Έ. Βλαχογιάννη, \"Αναγνώριση ενός παλαιού ευρήματος από την περιοχή νοτίως του Ολυμπιείου\", Γραμματείον 5, 2016, 33-36 (http://www.grammateion.gr/el/grammateion/5)

Share Embed


Descripción

  5 (2016) 33-36

www.grammateion.gr

 .  

!! < , . ., 93! 1977, 185-187. 13. $*##3 '$4 ')2$ 6 ' '2 '#( 1874 $*4 6 '# $1# &'# , * ( 6#(, 6.. & . 12, 187, 247). ' '2 $#($4#( 1881 ' 4! $4&#!' 6 &' (6 '#( $4#( ( 6#(, 6.. & . 12, 187)· $. '! !4$) 4&'+ '#( , #7 '#( 6,! (4#(, #( 4* $4 '# 1877 &'! #4 . 4#(  #&7 6 '#! . . #( !#7, : ;$)4, 0) 6 (1877) 149-151, ##4 $&6'! &'# $1# '#! * 8! '#( 1880 (L. von Sybel, Katalog der Sculpturen zu Athen, Marburg 1881, 234, $. 3298). –– 4&'+ )(1&&' &'# $)6 #(&4# (- $. 6787: IG I3 948 (= IG 2 761). 4 2* ')$4 '# &(!$ #6 !# !4$)# 6' 1 '% #( $2 & &,&'3 !&)3 '# 2009, . '4#( 2011, 267 ($#&3) [SEG 61, 69]––. ')#$1 &'# !6! $*##6! #(&4#! 6,! ',! ('8! !4$),! $ 1$,! #( !3! &' &(#3 '% '$4% ##$,4 &' 1890 ( 1890, 42. 6#(, 6.. & . 12, 248). 14. $. '# $#7!'!# 3 4!# "6!# '#( 6,! (4#( &' 1 #, 2$# '#( 3 '#( 6,$#( (6. 1,98.5-10) '# 2!!# '#( 6,! (4#( ')6$#( &' 2$ ((&. 1,42.5). &*#& 6 . LIMC II (1984) 190, $. 7 8 !'4&'#*, s.v. Apollon (Olga Palagia). W. Oenbrink, Das Bild im Bilde. Zur Darstellung von Götterstatuen und Kultbildern auf griechischen Vasen, Frankfurt am Main .1. 1997, 245. '# $8'# 2$# . 2#! Der Neue Overbeck (DNO) I (2014) 183-184, $. 267.

34

. , - !) , #) *% ! !*!

% % ,,  , - ! -! #)  , , . ,  ., ' '  ! ,   , # ) , ' *  - -,15 ' , !'! "(  - -  * !) -. , ( ! -, ! !- , 

 ' ("  ' *

 1,00 ., * *%  '  - 

, . !,, ' %, ,  ! , ' ! !*! ) #+. #,% * %* ', "- "( (16 *! ,  , - , - * . ! * . ( , ' ! %-17  , ! ,% !*! , o.! , !, *  *! (!. 6,54.6-7), .! '# ! ( ! 522/1 . .18 - -, ! ( ) *  * % *% (   ) ! !'!,  *  (

% *% "(%

! #-

*-(

% .%,

19

"( ,  ( ! * , -#.

15.  )  - ! ' . Irene Bald Romano, Early Greek Cult Images, Diss. University of Pennsylvania 1980 (Ann Arbor UMI 1982), 393-394, 421. LIMC II (1984) 190, s.v. Apollon (Olga Palagia). 16. % . s.v. -. - s.v. -. -"% . . J. P. Lynch, Hipparchos’’ Wall in the Academy at Athens: a Closer Look at the Tradition,  A. L. Boegehold, K. J. Rigsby .'. (.), Studies Presented to Sterling Dow on his Eightieth Birthday, Durham 1984, 177-179. H. A. Shapiro, Art and Cult under the Tyrants in Athens, Mainz 1989, 50. Simonetta Angiolillo, Arte e cultura nell’’Atene di Pisistrato e dei Pisistratidi.   , Bari 1997, 78. 17. /.. *" * $ ! %-  . 13. 18.  '" #) ! (#! *  %, , 522/1 . . (% 496/5 . ., . O. Hansen, On the Date of the Dedication of Pisistratus, Son of Hippias, Kadmos 31 (1992) 94-95. M. F. Arnush, The Career of Peisistratos Son of Hippias, Hesperia 64 (1995) 144-150. A. Aloni, Anacreonte a Atene. Datazione e significato di alcune iscrizioni tiranniche, ZPE 130 (2000) 84. 19. . J. Travlos, Pictorial Dictionary of Ancient Athens, London 1971, 100. Lynch, ,.. . 16, 177-179.

35

  .  

. 1. # % & 5360 ( . $- " 2014, . 913).

. 2. $ % & 5360 ( . $- " 2014, . 914).

36

Lihat lebih banyak...

Comentarios

Copyright © 2017 DATOSPDF Inc.