\"Rey Católico versus Padre Común. Más allá del conflicto entre Felipe V y Clemente XI\", en Els Tractats d\'Utrecht. Clarors y foscors de la pau. La resistència dels catalans. Barcelona, Institut Universitari d\'Història Jaume Vicens Vives-Museu d\'Història de Catalunya, 2015, pp. 247-255

Share Embed


Descripción

ELS TRACTATS D’UTRECHT CLARORS I FOSCORS DE LA PAU LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS

BIBLIOTECA DE CATALUNYA - Dades CIP Els Tractats d’Utrecht : clarors i foscors de la pau, la resistència dels catalans : 9-12 abril 2014 : actes del congrés Recull de les actes presentades al congrés, celebrat a Barcelona, al Museu d’Història de Catalunya entre els dies 9 i 12 d’abril del 2014. – 5HIHUqQFLHVELEOLRJUj¿TXHV±7H[WRVHQFDWDOjFDVWHOOjIUDQFqVDQJOqVLLWDOLjSUzOHJHQFDWDOjFDVWHOOjLIUDQFqV ISBN 9788439392446 I. Albareda i Salvadó, Joaquim, 1957- dir. II. Alcoberro i Pericay, Agustí, 1958- dir. III. Mollfulleda, Conxita, ed. IV. Sallés, Núria, ed. V. Institut Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives VI. Museu d’Història de Catalunya 1. Tractat d’Utrecht (1713) – Congressos 2. Guerra de Successió, 1702-1714 – Congressos 3. Europa – Història – S. XVIII – Congressos 341.382”1713”(063) 94(460)”17”(063) 94(100)”17”(063)

Barcelona, abril del 2014 Organitzadors Museu d’Història de Catalunya. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives. Universitat Pompeu Fabra &RPLWqFLHQWt¿F Dr. Joaquim Albareda (Universitat Pompeu Fabra) Dr. Agustí Alcoberro (Universitat de Barcelona) Dr. Antonio Álvarez-Ossorio (Universidad Autónoma de Madrid) Dr. Lucien Bély (Université Paris IV – Sorbonne) Dra. Cinzia Cremonini (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano) Dra. Virginia León (Universidad Complutense de Madrid) Dr. Lluís Roura i Aulinas (Universitat Autònoma de Barcelona) Dra. Eva Serra (Universitat de Barcelona) Dr. Josep Maria Torras i Ribé (Universitat de Barcelona) Dr. Xavier Torres (Universitat de Girona) Coordinació del congrés Dr. Joaquim Albareda (Universitat Pompeu Fabra) Dr. Agustí Alcoberro (Universitat de Barcelona) Editores Conxita Mollfulleda Núria Sallés Col·laboradors Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura. Tricentenari BCN Generalitat de Catalunya. Comissariat del Tricentenari Ministerio de Economía y Competitividad. Proyecto «España y los Tratados de Utrecht (1712-1714)» (HAR 2011/26769) Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement. Grup d’Estudi de les Institucions i de la Societat a la Catalunya Moderna (s. XVI-XIX) (2009 SGR 00318) Université Paris IV-Sorbonne. Institut de recherche sur les civilisations de l’Occident moderne (IRCOM). Centre Roland Mousnier (UMR 8596) Red. Sucesión. Red de investigación en monarquías y repúblicas europeas (1648-1748) Ajuntament de Cardona Paradores de Turismo de España Secretaria Conxita Mollfulleda i Vinyallonga Núria Sallés Vilaseca Daniel Solé Lladós Edició d’Actes Museu d’Història de Catalunya. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives. Universitat Pompeu Fabra Barcelona, 2015 © dels textos, els autors © d’aquesta edició: Museu d’Història de Catalunya. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya Es reserven tots els drets. Cap part d’aquesta publicació no pot ser reproduïda, emmagatzemada o transmesa per cap mitjà sense permís de l’editor. Imatges coberta: Rijksmuseum, Amsterdam Producció: Llibres a Mida ISBN: 978-84-393-9244-6 Dipòsit legal: B- 28022-2014 Imprès a Catalunya

ACTES DEL CONGRÉS

ELS TRACTATS D’UTRECHT CLARORS I FOSCORS DE LA PAU LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS

9-12 ABRIL 2014

ÍNDEX

PRÒLEG Joaquim Albareda (Universitat Pompeu Fabra) Agustí Alcoberro (Universitat de Barcelona)

11

CONFERÈNCIA INAUGURAL Ombres et lumières dans l’Europe de la paix d’Utrecht (1713-1714) Lucien Bély (Université Paris IV – Sorbonne)

17

1. CONTEXT INTERNACIONAL Ponències Utrecht, Sardenya i l’espai italià: vells territoris, noves dreceres Lluís J. Guia Marin (Universitat de València)

29

Proyectos, aspiraciones y vínculos internacionales de las élites italianas entre 1700 y 1714 durante la Guerra de Sucesión al trono de España Cinzia Cremonini (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)

41

La paix d’Utrecht vue de Venise : l’avènement d’un monde nouveau Géraud Poumarède (Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3)

51

La paz de Utrecht y su impacto en el Río de la Plata María Luz González Mezquita (Universidad Nacional de Mar del Plata – Buenos Aires)

59

De Barcelona a Belgrad. La Tercera Guerra Turca (1714-1718) i els exèrcits hispànics Agustí Alcoberro (Universitat de Barcelona)

69

Le prince François II Rákóczi et la paix d’Utrecht Ferenc Tóth (Magyar Tudományos Akademia – Budapest)

81

/D*UDQGH*XHUUHGX1RUGHWOD*XHUUHGH6XFFHVVLRQG¶(VSDJQHLQÀXHQFHVFURLVpHV Éric Schnakenbourg (Université de Nantes – Institut Universitaire de France)

91

Du secret des négociations aux bals des plénipotentiaires. Informations et interactions entre diplomates et journalistes francophones des Provinces-Unies, du Luxembourg et de France pendant le congrès d’Utrecht Marion Bréteché (Université Paris IV – Sorbonne)

101

'H0DGULGj%DUFHORQHOHVYDULDWLRQVGHO¶LQÀXHQFHIUDQoDLVH  Catherine Désos (Université de Strasbourg)

109

Comunicacions Relator: Xavier Gil (Universitat de Barcelona) ,WUDWWDWLGL8WUHFKWHLWHUULWRULLWDOLDQLGL1DSROLH3DUPD9LVLRQHGDOODSHULIHULDJHRJUD¿FDHSROLWLFD Neus Ballbé (Universitat Pompeu Fabra) – Gaetano Damiano (Archivio di Stato di Napoli)

119

Jan Van Brouchoven, comte de Bergeyck i mestre d’economia política de la Guerra de Successió (1709-1710) Josep Catà i Tur – Antoni Muñoz González

125

The global dimensions of Catalan resistance: The case of the Recollect mission to the Philippines (1711-1712) Aaron Alejandro Olivas (University of California, Los Angeles)

133

Un soñador de Utrecht. El abad de Saint-Pierre y la idea de la paz paneuropea Aleksandra Porada

139

Tra Roma e Madrid: l’opera del cardinale Francesco Acquaviva Roberto Ricci

145

/DGHIHQVDGHOHVOOLEHUWDWVFRPDLQVWUXPHQWFRQWUDHOVPRQDUTXHVHQHPLFV&DWDOXQ\DL%UHWDQ\DL Núria Sallés Vilaseca (Universitat Pompeu Fabra) 151 Sicilia ante los acuerdos de Utrecht. Del desasosiego a la tranquila cesión del reino Marina Torres Arce (Universidad de Cantabria)

159

2. CONTEXT HISPÀNIC Ponències Els tractats de pau i Espanya: la negociació de Rastatt Joaquim Albareda (Universitat Pompeu Fabra)

167

Asiento de Negros con Inglaterra. Marzo 1713. Una sociedad buscadora de rentas Reyes Fernández Durán

177

Razón de interés y equilibrio de poderes: la ‘Verdad política’ de Miguel Francisco de Salvador José María Iñurritegui Rodríguez (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

189

Conseiller le prince : ambassadeurs, ministres et experts autour de Philippe V Guillaume Hanotin (Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3)

199

&ODURVFXURVKLVWRULRJUi¿FRVGHOD1XHYD3ODQWD Pablo Fernández Albaladejo (Universidad Autónoma de Madrid)

207

Una alternativa política durante el reinado de Luis I. El proyecto político de Luis de Miraval Anne Dubet (Université Blaise Pascal – Clermont Ferrand)

217

De la militarización de Cataluña a los ‘espacios de integración’ de los catalanes en el ejército borbónico tras 1714 Francisco Andújar Castillo (Universidad de Almería)

227

La resistencia de los catalanes según la correspondencia de 1713 y 1714 entre Luis XIV y Felipe V José Manuel de Bernardo Ares (Universidad de Córdoba)

237

5H\&DWyOLFRYHUVXV3DGUH&RP~QPiVDOOiGHOFRQÀLFWRHQWUH)HOLSH9\&OHPHQWH;, David Martín Marcos (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

247

La élite austracista en la Corte de Viena: la formación de un nuevo grupo de poder Virginia León Sanz (Universidad Complutense de Madrid)

257

Comunicacions Relator: Jaume Dantí (Universitat de Barcelona) Gibraltar i Menorca, les ‘illes britàniques’ a la Mediterrània Martí Crespo

267

Instrumentos para la reversión de los tratados de Utrecht: la recluta del 13 de diciembre de 1717 en la Gobernación de Valencia José Ramón Cumplido Muñoz

273

De La Mancha al Real Sitio de Aranjuez: promoción social en los albores de la Monarquía Borbónica. Víctor Alberto García Heras (Universidad de Castilla-La Mancha)

281

La lealtad del Apóstol. El arzobispo de Santiago contra Felipe V Fernando Suárez Golán (Universidade de Santiago de Compostela)

289

3. CATALUNYA I LA CORONA D’ARAGÓ Ponències (OSULQFLSLGHOD¿GHOD*XHUUDGH6XFFHVVLyD&DWDOXQ\D de les negociacions d’Utrecht al conveni de l’Hospitalet (1711-1713) Josep Maria Torras i Ribé (Universitat de Barcelona)

297

Les relacions informatives i l’opinió política a la Guerra de Successió Rosa M. Alabrús (Universitat Abat Oliba CEU)

307

Barcelona atacada: de les bombes a la Ciutadella Albert García Espuche

317

L’organització política de la resistència de Barcelona Eduard Martí (Universitat Internacional de Catalunya)

327

0LOLWDULW]DFLyLPHPzULDPLOLWDUGHODOD&DWDOXQ\DGH¿QDOVGHOVHJOHXVIII Lluís Roura i Aulinas (Universitat Autònoma de Barcelona)

341

El poder local català: d’Universitats (1706) a Ajuntaments (1718) Eva Serra i Puig (Universitat de Barcelona)

351

La inserción de Cataluña en la Real Hacienda de la monarquía española tras el tratado de Utrecht. (OFDVRGHOPRQRSROLR¿VFDOGHOWDEDFR Rafael Torres Sánchez (Universidad de Navarra)

361

Después de Utrecht. (OLPSDFWRGHODQXHYD¿VFDOLGDGERUEyQLFDVREUHODHFRQRPtD\ODVRFLHGDGFDWDODQDVGHOVLJORXVIII Josep Maria Delgado Ribas (Universitat Pompeu Fabra)

373

El País Valencià sota domini borbònic (1707-1714) Carme Pérez Aparicio (Universitat de València)

385

El aprendizaje de la Nueva Planta: de las Leyes del Nuevo Gobierno de Aragón a las normas de 1714-1716 Jesús Morales Arrizabalaga (Universidad de Zaragoza)

395

La fragmentació de les Illes Balears a les negociacions internacionals prèvies a Utrecht Josep Juan Vidal (Universitat de les Illes Balears)

405

(QWUHODJXHUUDLHOGLDDGLD0DOORUFDGHMXOLROGHDMXOLROGH Miquel J. Deyà Bauzà (Universitat de les Illes Balears)

415

Comunicacions Relator: Oscar Jané (Universitat Autònoma de Barcelona) Les gasetes de Rafael Figueró: una eina al servei de la informació i la resistència durant la Guerra de Successió Xevi Camprubí

427

La reactivació del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya durant la guerra (1713) Josep Capdeferro (Universitat Pompeu Fabra) – Eva Serra (Universitat de Barcelona)

437

/DJXDUQLFLyERUEzQLFDGH5RVHVGXUDQWOD*XHUUDGH6XFFHVVLy  Adrià Cases Ibáñez

445

%DOWDVDU+XJXHWL)LWRU/DGHFHSFLyG¶XQOOHWUDWFDWDOj¿GHODOV%RUERQV Rafael Cerro Nargánez

451

Un tresor d’ardits del setge de 1714 trobat al portal de Sant Daniel de Barcelona María Clua i Mercadal (Gabinet Numismàtic de Catalunya. MNAC) Montserrat Berdún i Colom (investigadora numismàtica) Miquel Gea i Bullich (Actium patrimoni cultural)

457

Ibiza y su Real Fuerza. De la Guerra de Sucesión al dominio borbónico (1701-1724) Eduardo Pascual Ramos (Universitat de les Illes Balears)

465

Reconstruyendo el ceremonial. Diplomacia y audiencias públicas en la corte carolina de Barcelona Roberto Quirós Rosado (Universidad Autónoma de Madrid)

473

Mataró borbònic (1713-1714) Enric Subiñà i Coll

479

El cas de Castellbell i el Vilar, un reducte estratègic a l’empara d’Antoni Desvalls Joan Valls i Pueyo – Genís Frontera i Vila

487

CONFERÈNCIA DE CLOENDA Notes addicionals a un estat de la qüestió Joaquim Nadal i Farreras (Universitat de Girona)

497

REY CATÓLICO VERSUS PADRE COMÚN... David Martín Marcos

247

REY CATÓLICO VERSUS PADRE COMÚN: MÁS ALLÁ DEL CONFLICTO ENTRE FELIPE V Y CLEMENTE XI David Martín Marcos Universidad Nacional de Educación a Distancia

Resumen Las relaciones entre la España borbónica de principios del siglo XVIII y la Santa Sede se vieron fuertemente condicionadas por la ruptura de 1709. Ese año se dictó el cierre de la nunciatura en Madrid como consecuencia del reconocimiHQWRSRQWL¿FLRGHODUFKLGXTXHFRPRUH\FDWyOLFR3HURQRHVPHQRVFLHUWRTXHODVPHGLGDVTXHVHGLVSXVLHURQHQWRQFHV en la corte de Felipe V tuvieron poco que ver con lo que podría haber sido un programa diseñado con celeridad en medio de la contienda. Aunque en algunos de sus puntos la premura estuvo presente, las disposiciones enlazaron, más bien, con una tradición propia hispana de largo recorrido siendo el resultado de una serie de tensiones con la Santa Sede que irían más allá del advenimiento de los Borbones. El objetivo de este trabajo es poner el acento en las controversias eclesiásticas y las prácticas regalistas del siglo XVII heredadas por Felipe V y también por Carlos VI, ora en la corte de %DUFHORQDRUDHQ9LHQDSDUDGHPRVWUDUTXHHOFRQÀLFWRGHIXHDOJRPiVTXHXQDPHUDFRQVHFXHQFLDGHODFRQWLenda y que, en consecuencia, puede ser leído –también– en clave extra-dinástica.

Hay un momento en las relaciones entre la España borbónica de comienzos del siglo XVIII y la Santa Sede que puede considerarse de especial virulencia y tensión. Este no es otro que el que aviene en 1709, cuando en Madrid se dicta la expulsión de los territorios de la Monarquía Hispánica de Antonio Felice Zondadari, nuncio extraordinario de ClePHQWH;,  DQWH)HOLSH9FRPRUHDFFLyQDOUHFRQRFLPLHQWRSRQWL¿FLRGHODFRQGLFLyQUHJLDGHODUFKLGXTXH Carlos.1 La marcha forzada del prelado a Pau, al otro lado de los Pirineos, para ser trasladado tiempo después al enclave SDSDOGH$YLxyQHMHPSOL¿FDHOGHVHQFXHQWURHQWUHHOSULPHU%RUEyQ\5RPDHQHOSODQRVLPEyOLFRSULYDDO3DSDGR de su representante máximo en España.2 Pero es, no obstante, el cierre de la Nunciatura Apostólica, inmediatamente posterior, lo que sanciona formalmente la ruptura quedando prohibido en el futuro todo tipo de comercio con la Santa Sede, y decretándose, por ello, que las causas eclesiásticas se rijan como «antes de que hubiese en estos reynos nuncio permanente».3 Tal alusión a los tiempos pasados como solución a los problemas derivados de la interdicción resulta una oporWXQDLQYLWDFLyQSDUDGHVYLQFXODUHOHSLVRGLRGHGHWHUPLQDGDLQÀXHQFLDIUDQFHVDUHIHULGDHQH[FHVR4 y acometer una evaluación superando su estrecho marco cronológico. Las medidas que se dispusieron entonces en la corte de Madrid tuvieron, en verdad, poco que ver con lo que hubiera podido ser un programa diseñado con celeridad en medio de los

1. J. FERNÁNDEZ ALONSO, «Un periodo de las relaciones entre Felipe V y la Santa Sede (1709-1717). Sus repercusiones en la “nación” española en Roma», Anthologica Annua, 3 (1955), pp. 9-88; D. MARTÍN MARCOS, El Papado y la Guerra de Sucesión española, Marcial Pons, Madrid, 2011, pp. 193-222. 2. Archivio Segreto Vaticano [ASV], Fondo Albani, 91, ff. 90-94. Relazione fatta dal nunzio al Cardinale Paulucci. Pau, 27 de abril de 1709. 3. «Decreto del Rey en 22 de abril sobre los asuntos eclesiásticos que solían expedirse por el papa en Roma», transcrito en J. A. LLORENTE, Colección diplomática de varios papeles antiguos y modernos sobre dispensas matrimoniales y otros puntos de disciplina eclesiástica, Ibarra, Madrid, 1809, p. 25. 4. A. J. SMITH, «Bourbon Regalism and the Importation of Gallicanism: The Political Path for a State Religion in Eighteenth-Century Spain», Anuario de Historia de la Iglesia, 19 (2010), pp. 25-53. Ello no es óbice para reconocer en el regalismo dieciochista, pese a su originalidad, un GHVSOD]DPLHQWRGHVXEDVHWHyULFDHQTXHODUHJDOtDVHGHVYLQFXODUiGHODGHOHJDFLyQSRQWL¿FLD7(*,'2«El Regalismo y las relaciones IglesiaEstado en el siglo XVIII». A: R. GARCÍA VILLOSLADA, Historia de la Iglesia en España, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1979, IV, pp. 125-245.

248

CONTEXT HISPÀNIC

aprietos de la contienda. Aunque en algunos de sus puntos la premura estuvo presente, las disposiciones enlazaban, más bien, con una tradición propia hispana siendo el resultado de una serie de tensiones con la Santa Sede que iban más allá del advenimiento de los Borbones. El objetivo de estas páginas es poner el acento en las controversias eclesiásticas y las prácticas regalistas del siglo XVII heredadas por Felipe V y también por Carlos VI, ora en la corte de Barcelona RUDHQ9LHQDSDUDGHPRVWUDUTXHHOFRQÀLFWRGHIXHDOJRPiVTXHXQDFRQVHFXHQFLDGHOWULXQIRGHO,PSHULRHQ Italia, obligada Roma a reconocer al archiduque.5 Se pretende aquí presentar la ruptura como un particular repunte de un contencioso secular entre la Monarquía Hispánica y la Sede Apostólica, radicalizado en la Guerra de Sucesión española. No en vano, los ataques sufridos por algunos miembros del estamento eclesiástico durante la contienda por apoyar a uno u otro bando o por defender los intereses romanos en España, confundiéndose en ocasiones la obediencia DO3RQWt¿FHFRQODGHVDIHFFLyQDODDXWRULGDGWHPSRUDOVRQWDPELpQHOHPHQWRVHVHQFLDOHVSDUDODFDUDFWHUL]DFLyQGH esta historia. La otra herencia De entre todos los territorios heredados por Felipe V a la muerte de Carlos II, Nápoles era aquel en el que las desavenencias entre Roma y el poder civil se demostraban más fuertes hacia el año 1700. El desarrollo de una cultura anticurialista propia y de base civil en un espacio periférico del imperio de los Austrias y, a su vez, próximo a la Roma de los Papas había dado pie allí a una oposición a lo que se consideraban injerencias de la Curia en la vida pública del virreinato, capaz de convertirse en toda una seña de identidad.6(QODFRQ¿JXUDFLyQGHXQDLGLRVLQFUDVLDFRPEDWLYD tales disputas habían dado cuerpo a un fuerte rechazo a las prácticas del clero y a las disposiciones curiales que se LQPLVFXtDQHQDOJXQRViPELWRVGHODYLGDQDSROLWDQDGH¿QDOHVGHOVLJORXVII, por lo que sería equivocado entenderlas ~QLFDPHQWHFRPRIRFRVGHFRQÀLFWRVLQWHUQDFLRQDOHV6LGHDOJRVHKDEtDQQXWULGRKDEtDVLGRGHOSURSLRRUGHQDPLHQWR interno de los partenopeos, en el que, frente a una concepción excluyente de la Iglesia en Nápoles, se erigía la circunstancia de que la gran mayoría de los eclesiásticos que hacían carrera en el reino fuesen naturales del país. Era esa una realidad plausible y su carácter regnícola convertía a sus trayectorias en concurrencia directa para baronazgo y componentes del ceto civile, quienes al abrazar la causa virreinal, solo podían ver en el ascenso social a través del estamento eclesiástico una amenaza para sus propias posiciones.7 Intimidatorio para sus intereses, el aparato burocrático de la Iglesia se extendía inmenso en un espacio en el que decenas de diócesis conformaban un complejo mosaico jurisdiccional. Las clientelas que se desplegaban en ese mar GHEHQH¿FLRVRULXQGDVGHOWHUULWRULRVHYHtDQDGHPiVLQFHQWLYDGDVGHVGH5RPDF~VSLGHQDWXUDOGHHVDHVFDODVRFLDO\ ciudad en la que muchas familias mantenían vínculos de parentesco con las élites del virreinato, contando así con una suerte de impuso adicional. Por eso, a pesar de que un anticurialista de la talla de Pietro Giannone indicaría en 1721 TXHEDMRHOSRQWL¿FDGRGHOQDSROLWDQR,QRFHQFLR;,,  ODVLWXDFLyQHQUHODFLyQDOFOHURKDEtDPHMRUDGRSRU haber sido antes el papa titular de la archidiócesis partenopea y «serle notorios los abusos y las corruptelas»,8 lo cierto HVTXHGXUDQWHORVDxRVGHJRELHUQRGHODXWRUGHODEXODFRQWUDHOQHSRWLVPRODLQWHQVLGDGGHORVFRQÀLFWRVDSHQDVVt había disminuido. Desde hacía tiempo las disputas seguían apegadas a la lucha por el poder y el dominio jurisdiccional, como ilustraba en 1696 el inicio de una larga controversia entre el arzobispo de Reggio y el gobernador de la Calabria Ulterior, Domenico Garofalo, por la imposición, por parte de este último, de una serie de gabelas que afectaban al estamento eclesiástico. Ese año Garofalo había establecido un impuesto directo sobre la seda y su negativa a excluir a los eclesiásticos del gravamen le había valido la excomunión sin que en apariencia hubiese procurado remediar la suerte de su conciencia.9 Nada de extraordinario, podría pensarse, si no fuera porque esa polémica, en medio de las críticas a una parte del clero cursadas en Nápoles, sería tiempo después utilizada por Felipe V para contrarrestar la política partenopea de Clemente XI con el problema de la investidura del reino de Nápoles ya presente. (QWHRUtDIHXGRSRQWL¿FLRFHGLGRSRUHOSDSDDVXVWLWXODUHVGHVGHORVWLHPSRVGH&DUORVGH$QMRXDFDPELRGHOD entrega simbólica de una hacanea blanca y una suma variable de dinero, Nápoles no había contado en 1701 –el primer

5. C. W. INGRAO, In Quest and Crisis. Emperor Joseph I and the Habsburg Monarchy, Purdue University Press, West Lafayette, 1995, pp. 106-113; J. M. MARQUÉS, «Las Instrucciones de la Nunciatura de Barcelona», Anthologica Annua, 24-25 (1977-1978), pp. 686-687. 6. G. GALASSO Alla periferia dell’impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII), Einaudi, Turín, 1994; S. MASTTELLONE, Pensiero político e vita culturale a Napoli nella seconda metà del Seicento, G. D’Anna, Mesina-Florencia, 1965. 7. L. OSBAT, L’Inquisizione a Napoli. Il processo agli ateisti 1688-1697, Storia e Letteratura, Roma, 1974, pp. 13-14. 8. P. GIANNONE, Istoria civile del Regno di Napoli, vol. VI, Lombardi, Nápoles, 1865 [1721], p. 537. 9. G. MINASSI, «Mons. D. Giovanni Andrea Monreale Arcivescovo di Reggio e D. Domenico Garofalo preside di Calabria Ultra», Rivista Storica Calabrese, V (1897), pp. 137-146; D. SPANÒ BOLANI, Storia di Reggio di Calabria da’ tempi primitivi sino all’anno di Cristo 1797, vol. I, Fibreno, Nápoles, 1857, pp. 47-48. Sobre la literatura generada por sus protagonistas, conservada actualmente en la Biblioteca Nacional de Nápoles, véanse las referencias de A. LAURO, ,O*LXULVGL]LRQDOLVPRSUHJLDQQRQLDQRQHO5HJQRGL1DSROL3UREOHPDH%LEOLRJUD¿D  , Storia e Letteratura, Roma, 1974, p. 249.

REY CATÓLICO VERSUS PADRE COMÚN... David Martín Marcos

249

año del reinado del Borbón– con la liturgia de la investidura.10 Ese curso la dilación en la celebración de la cerimonia della Chinea, el ritual laico más importante del calendario romano, se había debido al intento de mediación de Clemente XI ante imperiales e hispano-franceses.11$WUDVDQGRODIXQFLyQHOSRQWt¿FHKDEtDSURFXUDGRLPSXOVDUXQDLQLFLDWLYD arbitral que evitase la guerra mediante el envío de nuncios extraordinarios a las cortes de París, Madrid y Viena. No solamente no lo había conseguido sino que Roma había sido testigo de una burda tentativa de celebración unilateral de OD¿HVWDSRUSDUWHGHODHPEDMDGDGH(VSDxDTXHKDEUtDGHSURYRFDUVXGHVDSDULFLyQGHODYLGDS~EOLFDGXUDQWHGpFDdas.12 Con el fracaso, se había entrado en un paradójico escenario en el que el papa, que ya había reconocido al Borbón como rey católico, se había negado a sancionar sus derechos sobre el sur de Italia por más que de facto el nieto de Luis XIV ejerciese allí su gobierno. (QHVHPDUFRHOLQFLGHQWHGH5HJJLRDGTXLUtDXQUHQRYDGRYDORU$VXQWRLQFyPRGRHQ¿JXUDEDD~QHQWUH las controversias a tratar por la Santa Sede y Madrid, según la comisión ad hoc que se había formado en Roma y en la que se empleaba, por orden de Felipe V, el marqués y jurisconsulto napolitano Giacinto Falletti.13 Aunque lo más interesante era que lo hiciese en compañía de otras pendencias de la época de Carlos II que ahora se veían rescatadas. Una de ellas, protagonizada en 1699 por el arzobispo de Sorrento, Filippo Anastasio, había acabado con la expulsión de este del reino de Nápoles como consecuencia de sus disputas con los ecónomos laicos encargados de cinco parroquias de su diócesis.14 Otra, estallada en el mes de marzo de 1700, tenía que ver con la condena a muerte de un clérigo de L’Aquila, acusado de asesinato, y a cuya ejecución se había opuesto Ignacio de la Cerda, titular de ese obispado de /RV$EUX]RV'HVDWHQGLGDVVXVUD]RQHVFDQyQLFDVHOSUHODGRKDEtDSURFHGLGRDGLFWDUFHQVXUDVFRQWUDORVR¿FLDOHVTXH habían operado en el proceso y, como Anastasio, presionado por el virrey Medinaceli, se había visto obligado a buscar refugio en los Estados de la Iglesia.15 GHODUFKLGXTXH@SRUTXHHVWRVDFWRVFRQ¿UPDURQD los demás naturales de las provincias de España en que se subvertía la religión.50 Violaban jurisdicción e inmunidad, conduciendo a una situación casi «cismática» en palabras del conde de San Esteban de Gormaz al agente de Felipe V en Roma Alonso Torralba.51 Pero no es menos cierto que los sucesos que describía con tintes dramáticos el recién nombrado virrey de Aragón venían a sumarse, para pesar de la Santa Sede, a los otros perjuicios generados por las disposiciones adoptadas al otro extremo del tablero político y que eran obviadas en ese discurso. La persecución a que se había visto sometido el obispo de Segovia, férreo opositor a los Borbones y responsable del proceso inquisitorial a Froilán Díaz,52 daba cuerpo a esa tendencia. Del mismo modo que también lo hacía el destierro primero en Madrid y más tarde en Aviñón de Benito Sala, titular de la diócesis de Barcelona, a raíz del GHVPDQWHODPLHQWRD¿QDOHVGHGHXQDFRQMXUDHQ&DWDOXxDFRQWUDHOYLUUH\)UDQFLVFRGH9HODVFR53. Para la Santa Sede, cualquier caso, por más que tuviese origen en la disputa sucesoria, estaba revestido de la misma gravedad extradinástica, con el agravante de que los incidentes se reproducían por todo el territorio de la Monarquía sin que en origen se hablase de un enfrentamiento directo entre la Santa Sede y un bando determinado. Más bien, para Roma se trataba de la constatación de que, desvirtuado el papel mediador que Clemente XI se había arrogado en un primer momento, el FXHUSRHFOHVLiVWLFR\FRQpOORVSULYLOHJLRVTXHOD,JOHVLDH[WHQGtDPiVDOOiGHODVIURQWHUDVGHORV(VWDGRV3RQWL¿FLRV se había convertido en víctima de una pendencia que ni siempre le pertenecía. Acuciada por las urgencias, no era ese, con todo, el mayor de sus problemas, sino experimentar que su defensa frente a uno u otro contendiente, acarreaba casi automáticamente una acusación de entendimiento y parcialidad para con el enemigo. La equiparación, partiendo de la fracasada neutralidad a que se había querido asir la Sede Apostólica durante EXHQDSDUWHGHODJXHUUDVHHULJtDHQSDUDGRMDSXHVFRQGXFtDDGHPiVDXQFRQÀLFWRGH¿GHOLGDGHVHQHOVHQRGHOHVWD-

44. F. M. OTTIERI, Istoria delle guerre avvenute in Europa e particolarmente in Italia per la successione alla Monarchia delle Spagne GDOO¶DQQRDOO¶DQQR, tomo III, Eredi Barbiellini, Roma, 1753, p. 85. 45. J. ALBAREDA SALVADÓ, (OVFDWDODQVL)HOLS9'HODFRQVSLUDFLyDODUHYROWD  , Vicens Vives, Barcelona, 1993, pp. 248-253. 46. ASV, Fondo Albani, 90, ff. 114-137. Apología que a imitación de la de San Atanasio, calumniado por la retirada de su Arzobispado, escribió en defensa de la suya D. Fray Francisco de Solís, Obispo de Lérida. Madrid, 25 de marzo de 1707. 47. J. FERNÁNDEZ ALONSO, «Francisco de Solís, obispo intruso de Ávila (1709)», Hispania Sacra, 13 (1960), pp. 175-190. 48. ASV, Segr. Stato, Spagna, 193, ff. 880-883. Nuncio Acquaviva al cardenal Paulucci. Madrid, 18 de noviembre de 1705. El decreto que UHJtDHVWDQXHYDQRUPDKDEtDVLGR¿UPDGRSRU&DUORV,,,HOGHRFWXEUHGH$696HJU6WDWR6SDJQDII1XQFLR$FTXDYLYDDO cardenal Paulucci. Madrid, 24 de marzo de 1706. 49. Véase J. SOLÍS FERNÁNDEZ, «/DV -XQWDV GH VHFXHVWURV \ FRQ¿VFDFLRQHV GHO$UFKLGXTXH &DUORV HQ &DWDOXxD$UDJyQ \ 9DOHQFLD», Anuario de Historia del Derecho Español, LXIX (1999), pp. 427-462. 50. F. CASTELLVÍ, Narraciones históricas, vol. I, Fundación Elías de Tejada, Madrid, 1997, pp. 556-557. 51. ASV, Fondo Albani, 91, ff. 48-51.Conde de San Esteban de Gormaz a Alonso Torralba (copia). Zaragoza, 30 de enero de 1706. 52. M. BARRIO GOZALO, «La oposición a los Borbones españoles al comenzar el siglo XVIII y el exilio de eclesiásticos: Don Balsatar de Mendoza y Sandoval, obispo de Segovia e Inquisidor General», Anthologica Annua, 43 (1996), pp. 589-608. 53. R. M. ALABRÚS, «El caso Benet Sala: ¿un problema en las negociaciones de Utrecht?», Cuadernos de Historia Moderna, XII (2013), pp. 153-175.

254

CONTEXT HISPÀNIC

mento eclesiástico.54 En él, el clero se veía obligado a pronunciarse en medio de las desavenencias entre la autoridad temporal y la espiritual, y así, además de referir su apoyo a Felipe V o al archiduque, reproducía patrones de lealtad DXQRRDRWURHPSDxDGRVSRUODREHGLHQFLDDOSRQWt¿FH(QHVHFRQWH[WRODWUD\HFWRULDGH/XLV%HOOXJDHQTXLHQDO SRFRGHODUXSWXUDGH5RPD\DFRQ¿DEDFRPRPi[LPRRSRVLWRULQWHUQRDO%RUEyQVHGHVFXEUtDSDUDGLJPiWLFD al combinar su apoyo al monarca en la lucha contra los Aliados con abiertas críticas a su política eclesiástica. Fue él quien estuvo al frente de la defensa del reino de Murcia, pero también, por ejemplo, quien dictó censuras contra los alcaldes que pretendieron secuestrar el grano de los eclesiásticos para contribuir a las exigencias de los intendentes.55 Y DOJRSDUHFLGRSRGUtDVHxDODUVHGHODU]RELVSRGH6DQWLDJRHOQRYRKLVSDQR$QWRQLR0RQUR\HQDSDULHQFLD¿HOIHOLSLVWD aunque contrario a colaborar económicamente con Felipe V sin autorización previa de la Santa Sede,56 sino fuera por sus advertencias al Borbón para no pretender extender su corona a costa de la Iglesia, porque entonces «se le caerá de las sienes», pues «la multitud tan pronto como sigue, dexa».57 De él y de Belluga, autores ambos de una destacada obra antirregalista en el plano intelectual,58 se ha dicho que FRQ¿JXUDURQXQDVXHUWHGHWXWHODGRFWULQDOGHODVHVHQFLDVKLVSDQDVDQWH)HOLSH96LHQODFRUWHGHXQODGRVHKDOODEDQ ODVFRQFHSFLRQHVGHORVWHyORJRVLPEXLGRVGHXQVXSXHVWRHVStULWXIUDQFpVGHRWURVHHULJtDHOFRQVHMRSLDGRVR\¿HOGH aquellos que, al menos desde la auto-representación, bloqueaban el sendero hacia el cisma, la pérdida de la fe católica y, por tanto, de España.59 Sin embargo, esa interpretación, que ahondaba en la teoría de la oposición a los homines novi que poblaron Madrid a la llegada del Borbón, parece no concordar plenamente con los modos de aquellos prelados que, como el cardenal Portocarrero, también se otorgaron aquellas capacidades y acabaron traicionando puntualmente a las ¿ODVIHOLSLVWDV60 Como tampoco parece que procederes como el de Macanaz, ciertamente próximo al reformista francés Jean Orry, perdiesen de vista el horizonte hispano. Más bien, las actitudes de muchos de ellos debieron de reproducir unos patrones de comportamiento clásicos en las relaciones entre la Monarquía y la Santa Sede en los que, en realidad, como ya hacía el conde de San Esteban de Gormaz, las referencias a la separación eran blandidas como armas para menoscabar al enemigo o alterar, en el caso del gobierno, su relación con la Iglesia sin, en el fondo, llegar a romperla. Desde esa óptica, entender 1709 como el principio de un cisma –y no una reacción medida– parece, pues, desmesurado. Sobre todo si se valoran los diálogos mantenidos por ambas partes, especialmente en Roma, gracias al papel de José Molines, al frente en la ciudad de los negocios de Felipe V tras la retirada de Uceda. Sus negociaciones con ORVPLQLVWURVSRQWL¿FLRVSHURWDPELpQVXGHIHQVDGHO3DODFLRGH(VSDxDIUHQWHDODVSUHWHQVLRQHVGHORVHQYLDGRVGHO archiduque a la corte papal en calidad de embajadores españolesGHPRVWUDURQTXHSDUDXQD0RQDUTXtDTXHVHGH¿QtD católica la vinculación con la Santa Sede a través de determinada simbología hispano-romana se antojaba parte de su propia identidad. Es así como se entiende el recurso a la religión por los contendientes incluso en un momento en que tal elemento había dejado de condicionar el marco internacional.61 Más allá del conflicto Cuando en el año 1717 el concordato que restablecería las relaciones entre Madrid y Roma estaba próximo a sellarse, hubo en el seno de la Curia quien consideró que la Santa Sede compraba la reintegración del nuncio en España con artículos «precedentemente establecidos a favor del rey».62/DD¿UPDFLyQDQyQLPDVXJHUtDXQDFHVLyQH[WUHPD SRUSDUWHGHORVSRQWL¿FLRVTXHEHQH¿FLDEDODVH[LJHQFLDVTXHOD0RQDUTXtDKDEtDYHQLGRFRQVWUX\HQGRGXUDQWHSRUOR

54. D. MARTÍN MARCOS, «(OHSLVFRSDGRFDVWHOODQRDQWHODUXSWXUDGHUHODFLRQHVHQWUH)HOLSH9\OD6DQWD6HGHXQFRQÀLFWRGH¿GHOLGDGHV en la Guerra de Sucesión española». A: A. CARRASCO MARTÍNEZ et alii (eds.), &RQÀLFWRV \ VRFLHGDGHV HQ OD +LVWRULD GH &DVWLOOD \ /HyQ, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 77-87. 55. ASV, Segr. Stato, Spagna, 198, f. 437. Nuncio Zondadari al cardenal Paulucci. Madrid, 7 de noviembre de 1707. 56. ASV, Segr. Stato, Spagna, 186, f. 513. Antonio de Monroy al nuncio Acquaviva. Santiago de Compostela, 2 de julio de 1702. 57. F. SUÁREZ GOLÁN y H. LAGO LAMELA, «&RQÀLFWRV\OHDOWDGHVHQHOUHLQRGH*DOLFLD  », Rudesindus, 7 (2011), p. 237. 58. Recuérdense L. BELLUGA, Memorial del Doctor Luis Belluga, Obispo de Cartagena, al rey Phelipo Quinto, sobre las materias pendientes con la Corte de Roma y expulsión del Nuncio de Su Santidad de los Reynos de España, Murcia, 1709; y A. MONROY, Carta de Fray Antonio 0RQUUR\$U]RELVSRGH6DQWLDJRDO0DUTXpVGH0HMRUDGDHQUHVSXHVWDGHORVGHFUHWRV\PDQL¿HVWRVTXHVHH[SLGLHURQHQ0DGULGFRQWUD&OHPHQWH XI. Santiago, 9 de julio de 1709 (varias copias). 59. I. VICENT, «/DFXOWXUDSROtWLFDFDVWHOODQDGXUDQWHOD*XHUUDGH6XFHVLyQHOGLVFXUVRGHOD¿GHOLGDG». A: P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Marcial Pons-Casa de Velázquez, Madrid, 2001, p. 230. 60. A. PEÑA IZQUIERDO, La crisis sucesoria de la Monarquía española. El cardenal Portocarrero y el primer gobierno de Felipe V (1698 , tesis doctoral, vol. I, Universidad Autónoma de Barcelona, pp. 265-266. 61. Véase D. GONZÁLEZ CRUZ, Guerra de religión...; M. OCHOA BRUN, Embajadas rivales. La presencia diplomática de España durante la Guerra de Sucesión, Real Academia de la Historia, Madrid, 2002; y D. H. BODART, «Philippe V ou Charles III? La Guerre des portraits à Rome et dans les rouyames italiennes de la couronne d’Espagne». A: A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, B. J. GARCÍA GARCÍA y V. LEÓN SANZ, La pérdida de Europa. La guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2007, pp. 99-133. Sobre el contexto europeo, D. ONNEKINK, «Introduction. The “Dark Alliance” between Religion and War». A: D. ONNEKINK (ed.), War and Religion after Westphalia 1648-1713, Ashgate, Farnham, 2009, pp. 1-17. 62. ASV, Fondo Albani, 98, ff. 97-98. 5LÀHVVLRQLVRSUDOLFDSLWROLFRQFRUGDWLWUDPRQVLJQRU$OGURYDQGLHWLOVLJQRUH&RQWH$OEHURQL, 1717.

REY CATÓLICO VERSUS PADRE COMÚN... David Martín Marcos

255

PHQRVORV~OWLPRVRFKRDxRV\KXERGHFRQRFHUXQDVXHUWHGHFRQ¿UPDFLyQHQHO«extremo estupor» que manifestaron tanto el cardenal Paulucci como Clemente XI ante lo operado por su representante en las negociaciones. Las noticias que llegaban a la Sede Apostólica, se dijo entonces, en vez de aportar «consolación a Su Beatitud le han llevado al encuentro de una increíble amargura».63 Pero lo cierto es que tampoco los regalistas, si se atiende a las palabras de Nicolás Jesús de Belando en la cuarta parte de su Historia civil de España («Éste fue el ajuste, éste el convenio que costó tanta fatiga, éste el tratado que se concluyó con tantas ventajas para Roma»), se mostrarían conformes con lo que se pactaba.64 En el fondo, pese a las cesiones mutuas, el acuerdo, suscrito en El Escorial el 17 de junio de ese año por Pompeo Aldrovandi y Giulio Alberoni, en nombre de Clemente XI y Felipe V respectivamente, estaba llamado a ser una vuelta al pasado.65 Al menos, en lo que refería a los asuntos que desde 1709 habían enconado el trato entre ambos soberanos, quienes pactarían conducirse como antes de la ruptura. Por lo que no sorprendió que, poco después, las relaciones entre el Borbón y Roma volviesen a quebrase, ya en el marco de la conquista de Cerdeña de 1718. Aunque este nuevo episodio, saldado con la caída del cardenal Alberoni, retrotraía a las empresas militares de principios de siglo que habían sacudido a Italia, no ocultaba que tras él se situaba la vaguedad del concordato. En el acuerdo DSHQDVVtVHKDEtDQYDORUDGRODVUHIRUPDVHVWXGLDGDVSRUOD0RQDUTXtD+DEtDLPSHUDGRODLQGH¿QLFLyQ\ORPLVPR podría decirse de los mínimos avances en materia eclesiástica registrados en los territorios controlados por el archiduque. Si en la Barcelona anterior al 1714 la retirada del Habsburgo había impedido que el nuncio Giorgio Spinola, protagonista de una brevísima misión, hubiese tratado en profundidad las controversias y el asunto de los derechos de la Santa Sede sobre el sur de Italia,66 tampoco en Nápoles, acabada la contienda, se había alterado el clima anticurialista que antes habían conocido Austrias y Borbones. Para muchos el viejo tiempo de desencuentros había seguido siendo el mismo. Idéntico en desavenencias para con Roma, la cual en adelante habría de demostrarse tan rígida como lo había sido en el pasado en su defensa de la canonística tridentina. Por lo que quizás las disputas que llevaba aparejadas ODJXHUUDQRKDEtDQVLGRVLQRHOUHJLVWURYLVLEOHGHXQDWHQGHQFLDGHPD\RUUHFRUULGRDMHQDDODVFR\XQWXUDV$¿QGH FXHQWDVVLDOJRGHPRVWUDEDVXSHUYLYHQFLDHUDTXHVHWUDWDEDGHXQDKLVWRULDTXHLEDPiVDOOiGHOFRQÀLFWR

63. ASV, Segr. Stato, Spagna, 364C, ff. 121-122. Cardenal Paulucci a Pompeo Aldrovandi. Roma, 13 de julio de 1717. 64. N. BELANDO, Historia civil de España. Sucesos de la guerra y tratados de paz desde 1700 hasta el de 1713, parte cuarta, Manuel Fernández, Madrid, 1740, p. 110, citado en M. BARRIO GOZALO, «El cardenal Alberoni...», p. 220. 65. El concordato en A. MERCATI, Raccolta di concordati su materia ecclesiastica tra la Santa Sede e le autorità civil7LSRJUD¿D3ROLJORWWD Vaticana, Roma, 1954, pp. 282-286. 66. D. MARTÍN MARCOS, El Papado y la Guerra..., pp. 168-170.

Lihat lebih banyak...

Comentarios

Copyright © 2017 DATOSPDF Inc.