Os falantes como lingüistas. Tradición, innovación e interferencias no galego actual, Vigo: Xerais 2000 (Serie Universitaria)

Share Embed


Descripción

Índice

Introducción .................................................................................................... 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.1.1. 1.4.1.2. 1.4.1.3. 1.4.1.4. 1.4.1.5. 1.5. 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.7. 1.8. 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.

Introducción teórica.......................................................................... 4 As concepcións de «lingua» e os niveis do falar .............................. 4 O signo lingüístico ........................................................................... 5 A «Lingua Histórica» ....................................................................... 9 A creación lingüística ..................................................................... 11 A interferencia lingüística .............................................................. 12 Definición de «interferencia lingüística» ....................................... 12 Interferencia, sistema, norma e fala ............................................... 14 Interferencia «positiva» e «negativa» ............................................ 16 Interferencia e ultracorrección ....................................................... 17 Interferencia e texto ........................................................................ 20 Innovación e cambio ...................................................................... 22 Interferencia, escritura e literalidade .............................................. 25 Fonía e grafía e a cuestión de interferencia e cambio «inducidos pola escrita» ................................................................. 25 Lingua falada e lingua escrita......................................................... 27 Literalidade e oralidade nas linguas románicas.............................. 29 Excurso: Interferencia lingüística e «continuum lingüístico» ........ 30 Os falantes como lingüistas ............................................................ 36 Linguaxe primaria e metalinguaxe ................................................. 37 Metalinguaxe e acto de falar .......................................................... 40 A investigación da relación entre metalinguaxe, falar e lingua ..... 42 Cuestións preliminares e de metodoloxía....................................... 44 O obxecto investigado: procesos de creación lingüística no galego actual .............................................................................. 44 O galego: lingua do noroeste da Península Ibérica ........................ 44 A situación actual ........................................................................... 51 O punto de partida: intuición e cuestións fundamentais ................ 55 O camiño da investigación ............................................................. 58 O primeiro paso: análise de textos do parlamento e da radio......... 58 O segundo paso: primeira serie de entrevistas. Biografía, VII

2.3.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.6. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.3.1. 3.2.3.2. 3.2.3.3. 3.2.3.4. 3.2.3.5. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.5. 3.5.1. VIII

metalingua, lingua .......................................................................... 59 O terceiro paso: segunda serie de entrevistas. Biografía, metalingua, lingua .......................................................................... 61 Cuestións de ética ........................................................................... 63 Intento de ampliación: ¿pódese estende-lo método empregado a outras situacións?......................................................................... 65 O galego no século XIX ................................................................. 65 O galego na Idade Media ............................................................... 67 Alcances e límites do método empregado ...................................... 68 Parte empírica. A lingua dos informantes e os seus xuízos metalingüísticos .............................................................................. 70 Os modelos lingüísticos dos informantes e os seus xuízos metalingüísticos .............................................................................. 70 Biografía lingüística e cambio de lingua ........................................ 70 Neofalantes ..................................................................................... 75 Caracterización de variedades lingüísticas ..................................... 75 A lingua estándar ............................................................................ 78 Os castelanismos ............................................................................ 79 A lingua galega na radio e na televisión ........................................ 82 A finalidade da selección de variedades e de variantes ................. 84 Nivel fónico .................................................................................... 86 Vocalismo: sistema ........................................................................ 86 Vocalismo: norma .......................................................................... 90 Consonantismo ............................................................................. 106 Sibilantes ...................................................................................... 106 Fonema velar nasal /›/ .................................................................. 110 «Gheada» ...................................................................................... 113 «Yeísmo» ..................................................................................... 117 Grupos consonánticos nos cultismos............................................ 117 Sistema verbal: exemplos ............................................................. 121 Este ano ten chovido moito .......................................................... 124 Antes desa viaxe, nunca tiña estado no Perú ............................... 126 Vou facer, hei facer, farei e A nosa situación ha de mellorar para evita-la crise ........................................................................ 127 Témolo que facer para irmos adiante .......................................... 132 Vou sentar na mesa / voume sentar na mesa ............................... 134 Pronomes: exemplos .................................................................... 135 Teño que o dicir / teño que dicilo / téñoo que dicir und Aínda estou aquí, pero xa me vou / xa vou / xa voume ........................... 135 Éche unha miñoca ........................................................................ 140 Artigo: exemplos .......................................................................... 142 A casa de meus pais / a casa dos meus pais................................. 143

3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 3.6. 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.6.6. 3.6.7. 3.6.8. 3.6.9. 3.6.10. 3.6.11 3.6.12. 3.6.13. 3.6.14. 3.6.15. 3.6.16.

A veces / ás veces ......................................................................... 145 Come-lo caldo / comer o caldo .................................................... 145 De todas maneiras / de tódalas maneiras .................................... 146 Léxico: exemplos ......................................................................... 147 Intre .............................................................................................. 148 Meirande ...................................................................................... 151 Mercar .......................................................................................... 152 Nembargantes............................................................................... 154 De xeito que .................................................................................. 156 Co gallo de ................................................................................... 157 Coido que ..................................................................................... 159 Atopar / encontrar ........................................................................ 160 Ollar / ver ..................................................................................... 161 Xanela........................................................................................... 161 Ata / asta....................................................................................... 162 Vostede / Usté ............................................................................... 164 O médico fíxome unha proba de mexo ......................................... 165 Carreteira ..................................................................................... 167 Teño que acada-lo autobús .......................................................... 169 É un curruncho bonito.................................................................. 171

4.

Conclusión .................................................................................... 173

5. 5.1. 5.2. 5.3.

Bibliografía................................................................................... 183 Abreviacións bibliográficas.......................................................... 183 Diccionarios ................................................................................. 184 Bibliografía secundaria ................................................................ 184

Apéndice I.

Esquema para as preguntas metalingüísticas ............................... 193

II.

Cuestionario biográfico-lingüístico .............................................. 195

III.

Textos de lectura .......................................................................... 197

IV.

Criterios de transcrición ............................................................... 199

V.

Transcricións das entrevistas ........................................................ 201

Nº 1 ............................................................................................................. 201 Nº 2 ............................................................................................................. 219 Nº 3 ............................................................................................................. 230 IX

Nº 4 ............................................................................................................. 237 Nº 5 ............................................................................................................. 246 Nº 6 ............................................................................................................. 253 Nº 7 ............................................................................................................. 261 Nº 8 ............................................................................................................. 268 Nº 9 ............................................................................................................. 274 Nº 10 ........................................................................................................... 281 Nº 11 ........................................................................................................... 287 Nº 12 ........................................................................................................... 295 Nº 13 ........................................................................................................... 296 Nº 14 ........................................................................................................... 297 Nº 15–16 ..................................................................................................... 309 Nº 17–18–19 ............................................................................................... 325 Nº 20 ........................................................................................................... 345 Nº 21 ........................................................................................................... 350 Nº 22 ........................................................................................................... 355 Nº 23 ........................................................................................................... 363 Nº 24 ........................................................................................................... 370 Nº 25 ........................................................................................................... 379 Nº 26 ........................................................................................................... 386 Nº 27 ........................................................................................................... 396 Nº 28 ........................................................................................................... 404 Nº 29 ........................................................................................................... 411 Nº 30 ........................................................................................................... 420

X

Lihat lebih banyak...

Comentarios

Copyright © 2017 DATOSPDF Inc.