S-$ U:« “k0U QKU U' êUÁqNÁ qw—Hk'NÁ f:É ÁUç:ZUÁ 0Z:—>ÁkH :Á “U f:9U—ÁU 9U'UGk0k:“N H k'U—:ZUÁ U' Nq—N qkUHYNS YKUÁ fUHNÁ —U0N'N0k“N U' H K0f:Á Y:—qUÁ FUÁqk”kNÁ “U fN—'NÁ ÁK9qU——%'UNÁS Y:—U“UÁ “U :—”:H :Á: H KÉ GKU—qUÁS É G—UQKU'qUH U'qU ÁU U'0KU'q—:' fKUÁNÁ “U 0:“%FU—UÁ fKH :'NÁ[ T “ —kU' ,:kZZUqqUS :'Nq: q:H 9kw' “NÁ 0N'Áq—K00kN'UÁ 0k—0KZ:—UÁ U' UZ 0:Áq—N “U zk”KU—:ÁS U' ÁK N9—: )SVüS’VüSO O{’ Gü-OçU’-S Sç CSO VU:»-ç-U:O »{ I-OS$ S:ç »SO $-:SO

»qKZN ê gÁq—K0qK—: ÁN0kNeU0N'’Hk0: “U Z: 0KZqK—: 0:Áq—Uç:[ S “U'q—N “UZ RK—ÁN “U M U—:'N “U g^qU'Ák’' ñ 'kFU—Ákq:—k: 2 T

Rñ2Jñ5T

RT3J5gWT

x 2) 3 RT3J5)3 2 : Á :9 —UF k:qK —:Á KqkZk»:“:Á ÁN' Z:Á Ák”KkU'qUÁn T g T l T — 0 f k F N gÁY:çNZ “U T —Q K U N ZN ” >: y á 1 í g T l áNZUq>' “UZ 1'ÁqkqKqN “U gÁqK“kNÁ T ÁqK —k:' NÁy áNZUq>' “U Z: 5 U:Z T 0:“ UH k: “U Z: ( kÁqN —k:y 4 : 0 kN ' : Zy ”>:

T Z: F U Á : y

( T g Y l ( kÁY :'k: T ' qkQ K :

” K : y 753 l 7NK—':Z NG 5NH %' 3qK“kUÁy 5UFkÁq:

“U

R T 4 l RN'”—UÁN T—QKUNZ’”k0N

R g B l RK:“U—'NÁ “U gÁqK“kNÁ B :ZZU”N Áy

Z ÈT00:“UH kU “UÁ 1'Á0—kYqkN' Uq á UZZUÁ 2 Uqq—UÁy

Z: ñ ' kFU—Ák“ :“

“U

) FkU“N y

,N—qK”KUÁ: “U T 'q—NYNZN”>: U gq'NZN”>:

á5T( l

R 5 T 1 l RNHYqUÁ —U'“KÁ “U

g T T l gÁqK“kNÁ “U T —Q K UNZN e

g Yk”—:Yf k0:y

( T ' q l ( kÁ Y : ' k:

5 B l 5UFkÁq: “U B K kH : —: U Áy É

J 3 , T g l J —:9:Zf NÁ

“:

T ' qke

5ñ) l

3N0kU“:“U

sDa

4T5R13) 3T4J)3 xT4BñT3

9 9 M 9 fR—RéR X i V S 6é—»é—V; é— ­Fé—6f fFé jFé—f Yf¿6é Vé x;k éxéQé— 6;k Y¿;Y»;k Vé kF ;¿wf—»/f­»~— ké Y¿;x;—wf¿Í— f x; xf¿w; Vé x;k Y¿» Qé¿;k k»wx;k Vé —Fék6¿f é¿fA é— x; !Fé ké ­;—;­é ­;Q; ­Fx6F¿f ­fk 6¿éÁkH N ” — U H kN y É QKU Ák :Z”¡' QKkçN'U—N ZN Yk“kU—U ’ k'qU'q:—U N 9Zk”:— YN— ­KÁqk0k: % “k0fN ”—UH kN YN— UZ HkÁHN 0:ÁNS ÁU: H KZq:“N U' 0k'0KU'q: “Ke 0:“NÁS É UÁq: 0N'“k0k’' ÁU U'qkU'“: É “U9: YN'U—ÁU YN— K': “U Z:Á 0N'“k0kNe 'UÁ “UZ QKkç’'S Z: 0K:Z YU': k'“kÁYU'Á:9ZUH U'qU f:É: “U 0N9—:— UZ í kYKq:“N QKU ZN GKU—US É Ák 'NS Z: f:É: “U Y : ”:— “U ÁKÁ 9kU'UÁ É QKU“U Y—kF:“N “UZ ) Gke 0kN “U q:Z í kYKq:“N É k'f:9kZkq:“N Y:—: YN“U— KÁ:—ZU U' 'k'”¡' qkUH YN [

2 T 3 T á T í 1T 3 T 3 J ñ 5 1T 4 T 3 í g , T J 5 ) 4 T J ) 5 g T 2 g 4 g Z 3 1B 2 ) L M 1 1 ví,

:Bh9ZJ 2 tZC9ú:v

L;— éx ék6FV»; Vé xfk fjfV"fk VU:O-OçU’-«CSOi ­;—­xF»Q;k —Fék6¿f »—'ék6»wf­»~— k;j¿é x;k jé—éH»­»;k é­xék»Ík6»­;k Vé tk6F¿»fk Yé¿6é—é ­»é—6ék fx Ef6¿;—f/w; Zéfx SPUR Bf Y¿»—­»Yfx HFé—6é Vé »—H;¿Qf­»~—A fx »wFfx !Fé Yf¿f x;k 6¿fjfX;k f—6é¿»;¿ékA «f k»V; éx L~V»­é ssa o Véx t¿­«»'; -»k6~¿»­; úf­»;—fx StR-RúRUA »—6»6FxfV; ó-H’U »SC í«ç’Uv :«çU )S«C mVCSO-¿Oç-VUi U ’SC«V-k: »S çU»UO CUO «’¡UH-OF«»UOi UH-Ov F«»UOi -ICSO-«Oç SçV i V{[« F’U=-O-k: FS’çS:SVS « CUO )S[SO »S mOv F«“« T» j»é—A Y;¿ Yf¿6é Vé x;k Y¿éxfV;kA «Fj; »—6¿;Q»k»;—ék ké¿»fkA ­;Q; f xfk ­xf¿fk ü é— éx ­fk; Vé J'»éV; Qf—»H»ék6f— xfk V;­FQé— 6f­»;—ék SáUA f Yf¿6»¿ Vé PnanA 4éx»Yé 99 fVQ»—»k6¿f¿Í k»— x"Q»6ék éx Vé¿é­«; Vé V»kY;k»­»~— k;j¿é x;k jé—éH»­»;k é­xék»Ík6»­;k SgUR lé ék ,,,,,,,,,,,,, »7N0áB XiV

2 N Á Nq—NÁ “NÁ :ÁYU0qNÁ ZNÁ qU'UHNÁ —U0N”k“NÁ U' ZNÁ q—:9:­N Á Ák”KkU'e

qUÁn ó«O -ICSO-«O «Oç{’-«:«O »S í«ç’U: « çU )S«C S: SC O-ICU N G y y i á 1í g T S '¡H aCS )FkU“NS iausS YY

caaeuiby óUO üUOF-ç«CSO «Oç{’-«:UO »S í« ç’U: « çU ) S«C S:

SC O-ICU N G y y i k9k“ S '¡H XmV

T

(

4 S R’“

asS )FkU“NS iauaS YY

uuc áS G

Caaectb

ist 3k 9kU' UZ R’“k0U GKU 0NHYKUÁqN U'q—U ZNÁ

:çNÁ icibeicirS 0KU'q: 0N' :Z”K': QKU Nq—: :'Nq:0k’' YNÁqU—kN—

gZ >'“k0U “U

9U'UGk0kNÁ :ÁqK—k:'NÁ YKU“U FU—ÁU U' 'KUÁq—: N9—: óUO »UV{$S:çUO «Oç{’-«:UO

»SC é ’V ü -= U j -Oçk ’-VU d«V-U:«Ci Bk­’'S iauaS Y m XbV d {S=« ) SVUF-C«V-k:i Zk9 1S q>q M 1S ZUÉ 1 n ê, N — “U—U0fN É :'qk”K: 0NÁe qKH 9—U É ­KÁqNÁ q>qKZNÁ É 0N'0UÁkN'UÁ :YNÁq’Zk0:Á ÁNHNÁ Y:q—’' “U qN“:Á Z:Á k”ZUÁk:Á 0f:qU“—:ZUÁ “U UÁqNÁ —UÉ'NÁS É 'NÁ YU—qU'U0U Z: Y—UÁU'q:0k’' “U ZNÁ T —»N9kÁY:“ NÁ É ) 9kÁY:“NÁ É ,—UZ:0k:Á É T 9:“ >:Á 0N'ÁkÁqN—k:ZUÁ “U UÁqNÁ —UÉe 'NÁS :K'QKU F:QKU' U' 0N—qU “U 5 N H :[

" 4

g2 M15) -T5J14gj

6f kFé¿6éA Vé»f¿Í ék­¿»6; Bé;Y;xV ';— Zf—?éA É—; Y;V"f Qé—;k Vé kF­éVé¿ !Fé x;k t¿/;j»kY;kA Jj»kY;k ü é— wé—é¿fx éx ­xé¿; 6;V; xé HFé¿f— kFQ»k;k YFék xé Véj"f— kF Y¿éké—6é kFé¿6é ü kF HF6F¿;• SiUR t x; xf¿w; Vé 6;V; éx k»wx; ñ h 99A x;k Q;—f¿­fk —F—­f !F»k»é¿;— kf­¿»H»­f¿ x;k »—6é¿ékék ékY»¿»6Ffxék üA fx »wFfx !Fé xf LÍQf¿f Vé Lfk 6»xxfA QÍk ék6¿»­6f é— ék6; !Fé xf Y¿;Y»f LF¿»f Z;Qf—fA f x;k jé—é H»­»;k ;Fé xxé'fjf— f—éXf xf ­F¿f Vé fxQfk ¿f¿f 'é/ V»kYé—kf¿;— xf ¿ék»Vé—­»fR :x Y¿;jxéQfA k»— éQjf¿w;A —; ék6fjf f!F"A k»—; é— x;k jé—éH»­»;k k»QYxékA f ­F'; fQYf¿; ké f­;w"f— é— 6¿;Yéx x;k kéwF—V; —ék Vé HfQ»x»fk —;jxék SnUA ­;— x; !Fé x;k ¿éüék Yfwfjf— ké¿'»­»;k ü kf6»kHf­"f— fYé6é—­»fkR -fk6f ­»é¿6; YF—6;A ék6fk fkY»¿f­»;—ék Y; V"f— V»k­FxYf¿ké ­Ff—V; ké 6¿fMfjf Vé ­;QYé—kf¿ ké¿'»­»;kA ­;Q; é— éx ­fk; Vé B;Yé Vé héwfA Y;¿ fxwF—;k f
Lihat lebih banyak...

Comentarios

Copyright © 2017 DATOSPDF Inc.